مقالات > عقل از دیدگاه سلفیه

عقل از دیدگاه سلفیه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۸ تعداد بازدید: 2687

تعیین رابطه عقل با دین همواره مورد چالش متفکرین و مکاتب  اسلامی بوده است. از همان قرون ابتدایی اسلام، گروه هایی همچون معتزله نقش عقل در دین را بسیار پر رنگ کردند. در واکنش به این روش، اهل حدیث به وجود آمدند که نقش عقل در دین را بسیار کم رنگ دانستند. ابن تیمیه در قرن هشتم که برآمده از تفکر اهل حدیث بود، روش اهل حدیث را در رابطه عقل و نقل با بیان جدید و مبسوطی بیان کرد.[1]

تفکر ابن تیمیه در این زمان توسط گروه های مختلف سلفی دنبال می شود. تعیین دیدگاه سلفیها در مورد عقل، چهارچوب فکری آنها را نمایان می کند. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه سلفیها در مورد عقل، ادعاهای آنها را نیز تحلیل و بررسی کلی می کند.تعریف عقل

سلفیها عقل را مجموعه ای از علم و عمل می دانند.[2] شاهد آنها برای  این تعریف، آیات قرآن از جمله این دو آیه است: {لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير}[3] وقال تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها}؛[4] در این آیات، عقل بر علم به همراه عمل اطلاق شده است.[5] سلفیها به شدت با نوع نگاه فلاسفه به عقل مخالفند و شأن عقل را تنها مانند حواس بینایی و شنیداری می دانند و از عقل تعبیر به غریزه می کنند.[6] آنها تعبیر فلاسفه  در مورد عقل «جوهر قائم بالنفس» را بدعت می دانند.[7]

همچنین آنها در مورد حقیقت عقل بحث نمی کنند چرا که ماهیت عقل را مانند روح یک امر غیبی می دانند که جز خدا حقیقتش را نمی داند : «لا یعلم حقیقته الا الله تعالی».[8] از این رو  در مباحث عقل، به بیان صفات عقلا پرداخته اند تا بیان ماهیت آن.[9]

آیات و روایات از دیدگاه سلفیه

سلفیها معتقدند که در قرآن و روایات فضیلتی برای عقل بیان نشده است. [10] از این رو در قرآن واژه عقل به صورت مفرد ذکر نشده و آنچه آمده به صورت (يعقلون) و (تعقلون) و (ما يعقلها إلا العالمون) و یا اسم های مترادف معنای عقل مانند: الحجر والنهي والألباب است ولی واژه مفرد عقل استعمال نشده است.[11] منظور آنها این است که خود عقل مورد ستایش قرآن نمی باشد و آنچه ستایش شده عقل گرایی است.

در مورد روایات عقل نیز آنها معتقدند که همه روایاتی که مدح عقل را بیان کرده است، ضعیف می باشد. ابن تیمیه ابتدا روایات مدح عقل مانند این روایت معروف را ذکر می کند:

 «أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وعليك العقاب»

بعد از ذکر روایات مدح عقل می گوید: همه این روایات ضعیف می باشند. وی معتقد است که راویان این دست روایات به دروغ گویی متهم می باشند.[12] از این رو بر همه روایاتی که در ستایش عقل از پیامبر نقل شده است خط بطلان می کشد و می گوید:

ان الاحادیث المرویه عن النبی فی العقل لا اصل لشیء منها و لیس فی رواتها ثقه یعتمد؛[13] احادیث روایت شده از پیامبر در مورد عقل، اصلی برایش نیست روایت کننده های آن نیز ثقه قابل اعتماد نیستند.

ابو مصعب سوری نیز بعد از جعلی دانستن روایت: أول ما خلق الله العقل، می گوید: اصل این حدیث این بوده: أن الله لما خلق العقل فقال له أقبل فاقبل فقال له أدبر فأدبر؛ زمانی که خداوند عقل را خلق کرد به عقل فرمود: جلو بیا و عقل جلو آمد سپس فرمود برگردد و عقل برگشت. سوری معتقد است که فلاسفه این حدیث را برای همسویی با قول فلاسفه در صادر اول بودن عقل تحریف کرده اند.[14]

کارکردهای عقل نزد سلفیها

سلفیها مانند عموم مسلمانان عقل را مناط تکلیف خداوند بر بندگان می دانند.[15] آنها که در همه مباحث دینی، خود را حد وسط می دانند،[16] در عقل گرایی نیز ادعای وسط بودن را دارند. [17] یک طرف این حد وسط را معتزله و طرف دیگر را کسانی می دانند که عقل را تقبیح کرده اند.[18] آنها معتقدند که خداوند به وسیله پیامبران، عقل را هدایت کرده و اگر پیامبران نبودند عقل برای ما کارایی نداشت و ما مانند حیوانات بودیم.[19]

سلفیها هر چند خود را عقل گرا می دانند اما شئون اصلی عقل را به رسمیت نمی شناسد. برای روشن شدن این ادعا لازم است ضمن بیان شئون عقل، مواضع سلفیت درباره آن شئون بیان شود.

