تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > توحید و شرک > جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید: 20

ابن تیمیه در کتاب «بیان تلبیس الجهمیه» با قبول جسمانیت خدا، می گوید: وصف خدا به عضو یا جزء داشتن به معنای اطلاق فی الجمله آن، دیدگاه صحابه و تابعین است و جزو اعتقادات جمهور مذاهب اسلامی و همه ملت ها و دیدگاه سلف امت اسلام است.   فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق و توجیه آن - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

تشبیه خدا به مخلوقات موجب کفر - طحاوی

قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

حجاز عصر جاهلیت و شرک ربوبی

تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

شرک ربوبی در زمان پیامبر(ص)

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها