تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > توحید و شرک > قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید: 10

ابن تیمیه در کتاب «بیان تلبیس الجهمیه» با قبول به جسمانیت و ترکیب خدا، می گوید: وصف خدا به عضو یا جزء داشتن به صورت تمثيل به انسان نيست بلكه اسماء و صفات خبری خداوند، بدون تمثیل است. او در اینجا از ابعاض و اجزاء ذات خداوند سبحان سخن گفته است.  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق و توجیه آن - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

تشبیه خدا به مخلوقات موجب کفر - طحاوی

قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

حجاز عصر جاهلیت و شرک ربوبی

تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

شرک ربوبی در زمان پیامبر(ص)

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها