تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > تاویل و مجاز > تقابل علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در تأویل صفات خبری

تقابل علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در تأویل صفات خبری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید: 109

تقابل علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در تأویل صفات خبریعلمای دیوبند با اندیشه وهابیت در مساله تمسک به ظواهر آیات قران و عدم پذیرش تاویل به شدت مخالفند و در تقابل با یکدیگر هستند. تقابل علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در تأویل صفات خبری

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

تقابل علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در تأویل صفات خبری

تأویل بردن صفات خبری توسط صحابه

تاویل اوزاعی و امام مالک از صفات خبری همچون «استوی علی العرش»

تأویل در صفات خبری و تنزیه باری تعالی از جهت و مکان از منظر دیوبندیه

تأویل بردن برخی از آیات توسط احمد بن حنبل