تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > تاویل و مجاز > تأویل بردن برخی از آیات توسط احمد بن حنبل

تأویل بردن برخی از آیات توسط احمد بن حنبل

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید: 67

تأویل بردن برخی از آیات توسط احمد بن حنبلاحمدبن حنبل برخی از آیات قران را تاویل برده است و گفته است که مراد از آیه «جاء امر ربک»، قدرت پرودگار است. تأویل بردن برخی از آیات توسط احمد بن حنبل

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

تقابل علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در تأویل صفات خبری

تأویل بردن صفات خبری توسط صحابه

تاویل اوزاعی و امام مالک از صفات خبری همچون «استوی علی العرش»

تأویل در صفات خبری و تنزیه باری تعالی از جهت و مکان از منظر دیوبندیه

تأویل بردن برخی از آیات توسط احمد بن حنبل