تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > تاویل و مجاز > تاویل اوزاعی و امام مالک از صفات خبری همچون «استوی علی العرش»

تاویل اوزاعی و امام مالک از صفات خبری همچون «استوی علی العرش»

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید: 101

تاویل اوزاعی و امام مالک از صفات خبری همچون «استوی علی العرش»اوزاعی و امام مالک از کسانی اند که صفات خبری قران همچون «استوی علی العرش» را تاویل کرده اند و از انتساب صفات ممکنات به خدا امتناع می کنند.تاویل اوزاعی و امام مالک از صفات خبری همچون «استوی علی العرش»

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

تقابل علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در تأویل صفات خبری

تأویل بردن صفات خبری توسط صحابه

تاویل اوزاعی و امام مالک از صفات خبری همچون «استوی علی العرش»

تأویل در صفات خبری و تنزیه باری تعالی از جهت و مکان از منظر دیوبندیه

تأویل بردن برخی از آیات توسط احمد بن حنبل