سخن پیامبر با مردگان(2)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۸ تعداد بازدید: 89

سخن پیامبر با مردگاندر این روایت به صراحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم با کشته شدگانی از کفار سخن می گوید و وقتی اصحاب از حضرت در خصوص شنوایی مردگان می پرسند ایشان می فرماید: شما شنواتر از آنان نیستید. 
سخن پیامبر با مردگان

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

ادله سماع موتی - نورالدین هیثمی

شنوایی اموات

نداء میت - نداء ابوبکر پس ار وفات پیامبر(ص) - صحیح بخاری

نداء میت - سلام نماز خطاب به پیامبر(ص)

نداء میت - سلام پیامبر(ص) به اموات

تواتر در روایات سماع موتی

اجماع علمای اسلام مبنی بر شنوا بودن اموات (2)

آگاهی میت از اهل و خانواده خود

اجماع علمای اسلام مبنی بر شنوا بودن اموات (1)

ابلاغ صلوات زندگان به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم (5)

ابلاغ صلوات زندگان به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم(1)

ابلاغ صلوات زندگان به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم(2)

ابلاغ صلوات زندگان به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم(3)

باخبر بودن اموات از اعمال زندگان (6)

باخبر بودن اموات از اعمال زندگان (5)

باخبر بودن اموات از اعمال زندگان (2)

باخبر بودن اموات از اعمال زندگان (3)

باخبر بودن اموات از اعمال زندگان (4)

باخبر بودن اموات از اعمال زندگان (1)

علم اموات به احوال زندگان

پاسخ سلام از سوی شهداء به سلام کننده به آنان (3)

پاسخ سلام از سوی شهداء به سلام کننده به آنان (4)

پاسخ سلام از سوی شهداء به سلام کننده به آنان (2)

پاسخ سلام از سوی شهداء به سلام کننده به آنان(1)

سلام میت به زائرین قبرش

جواب سلام میت به زائرش

شنیدن صدای گریه اهل و خانواده، از سوی میت (2)

شنیدن صدای گریه اهل و خانواده، از سوی میت(1)

مخالفت جمهور علماء با برداشت عائشه از حدیث قلیب بدر(2)

مخالفت جمهور علماء با برداشت عائشه از حدیث قلیب بدر(1)

سخن پیامبر با مردگان(4)

سخن پیامبر با مردگان(5)

سخن پیامبر با مردگان(3)

سخن پیامبر با مردگان(2)

سخن پیامبر با مردگان(1)

قدرت شنوائی مردگان بالاتر از زندگان - صحیح بخاری

حتی پرندگان مرده نیز به اذن خدا می توانند صدای زندگان را بشنوند

شنیدن صدای پای تشییع کنندگان از سوی میت(1)

شنیدن صدای پای تشییع کنندگان از سوی میت(2)

علم میت به اطراف خود و سخن با زندگان(3)

علم میت به اطراف خود و سخن با زندگان(4)

علم میت به اطراف خود و سخن با زندگان(2)

علم میت به اطراف خود و سخن با زندگان(1)

آگاهی میت از تغسیل و تکفین خود(6)

آگاهی میت از تغسیل و تکفین خود(5)

آگاهی میت از تغسیل و تکفین خود(4)

آگاهی میت از تغسیل و تکفین خود(2)

آگاهی میت از تغسیل و تکفین خود(1)

مشاهده اعمال توسط اموات

استغفار بعد از مرگ

استغفار پیامبر برای مسلمانان در قبر

تساوی حیات و ممات پیامبر(ص)

دیوبند و حیات برزخی

حیات برزخی

استغفار پیامبر(ص) برای مسلمانان در قبر

ابن قتیبه و سماع موتی

ابن تیمیه و سماع موتی

روح المعانی و سماع موتی

سماع موتی در اندیشه ابن رجب حنبلی

شنوا بودن اموات در منابع اهل سنت

شنوا بودن اموات در منابع اهل سنت

سماع موتی در مسند احمد

اهل سنت و شنوا دانستن اموات

میت کفن کننده خود را می شناسد

سماع موتی در منابع اهل سنت

شناخت کفن کننده توسط میت

میت و اطلاع از عالم دنیا

اطلاع میت از اوضاع پیرامون خود