تأویل بردن صفات خبری توسط صحابه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید: 63

تأویل بردن صفات خبری توسط صحابهدیدگاه ابوزهره از علمای اهل سنت این است که صحابه نیز در برخی مواقع قائل به مجاز بوده اند. تأویل بردن صفات خبری توسط صحابه

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

تقابل علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در تأویل صفات خبری

تأویل بردن صفات خبری توسط صحابه

تاویل اوزاعی و امام مالک از صفات خبری همچون «استوی علی العرش»

تأویل در صفات خبری و تنزیه باری تعالی از جهت و مکان از منظر دیوبندیه

تأویل بردن برخی از آیات توسط احمد بن حنبل