به طور کلی استفاده از عقل در معارف دینی دارای دو مرتبه و شأن کلی است. یک مرتبه آن استفاده از عقل به عنوان قوه شناخت مسائل قرآنی و روایی که مورد قبول همه فرقه ها می باشد. یعنی آیات و روایات را به وسیله لغات و قرائن عرفی و ملازمات عقلایی معنی و تفسیر می شود. سلفیها بسیاری از معانی آیات و روایات را با قرائن عقلی و نقلی تفسیر می کنند و ملازمه عقلی از آیات و روایات را می پذیرند.[20] از این رو بسیاری از قواعد اصول فقه را  نیز بیان کرده اند و از آن ها در استنباط های خودشان استفاده می کنند.[21]

اما کارکرد دیگر عقل که اصلی ترین کارکرد عقل محسوب می شود، منبع بودن عقل است. منظور از عقل منبعی یعنی قوه ای مستقل که جدای از کتاب و سنت، توانایی فهم مسائل دین را دارد. در حقیقت عقل گرا بودن یا نبودن مکاتب را باید در نوع مواجهه با این نوع عقل شناخت.اثبات خدا و صفات خدا و اثبات اصل دین و اثبات حقانیت پیامبر از کارکردهای اصلی عقل منبعی می باشد.

کارایی اصلی این عقل در مباحث خداشناسی است که خداوند را قبل از  با عقل ثابت می شود و دین [22]

سلفیها نه تنها این نوع عقل را نمی پذیرند بلکه تصریح می کنند عقل جدای از شرع توان حکم کردن در مسائل دینی را ندارد.[23] سلیمان العلوان از سلفیهای جهادی می گوید کسی که شأن منبع بودن برای عقل را قائل باشد و عقل را به عنوان یکی از مصادر شریعت بداند نمی توان وی را اهل سنت نامید.[24]

سلفیها این سخن متکلمین که اولین واجب، وجوب شناخت خداوند است را قبول ندارند و می گویند اولین واجب، شهادتین است.[25] آنها اعتقاد دارند که شناخت خدا نیاز به براهین عقلی ندارد و با فطرت می شود خدا را شناخت.[26]

عدم قبول شأن استقلالی و منبعی عقل باعث شده آنها در خداشناسی دچار تشبیه و تجسیم شوند. سلفیها برخلاف عموم مسلمانان به ظاهر آیات و روایات تمسک می کنند. عموم مسلمانان طبق براهین قطعی عقلی که تجسیم و تشبیه را محال می داند، ظاهر این آیات و روایات را تأویل می برند.[27] ولی سلفیها  به هیچ وجه تأویل را جایز نمی دانند از این رو آنها صفاتی مانند استواء (تکیه دادن)، علو (بالا بودن ظاهری) و جهت داشتن را برای خدا ثابت می کنند.[28]

عدم پذیرش عقل استقلالی در فقه و فتواهای عجیب سلفیها نیز نقش اصلی را دارد. مانند فتوای بن باز و بن عثیمین که با استناد به ظاهر روایتی، گردش زمین به دور خورشید را که امری بدیهی است را رد می کنند.[29] و یا حکم البانی که بنا به ظاهر روایات، قلب در سینه که وسیله پمپاژ خون است را محل فکردن می داند نه مغز انسان.[30] در این فتواها به خاطر تمسک به ظاهر یک روایت، اصول قطعی عقل و تجربه کنار زده شده است.

این برخورد سلفیها با عقل، نشان از پایین بودن جایگاه عقل نزد سلفیها است. البته عده ای از آنها عقل گرایی خود را این گونه توجیه می کنند که ما به سلف اقتدا می کنیم و سلف در استنباطات دینی خود عقل گرا بوده اند که ما نیز عقل گرا خواهیم بود. مصطفی حلمی جواب منتقدین سلفیه در کنار گذاشتن عقل، این چنین می دهد که صحابه در جایگاه اعلی عقل بوده اند و ما با تبعیت از آنها با واسطه عقل گرا هستیم.[31]

البته کاملاً روشن است که سخن حلمی توجیهی بیش در عقل گریزی سلفیها نیست. در حقیقت وی تقلید را عقل گرایی نشان می دهد که این خود تناقض است. گذشته اینکه آنچه در آیات و روایات بیان شده تفکر و تعقل خود انسان ها است نه بسنده کردن به عقل دیگران. برخی از سلفیهای معاصر کنار گذاشتن عقل توسط همفکران شان را نقد کرده اند. آنها معتقدند عدم توجه به عقل و مقاصد الشریعه در فهم نصوص دینی، منجر به ظاهر گرایی افراطی شده است.[32]

البته سلفیها عقل منبعی را با یک قید می پذیرند. قید آنها این است که عقل منبعی در تأیید شرع باشد.[33] از این رو در برخی از مباحث صفات الهی که از نظر آنها از مسائل غیبی است و عقل اجازه ورود به آن را ندارد،[34] از عقل به خاطر تأیید کردن نقل استفاده می کنند. بن عثیمین در بحث اثبات صفت «علو»، یکی از دلایل اثبات این صفت برای خدا را عقل می داند.[35] وی این استدلال عقلی را می آورد:

العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق، فهو في الخالق من باب أولى؛[36] از آنجا که صفت علو صفت کمال برای مخلوقات است به طریق اولی کمال برای خالق نیز می باشد.

استفاده از عقل منبعی در صورتی که در تأیید ادعای آنها باشد حتی در مباحث فقهی نیز دیده می شود. مانند فتوای علمای نجد که یکی از دلایل حرمت استعمال دخانیات را قبح عقل می دانند.[37]

علوم عقلی از دیدگاه سلفیها

به رسمیت نشناختن شأن استقلالی عقل باعث شده که سلفیها با علومی مانند منطق، کلام و فلسفه مخالفت جدی داشته باشند. آنها فلاسفه را کافر می دانند. ابوبصیر طرطوسی کتابی را که در رد فلاسفه نوشته «زنادقه العصر» نامیده است.

یکی دیگر از سلفیهای جهادی می نویسد:

کفر فلاسفه را بیشتر از کفر مشرکین عرب می دانند چرا که به تصریح قرآن مشرکین عرب به وجود خدا اعتراف داشتند ولی ارسطو و پیروانش کواکب و بتها و عقول را می پرستیدند. فلاسفه بعد از ابن سینا سعی کرده اند که مطالب ارسطو و آموزه های دینی را با هم سازگار کنند که شدنی نیست.[38]

البته نسبت دادن کفر به فلاسفه اسلامی صحیح نیست. چرا که ممکن است کسی مطالب فلاسفه مسلمان را قبول نداشته باشد و آنها را خطا بداند ولی این دلیل بر کفر آنها نیست. چرا که فلاسفه اعتراف به خداوند دارند عقول را که وسایط در خلقت می دانند، معتقد به استقلال این وسایط در خلق اشیاء نیستند تا سبب کفر آنها باشد و وجود وسایط در قرآن نیز به صراحت بیان شده است. وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً (4) فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5)؛[39] و به فرشتگانى كه با سرعت فرمان حق را انجام دهند (3) و قسم به پيشى گيرندگان و شتابنده‏ها (4) و قسم به تدبير كنندگان كار (5)

حسن و قبح

حسن و قبح افعال از همان ابتدا از مباحث جنجالی عقل در جهان اسلام بوده است. حتی علت جدا شدن ابو الحسن اشعری از معتزله  و تأسیس مذهب اشعریت را اختلاف در حسن و قبح دانسته اند.[40]

حسن و قبح به دو گونه عقلی و شرعی مطرح شده است. معتزله و شیعه حسن و قبح را عقلی می دانند و معتقدند که افعال، جدای از شرع، دارای زیبایی هستند و عقل نیز توانایی درک آنها را دارد مانند نیکو بودن عدل؛ اما اشاعره که حسن و قبح را شرعی می دانند معتقدند تا امر و نهی خدا نیاید، نیکو و زشت بودن افعال قابل تشخیص نیست.[41]

عموم سلفیها به تبعیت از ابن تیمیه حسن و قبح را عقلی می دانند. [42] آنها معتقدند که آیات، روایات و سلف، حسن و قبح را عقلی دانسته اند.[43]

تعارض عقل و نقل

بحث تعارض عقل و نقل، جدی ترین بحثی است که سلفیها در مورد عقل مطرح می کنند. این جدیت بدین خاطر است که این مسأله در بحث تأویل آیات و روایاتی که تشبیه و تجسیم را می رساند، نقش اساسی دارد. عموم مسلمانان که ظاهر آیات و روایات را تأویل می برند، معتقدند که ظواهر آیات و روایاتی که تشبیه و تجسیم خداوند را می رساند، ظنی هستند و هنگامی که با استدلال های عقلی قطعی تعارض کند؛ عقل قطعی مقدم می شود و ظواهر ظنی تأویل برده می شوند.[44]

اما سلفیها به هیچ وجه تقدم عقل را بر ظواهر آیات و  روایات نمی پذیرند و تصریح می کنند که مقدم دانستن عقل بر نقل، طاغوت است.[45] آنها معتقدند که سلف هیچ گاه بین عقل و نقل تعارضی نمی دیدند و در عافیت و سلامت فکر، دین را می فهمیدند و این روند در بین مسلمانان ادامه داشت تا اینکه جهمیه ظهور کردند و قائل شدند که بین عقل و نقل تعارض وجود دارد که این شروع بحث تعارض عقل و نقل در بین مسلمین بود.[46]

سلفیها معتقدند اگر تعارضی پیش بیاید به یکی از این دلایل است:

 1. عقل سالم است ولی نقل از جهت سند و متن غیر صحیح است.
 2. نقل صحیح است ولی عقل از حد مشخص خود تجاوز کرده است.
 3. هم عقل سالم و هم نقل صحیح است؛ در این صورت عدم توانایی در جمع بین عقل و نقل سبب شده که توهم تعارض پیش بیاید.[47]

در حقیقت آنها اصل تعارض را نمی پذیرند و هر آنچه از عقلیات با کتاب و سنت در تعارض باشد، فاسد می دانند. [48] از نظر آنها عقلی مورد تأیید است که موافق نقل باشد و الا این عقل گرفتار خیال و وهم است.[49]

 یکی از سلفیها به نقل از ابن تیمیه این چنین می گوید:

وَالْعَقْلُ الصَّرِيحُ دَائِمًا مُوَافِقٌ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخَالِفُهُ قَطُّ؛ عقل صریح همیشه با پیامبر (صلی الله علیه و آله) موافق است و با آن مخالفت نمی کند.[50]

در نقد این دیدگاه سلفیها باید گفت که این رویکرد آنها در بحث تعارض عقل و نقل، ناشی از عدم تصور دقیق از بحث تعارض است. چرا که منظور از تعارض، تعارض عقل و دین نیست بلکه تعارض عقل با ظاهر آیات و نقل شده روایات است. ظاهر آیات قابل تأویل و نقل روایات قابل تشکیک است. در این صورت نمی توان ظاهر آیات و روایات را اصل دین دانست. پس اگر عقل را بر نقل ترجیح دادیم به معنی کنار گذاشتن دین نیست تا این سخنان سلفیه وارد باشد.

منابع

قرآن کریم.

 1. أبكار الأفكار في أصول الدين‏، آمدى‏، سيف الدين، تحقيق احمد محمد مهدى‏، دار الكتب‏، قاهره، 1423ق‏.
 2. الادلة النقلية و الحسية علي جريان الشمس و سكون الارض و امكان السعود الي الكواكب، عبد العزیز بن باز، الجامعه الاسلامیه بالمدینه المنوره، 1395ق.
 3. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، تحقیق الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشق، چاپ اول، 1419هـ .
 4. الأصول من علم الأصول، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، بیجا، چاپ دوم، 1426ق.
 5. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر، بيروت،1415 هـ .
 6. أهل السنة في الشام في مواجهة النصيرية والصليبية واليهود، ابو مصعب سوری، سایت منبر التوحید و الجهاد؛ www.tawhed.ws.
 7. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ابن تیمیه، تحقیق موسى الدويش، كتبة العلوم والحكم، مدينة منورة، چاپ دوم، 1415ق.
 8. تفسير مفاتيح الغيب‏، فخر الدين رازى‏، بيروت‏: دار إحياء التراث العربي‏، چاپ سوم‏،1420ق‏.
 9. تفسير مفاتيح الغيب‏، فخر الدين رازى‏، دار إحياء التراث العربي‏، بيروت، چاپ سوم‏،1420ق‏.

10. تهذیب شرح العقیده الطحاویه، ابن ابی العز و ابی بصیر طرطوسی، سایت منبر التوحید و الجهاد؛ www.tawhed.ws.

11. الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة، علي بن نايف الشحود،  سایت منبر التوحید و الجهاد؛ www.tawhed.ws.

12. درء تعارض العقل والنقل، ابن تیمیه، تحقيق: محمد رشاد سالم، بیجا: نشر جامعة محمد بن سعود الإسلامية، چاپ دوّم، 1411ق.

13. الدرر السنية في الأجوبة النجدية، علماء نجد الأعلام، تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، چاپ هفتم، 1417هـ.

14. درسنامه فرق و مذاهب کلامی اهل سنت، مهدی فرمانیان، نشر آثار نفیس، قم، چاپ اول، 1391ش.

15. الدلاله العقلیه فی القرآن و مکانتها فی مسائل العقیده الاسلامیه، عبدالکریم نوفان عبیدات، عمان: نشر النفائس، چاپ اول، 1420ق.

16. الرد على المنطقيين، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، دار المعرفة، بيروت، بی تا.

17. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ناصر الدین البانی، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، چاپ اول، 1415 هـ.

18. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، محمد ناصرالدين الباني، دار المعارف، رياض، چاپ اوّل، 1412ق.

19. السلفیه بین العقیده الاسلامیه و الفلسفه الغربیه، مصطفی حلمی، دار الدعوه، قاهره، چاپ دوم، 1411ق.

20. شرح العقیده الطحاویه، ابن ابي العز حنفى، تحقيق ناصر الدين آلباني، دار الكتاب العربي، بغداد، چاپ اول، 2005 م.

21. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية، تحقیق علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، چاپ اول، 1408هـ

22. علماء نجد .. مشاهد ومواقف، عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف، سایت منبر التوحید و الجهاد؛ www.tawhed.ws.

23. فِقهُ الجهادِ دراسةٌ تأصيليةٌ، علي بن نايف الشحود،  سایت منبر التوحید و الجهاد؛ www.tawhed.ws.

24. القواعد الكلامية، علي ربانى گلپايگانى‏، نشر موسسة امام الصادق 7‏، قم‏، چاپ اول، ‏1418ق.‏

25. قواعد المنهج السلفی فی الفکر الاسلامی، مصطفی حلمی، نشر دار الدعوه، اسکندریه، چاپ سوم، 1416ق.

26. قواعد المنهج السلفی فی الفکر الاسلامی، مصطفی حلمی، نشر دار الدعوه، اسکندریه، چاپ سوم، 1416ق.

27. القول الرشيد في حقيقة التوحيد، سلیمان بن ناصر العلوان، سایت منبر التوحید و الجهاد؛ www.tawhed.ws.

28. مجموع الفتاوى، ابن تیمیه، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مدينة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416ق.

29. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، محمّد بن صالح ابن عثیمین، دار الوطن، چاپ اوّل، 1407ق.

30. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن - دار الثريا، 1413 هـ..

31. المفصل في شرح آية الولاء والبراء، علي بن نايف الشحود، سایت منبر التوحید و الجهاد؛ www.tawhed.ws.

32. الملل و النحل‏، شهرستانى‏، عبدالکریم، تحقيق محمد بدران‏، نشر الشريف الرضي‏، قم، چاپ سوم‏،1364ش‏.

33. منهج السلف و المتکلمین فی موافقه العقل و النقل، علی امیر، جابر ادریس، ریاض: اضواء السلف، چاپ اول، 1419ق.

34. النكت اللوامع في ملحوظات الجامع، ابی محمد المقدسی، سایت منبر التوحید و الجهاد؛ www.tawhed.ws.

 

پی نوشت:


[1] رک: درسنامه فرق و مذاهب کلامی اهل سنت، مهدی فرمانیان، ص140و 141.

[2] مجموعه الفتاوی، ابن تیمیه،  ج9، ص 287.

[3] . ملک، 10.

[4] حج، 46.

[5] مجموع فتاوی، ابن تیمیه، ج9، ص286؛ همچنین در کتب سلفیه جهادی: المفصل في شرح آية الولاء والبراء، علي بن نايف الشحود، ص223. فِقهُ الجهادِ دراسةٌ تأصيليةٌ، علي بن نايف الشحود،  ص110.

[6] مجموع الفتاوي احمد بن عبدالحليم ابنتيميه، ج18، ص338.

[7] همان.

[8] . منهج السلف و المتکلمین فی موافقه العقل و النقل، جابر ادریس علی امیر، ج1، ص70.

[9] . همان.*

[10] بغیه المرتاد، ابن تیمیه، ص248.

[11] بغیه المرتاد، ابن تیمیه، ص248.

[12] بغیه المرتاد، ابن تیمیه، ص172.

[13] بغیه المرتاد، ابن تیمیه، ص172.

[14] أهل السنة في الشام في مواجهة النصيرية والصليبية واليهود، ابو مصعب سوری، ص16.

[15] . مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح العثیمین، ج7، ص298.

[16] ابن تیمیه اولین کتاب خود را با نام العقیده الواسطیه نوشت و سعی کرد این ادعا را ثابت کند.

[17] . همان، ص114.

[18] . مجموع الفتاوی، ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم، ج8ن، ص310.

[19] النكت اللوامع في ملحوظات الجامع، ابی محمد المقدسی، ص45.

[20] . الدلاله العقلیه فی القرآن و مکانتها فی مسائل العقیده الاسلامیه، عبدالکریم نوفان، ص218.

[21] رك: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، شوکانی؛ الأصول من علم الأصول، محمد بن صالح بن محمد العثيمين.

[22]  - ابنتيميه، احمد بن عبدالحليم، درءالتعارض ج9 ص 18.

 .[23] رک: سلسله الاحادیث الضعیفه، البانی، ج3، ص159؛ القول الرشيد في حقيقة التوحيد، سلیمان بن ناصر العلوان، ص39. أن العقل لا يستقل وحده أبدا بإثبات أصل من أصول العقيدة أو الأحكام.

[24] القول الرشيد في حقيقة التوحيد، س39.

[25] شرح العقیده الطحاویه، ابن ابی العز حنفی، ص78.

[26] شرح العقيدة الطحاوية، ابن ابی العز حنفی، ص: 79

[27] تفسير مفاتيح الغيب‏، فخر الدين رازى‏، ص303.

[28]. رک: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، ج7، ص282؛ علماء نجد .. مشاهد ومواقف، عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف، ص27.

[29]. محمّد بن صالح ابن عثیمین، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص72-70؛ الادلة النقلية و الحسية علي جريان الشمس و سكون الارض و امكان السعود الي الكواكب، عبد العزیز بن باز، ص17.

[30] سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج6، ص458.

[31] السلفیه بین العقیده الاسلامیه و الفلسفه الغربیه، مصطفی حلمی، ص79.

[32] الصحوه الاسلامیه، قرضاوی، ص203.

[34] مجموع الفتاوی، ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم، ج8، ص 428؛ الدلاله العقلیه فی القرآن و مکانتها فی مسائل العقیده الاسلامیه، عبدالکریم نوفان، ص248؛ تهذیب شرح العقیده الطحاویه، ابن ابی العز و ابی بصیر طرطوسی، ص25.

[35] . مجموع فتاوی، محمد بن صالح العثيمين، ج8، ص105.

[36] . همان.

[37] الدرر السنية في الأجوبة النجدية، علماء نجد الأعلام، 59.

[38]. المفصل في شرح آية الولاء والبراء، علي بن نايف الشحود، ص335.

[39] . نازعات، 3-5.

[40]. الملل و النحل، شهرستانی، عبدالکریم، ج1، ص 44.

[41] رک: القواعد الکلامیه، علی ربانی گلپایگانی، ص8-84.

[42] تعلیقات علی الجامع في طلب العلم الشريف، سید امام و ابی محمد مقدسی، ص44؛ البته کسانی همچون البانی عقلی بودن حسن و قبح را نپذیرفته است (سلسله الاحادیث الضعیفه، البانی، ج3، ص159)

[43] مجموع الفتاوی، ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم، ج8، ص 433؛ الرد على المنطقيين، ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم، ص421.

[44]. أبكار الأفكار في أصول الدين، آمدی، ج‏2، ص: 46.

[45] الصواعق المرسله، ابن قیم جوزی، ج1، ص109

[46] منهج السلف و المتکلمین فی موافقه العقل و النقل، جابر ادریس علی امیر، ص119.

[47] تهذیب شرح العقیده الطحاویه، ابن ابی العز و ابی بصیر طرطوسی، ص23.

[48] درء تعارض العقل و النفل، ج6، ص4-5.

[49]. الدلاله العقلیه فی القرآن و مکانتها فی مسائل العقیده الاسلامیه، عبدالکریم نوفان عبیدات، ص200.

[50] الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة، علي بن نايف الشحود، ج2، ص109؛ رک: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، ج4، ص49.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

الگوسازی از طالبان برای نجات القاعده

سلفیت سعودی؛ چالش بقاء

اندیشه‌ی سیاسی اسلام: مورد مطالعاتی "جهیمان العتیبی"

(مروری بر اهداف طالبان و چالش‌های پیش روی آن) نقشه جنگ طالبان و دلایل شکست احتمالی آن

القاعده و طالبان اختلافات و همکاری مشروط

مولفه هاي توحيد عبادي در مقارنه ديدگاه اماميه و سلفيه

دیدگاه ابن‌تیمیه در تعارض عقل صریح و نقل صحیح

فرایند شکل‌گیری اصطلاح «نواقض الاسلام» و کاربرد آن در تألیفات سلفیت نوین

مطالعه تطبیقی خط ‌ مشی سیاسی سلفیت اصلاحی- تنویری و سلفیت جهادی- تکفیری

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

«وَ الا قُتِل»های ابن‌تیمیه کتاب قانون کُشتارهای داعش

اسلام هراسی و سناریوهای پیش روی آن

بررسی عقاید جریانات سلفی جهادی بر اساس عامل هویت

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (2)

آموزه‌های بربهاری و تأثیر آن بر جریان‌های سلفی‌گری

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (1)

پدیده تکفیر از دیدگاه قرآن و حدیث

زمینه‌های اصلی سربرآوردن گروهک‌های تروریستی مانند انصار الفرقان در ایران چیست؟

مشروعیت نام‌گذاری به «عبد النبی»، «عبد الحسین» و… از دیدگاه شیعه و اهل سنت

نبرد رمضان البوطي و سلفيت..؛ داستاني که بسياري دوست ندارند بشنوند!

رهبران داعش در چنگ آمریکا؛ اسیر یا پناهجو؟

زندان‌‌‌ها؛ کارخانه‌جات تولید تروریست تکفیری

افراط گرایی و تفریط گرایی: آسیب اصلی وحدت در جهان کنونی اسلام و ضرورت مقابله با آن

اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه

چگونگی پیدایش ایدئولوژی تکفیری

وهابیت و گسترش اسلام تندرو در جنوب شرق آسیا

مجرای فهم تکفیریها: مشابهت های تکفیریها و خوارج

گسترش نوسلفی‌گری در اروپا؛ زمینه‌های هویتی و پیامدهای امنیتی

آیندة گروهک های تکفیری و راه کارهای ثبات بخش دولت سوریه و عراق

بررسی علل نفوذ داعش در آسیای مرکزی و پیامدهای احتمالی آن

ساختار نظام بین الملل و هویت یابی اسلام سلفی-افراطی

علل ظهور و تکوین گروه‌های تکفیری در جهان اسلام؛ از تقابل زندگی قبیله ای با مدنیت تا تقابل سنت با مدرنیته؛ مطالعۀ موردی؛ خوارج و داعش

تبارشناسی دگرستیزی گروه‌های افراطی-تکفیری: گذار از دیگر دگرسازی به خود دگرسازی

تبیین خاستگاه های شناختی و ترسیم مدل ذهنی گروه تروریستی داعش

معنا و پاسخ: (بررسی تطبیقی افراط‌گرایی اسلامی و نهیلیسم)

آینده پژوهی گروههای تکفیری و تاثیر آنها بر منازعات منطقه ای در غرب آسیا

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک با نگاهی به تفسیر آیه اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي...

وحدت؛ یگانه راه مبارزه با افراط

خدا در نگاه وهابیت

فضیلت زیارت قبور بزرگان دین، در فقه فریقین

پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر پس از وفـات

ریشه ‏های پدیده تکفیر در گذر تاریخ

سلفى‏ گرى دیرینه و نوین

وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

مشروعیت دعا نزد قبور اولیای الهی

پاسخ به شبهات وهابیان بر روایات عثمان‏ بن حنیف در خصوص توسل

انحرافات وهابیت در توحید صفات

بررسی تطبیقی«شفـاعت» از منظر آیات و روایات و دانشمندان فریقین

ریشه‏ هاى اعتقادى تکفیر‏نوین در تاریخ اسلام‏

تقابل توحید محمد بن عبدالوهاب با توحید قرآنی

ممنوعیت تکفیر اهل قبله از نگاه متکلمان و فقیهان تشیع و تسنن

ماهیت «تأویل» از دیدگاه ابن‌تیمیه و علامه طباطبائی

واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

بررسی و تقویت نقدهای «محمد بن علوی مالکی» بر «محمد بن صالح عثیمین» درباره توسل

نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

بررسی تطبیقی مبانی کلامی سید قطب و سلفیه در مباحث توحید و تکفیر

تكفير در انديشه كلامى ابوالثناء آلوسى با محوريت تطبيق رويكرد وى بر جريان فكرى سلفيه

ابن تيميه از ديدگاه علماي شافعي

بررسي تطبيقي توحيد و شرک از ديدگاه مذاهب اسلامي و جريان‌هاي تکفيري

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

گفت و گو با اندیشه تکفیر و مخالفان آن

مشروعیت شدِّ رحال برای زیارت قبور

وهابیت در سفرنامه دومینگو بادیا ای لبلیچ (علی بیک عباسی)، خاورشناس اسپانیایی

معنا و شروط تکفیر

واکاوي فقهي مشروعيت زيارت قبور توسط زنان با تاکيد بر مباني قرآن و سنت

چالش‌های انتقال سیاسی در عربستان سعودی

روانشناسی داعش و داعشی ها

معرفی مهم ترین گروه های مسلح تحت پشتیبانی ترکیه در شمال سوریه

نقش ایالات متحده امریکا در شکل گیری جریانهای افراطی در جهان اسلام(مطالعه موردی القاعده و داعش)

بررسی پدیده ترور و نفی و محکومیت آن از منظر امام خمینی(ره)

جهاد و تکفیر در جهان اسلام؛گذر از فقه الخلافه به فقه المصلحه

جریان‌شناسی سلفی‌گری هندی و تطبیق مبانی آن با سلفی‌گری وهابی

ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

بازنگری مفاهیم قابل تأمل اندیشه‌های محمد قطب در پرتو سلفی‌گری اعتدالی و اعتزال نوین

نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن

بررسی و نقد آراء وهابیّت در انتساب عنوان شرک به شیعه از منظر قرآن کریم

ابن قيم جوزيه

ابن تیمیه

آل سعود

غزالی و ابن تیمیه

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (2)

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (1)

ارزش و جایگاه وحدت از منظر قرآن و سنّت

تفکر تکفیری

راهبردهای ضدتروریسم در ایران: رویکرد فرهنگی

سند «نقشه محرمانه» القاعده در مصر

توسل به اموات

بررسی علل رفتار خشونت آمیز نیروهای اسلامی در پاكستان با تاكید بر طالبانیسم

داعش: پیوند سلفیت تکفیری و بعثی گرایی

تحليل عملكرد گروه هاي تكفيري در تضاد با هويت تمدني مسلمان

تحلیل گفتمانی نقش دستگاه استنباطی گروه های تکفیری بر عملکرد آن ها

بازکاوی روانشناختی کنش گروه‌های سلفی- تکفیری: مطالعه موردی داعش

القاعده، داعش؛ افتراقات و تشابهات

مبانی اعتقادی تروریسم تکفیری

ریشه یابی مؤلفه هاي تأثیرگذار بر گسترش تروریسم در خاورمیانه

روانشناسی تروریسم و تأثیر آن بر گسترش تکفیر

مفهوم‌سازی گفتمان ژئوپلیتیکی تروريسم؛ تصویرسازی ژئوپلیتیکی دولت بوش از خاورمیانه

سنخ شناسی و دگردیسی گروه های تروریستی ادلب

گزارش کتاب «الصارم المسلول علی من انکر التسمیة بعبد النبي و عبدالرسول»

بررسی دلایل حضور گروهک تروریستی- تکفیری داعش در افغانستان بر اساس تئوری دومینوی ویلیام بولیت

تبیین زیرساختار های ایدئولوژیک و ساختاری گروه تکفیری تروریستی داعش

بررسی اندیشه‌های سلفی ـ تکفیری و تفاوت‌های داعش با سایر گروه‌های تروریستی

سلفی کیست و چه می گوید؟چرا سلفی گری بزرگترین خطر پیش روی جهان اسلام است؟

مرحله جدید اختلافات درونی دواعش

اهداف آمریکا و هم‏ پیمانان از ایجاد تا ائتلاف علیه جریان‏هاى تکفیرى

بررسی و تکوین حضور داعش در غرب آسیا؛ مطالعه موردی افغانستان

بررسى مبانى فکرى تکفیر

علل و آینده حضور داعش در آفریقا

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

تكفير از دیدگاه مذهب شيعه

مکتب تکفیر بر خلاف عقل، نص و صریح قرآن است

نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

واکاوی ریشه‌های پدیده بنیادگرایی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جهانی شدن

خشم به فرمان خرد، شرع و غریزه: تأملی در خشونت داعش از زاویه‌ای دیگر

آسیب شناسی رشد جریان‌های تکفیری در خاورمیانه

دو متن ماندگار: «هنر جنگ» و «درباره جنگ»

تأملی غیر غربی در افراطی گری و خشونت ورزی به نام دین

خشونت تکفیری‌ها، توحشی چنگیزی در لباس اسلامی است

درنگی در مبانی و آینده‌ خشونت به سبک رادیکالیسم تکفیری

سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی

راهبردهای مدیریتی نبی اکرم(ص) در راستای تحکیم وحدت بین اقوام در صدر اسلام

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

واکاوی جایگاه تروریسم بنیادگرا در راهبرد خاورمیانه ای غرب

خوارج، اولین گروه تکفیری در جهان اسلام (پیشینه جریان تکفیری خوارج) و پیامدها و نتایج سوء تکفیر و افراطی گری در جهان اسلام

قرآن و همگرایی بین مذاهب اسلامی

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی

زیارت قبور از نگاه مذاهب اسلامی

تأثیر اندیشه های سیاسی برنارد لویس در ترویج اسلام هراسی در غرب

آيا استعانت از غير خدا جايز است؟

داعش پس از ناكامي در تأسيس دولت

بررسی زبان شناختی واژه‌ی قرآنی «کفر»

چالش امنیتی تروریسم تکفیری علیه ایران

شبکه سلول هاي تروريستي داعش در آسياي مرکزي

پرسمان؛ آیا تبرک جایز است؟

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا (تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی)

رفت و برگشت اسلام‌گرایی رادیکال از سوریه به شمال آفریقا

اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه

طالبان در عصر داعش: آینده سلفی گری تکفیری در همسایگان شرقی ایران

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

واقعه 11 سپتامبر ؛ سرآغاز شکل گیری بزرگترین گروههای تروریستی

دلایل و پیامدهای حمایت عربستان از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی

آموزه‌ها و آینده داعش

بررسی استناددهی تروریسم تکفیری به سنت نبوی و جهاد اسلامی

توسل در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه

سرچشمه های فکری القاعده

تضاد عقايد احناف با وهابيت درموضوع توسل

مسئله توسل به اموات با نگاهی به آیه 22 سوره مبارکه فاطر

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

نگاهی به رشد تکفیری‌ها در تونس

نقدي بر كتاب «التبرك المشروع و التبرك الممنوع»

ردّ نظر وهابیت از سوی اهل‌سنت در حرمت زیارت قبور

نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی

قبیله خشونت

تحقیقی درباره رابطه ذهبی و ابن‌تیمیه

اندیشمندان حنفی و کژ اندیشی های ابن تیمیه

وهابیان و توحید ربوبی

وهابیان و تحریف قرآن کریم

محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او

وهابیان و توحید در اسما و صفات

شگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)

قبیله بدعت

وهابیت و تحریف میراث‌های علمی

بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت

قبیله انحراف

علمای شافعی و ابن‌تیمیه

مرز بین تروریسم و جهاد در اسلام

سرچشمه اندیشه وهابیت

القاعده در تانزانیا

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(1)

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

عربستان و وهابیت در آفریقا

پاکستان و «نبرد جهانی علیه تروریسم»

التکفیر و الهجره

نقش وهابیت در کنیا

کفر و تکفیر در قرآن کریم و سوء برداشت از آن

نقش وهابیت در اوگاندا

کویت و وهابیت در آفریقا

القاعده در اوگاندا

نقش وهابیت در تانزانیا

المرابطون؛ نسل جدید القاعده مصر

مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش؛ تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو

مانیفست توحش در فقه داعش

وهابیت و تکفیر شیعه

بدعت

توحید در مذاهب کلامی

ابن تیمیه و اهل بیت

وهابیت و توحید الوهی (عبادی)

وهابیت و سماع موتی

مراتب و متعلقات ایمان

پاسخ به مهم‌ترین شبهات وهابیت (توسل، شفاعت، تبرک، زیارت قبور)

بررسی مبانی فقهی تکفیر

توحید عبادی و شبهات وهابیت

مفهوم و مراحل شرک

وضعیت سیاسی داعش در قاره سیاه

خاستگاه سلفی گری تکفیری

تأویل

سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات

معیارهای توسل از دیدگاه وهابیت

تحول گفتمانی و بازتعریف نسل جدید القاعده در سوریه

شکاف‌‌‌های درونی داعش؛ نزاع دو نسل القاعده

وهابیت و توحید ربوبی (2)

وهابیت و توحید ربوبی (1)

تشبیه: مانند کردن خدا به مخلوقات

وهابیت، مکتب تشبیه

تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

حرکت سلفیه

سلفی گری

سلفیه

عربستان در عرصه تبلیغات

آل سعود و عربستان سعودی

بیوگرافی ابن تیمیه

قتل عام حجاج یمنی توسط وهابیان

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

بربهاری

همگرايي استراتژيك؛ اتحاد سلفي‌هاي عربستان، هند و مصر

وهابیت و موضع اهل سنت در قبال آن

کارنامه وهابیت؛ دوره تثبیت

تاريخچه فرقه وهابيه و عقايد ايشان

تکفیر

توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت

مبانی فکری ابن تیمیه

وهابیت منطق تزویر و تکفیر

حزب التحریر ازبکستان

جنبش شاه ولی­ الله در هند

ترسیم نقشه راه جدید داعش

نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن

پيشينه و جايگاه جريان هاي سلفي

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

سلفيان

ارزش (ضد) امنيتي بنيادگرايي؛ با تأكيد بر نهضت سلفي‌‌‌‌‌ ـ وهابي

اسلام سیاسی و منتقدان آن: اندیشه های قاضی عشماوی پیرامون رادیكالیسم سیاسی

ابن تیمیه که بود و چه کرد

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در غرب آسیا

جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با آنها با توجه به نقش خاورمیانه ای روسیه

القاعده و شاخه‌هاي آن؛ نيروهاي اجاره‌اي و انتحاريون مزدور

کابوس جدید آل‌سعود؛ آنچه همه باید درباره جنبش 15 سپتامبر در عربستان بدانند

آیین وهابی؛ بنیادگرایی یا اصلاح طلبی؟!

مفهوم شناسی سلف، سلفی گری و سلفی

نفی خشونت از منظر قرآن و سنت

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت

القاعده و تروریسم مذهبی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

افغانستان و گروه طالبان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام

جهانى شدن و القاعده

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

القاعده

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

سلفیه درباری

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

طالبان؛ دین و حکومت

جریان شناسی القاعده

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانی مذهبی و قومی طالبان

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

بدعت در دین

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

آشنایی با مکتب سلفیه

سلفیه و تقریب

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

لشگر جهنگوی

تاریخ وهابیت

وهابیت در آیینه تاریخ

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

نظری بر تاریخ وهابیت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

نگاهی بر وهابیت

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مباني اعتقادی داعش

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

افترائات وهابیت علیه شیعه

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

تبرک و استشفا به آثار اولیا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

کتاب شناسی تکفیر

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

سونامی تکفیری در جهان بشری

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

اجتهاد از نگاه وهابیون

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

بدعت از منظر وهابیان

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

صحیحین و نفی تکفیر

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

تکفیر از دیدگاه سید قطب

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

تکفیر از دیدگاه قرآن

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

تکفیر

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

روش های تبلیغی وهابیت

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

وهابیت و تخریب قبور

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

عبور از «خاورمیانه جدید»

فتنه و هابیت

وهابيت از نگاهي ديگر

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

سفر وهابیت به مصر

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

سلفيان

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

تکفیر گذشته، حال، آینده

شباهت وهابی ها با خوارج

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

فتنه تكفير

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

جهاد در اندیشه سید قطب

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

زمینه های تاریخی سلفیه

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر در روایات نبوی (3)

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

ابوبكر بغدادی

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تکفیر در آیات و روایات

شخصیت شناسی ابوبكر بغدادی

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

جریان شناسی وهابیت مصری

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

الگوی سازمانی القاعده و داعش

جهادی‌های جدید کیستند؟

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (١)

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

ابومصعب زرقاوي و داعش

موافقين و مخالفين خلافت داعش

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

دشمن نزدیک و دور

جریان شناسی سلفیگری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

داعش خوب داعش بد

دموکراسی

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

عقل از منظر وهابیان

بن بست خلافت با اندیشه داعش

جریان های تکفیری عراق

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

آینده جنبش های اسلامی

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

جوانان يهودی در صف داعش

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

استراتژی داعش در عراق و شام

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

ظهور داعش در شبه‌ قاره

پاسخ به شبهات جهاد

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 1

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

حزب التحریر در آسیای مرکزی

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

احزاب سلفی در مصر

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

سلفی گری در مصر و دوره جدید

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

آينده داعش در عراق

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

جهان از نگاه داعش

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

ظهور و افول القاعده در عراق

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

رقابتى براى هويت و شناسه‏

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

عزاداری بدعت یا سنت

توحید و شرک

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

عوامل روانی تکفیر

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

تکفیر اهل قبله

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

داعش در مسیر القاعده شدن

عربستان معمار جنایت و مکافات

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

تکفیریها در انگلستان

کودتا در داعش

فرا واقعیت بنا العابد!

خاورمیانه و جنگ های دینی

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

فعالیت وهابیت در جهان

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر در جهان اسلام

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

نگاه داعش به مهدویت

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

عقل از دیدگاه سلفیه

عبادت

سب الصحابه

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

ایمن الظواهری

اسامه بن‌ لادن

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

افغانستان در دوران پساطالبان

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش