مقالات > جهانى شدن و القاعده

جهانى شدن و القاعده

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ تعداد بازدید: 299

 القاعدهجهانى شدن، از نمادهاى بارز زندگى در چند دهه اخیر است. این پدیده، تمامى افراد، جوامع و فرهنگ ها را به یکدیگر پیوند داده و در این بین تأثیراتى را نیز بر آن ها داشته است که گروه القاعده نیز در این میان از این فرآیند تأثیراتى را گرفته است.نویسندگان:

ابوذر رفیعى قهساره: استادیار، گروه علوم سیاسى، دانشگاه یاسوج

محمد حاجى پور: دانشجوى کارشناسى ارشد، علوم سیاسى، دانشگاه یاسوج

مریم مرادى سروستانى: دانشجوى کارشناسی ارشد، علوم سیاسى، دانشگاه اصفهان

چکیده

جهانى شدن، از نمادهاى بارز زندگى در چند دهه اخیر و هم چنین مهم ترین چالش جوامع و کشورها در هزاره سوم مى باشد. این پدیده که در اثر گسترش وسایل ارتباطى اعم از وسایل حمل و نقل و رسانه هاى ارتباط جمعى به وجود آمده، تمامى افراد، جوامع و فرهنگ ها را به یکدیگر پیوند داده و در این بین تأثیراتى را نیز بر آن ها داشته است که گروه القاعده نیز در این میان از این فرآیند تأثیراتى را گرفته است. القاعده نیز تشکیلات بین المللى نظامى و بنیادگرای اسلامی است که در دوران جنگ شوروى، توسط اسامه بن لادن در افغانستان و در شهر پیشاور تأسیس شد.

 

این سازمان در قالب شبکه هاى نظامى گوناگون فراملى و به عنوان یک جنبش رادیکال اسلام سنى فعالیت مى کند که با آنچه که تأثیرات و دخالت هاى غیرمسلمانان بر دنیاى اسلام مى نامند، مبارزه کرده و براى گسترش اسلام در جهان فعالیت مى کنند. درواقع القاعده به مثابه جنبشی تروریستی ضد جهانى شدن در واکنش به سلطه آمریکا در سطح جهانى به ویژه کشورهاى مسلمان شکل گرفته است. به طورکلى نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش کیفى-اسنادى، به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطه اى بین فرآیند جهانى  شدن و جنبش القاعده وجود دارد؟

 

در این راستا، فرضیه ما این است که بین فرآیند جهانى  شدن و جنبش القاعده، یک رابطه مستقیم حکم فرماست؛ به گونه ای که جنبش القاعده از ابزارهایى که فرآیند جهانى  شدن در بُعد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى و به ویژه نظامى در اختیار آن ها قرار داده، به بهترین نحو بهره برده است. از سویى دیگر نیز این جنبش سعى بر آن دارد تا نقش رهبرى ایالات متحده آمریکا را بر فرآیند جهانى شدن، کم رنگ جلوه دهد. در پایان نیز براى جمع آورى داده ها و اطلاعات موردنظر خود از منابع اسنادى، کتابخانه اى و اینترنتى استفاده خواهیم نمود.

واژگان کلیدى: جهانى شدن، القاعده، تروریسم، ایالات متحده آمریکا

مقدمه

یکى از سازمان های تروریستی بین المللى که در بسیارى از اقدامات تروریستی در افغانستان ضدآمریکایی نقش داشته است، القاعده است. القاعده به عنوان یک سازمان نظامى در سال 1988میلادى به منظور رهایى مسلمانانِ تحت ستم در کشورهاى مختلف، ازجمله مسلمانان فلسطین، کشمیر و چچن و نیز تشکیل خلافت اسلامى جهانى تشکیل شد. (عباس زاده فتح آبادى، ص 38)

 

فرآیند جهانى  شدن نیز فرآیند پیچیده اى است که یکى از شاخص هاى دهه پایانى قرن بیستم و مهم ترین چالش قرن بیست و یکم مى باشد و فقدان درک صحیح و تعریف مشترک از این مفهوم زمینه ساز مباحث متعدّدى شده است؛ به گونه ای که برمبناى تلقى هاى مختلف و تعاریف گوناگون، نظریه هاى متعدّدى ارائه شده است. (سمیعى اصفهانى و حاجى پور، ص 2) درواقع جهانى  شدن فرهنگ، بر جهانى سازى هنجارها، عقاید و اهداف یک فرهنگ و تمدن خاص بدون توجه به تمایزها و تفاوت هاى فرهنگى، تاریخى و اجتماعى با دیگر ملت ها و تمدّن هاست. (جم، ص 87)

 

از سویى دیگر، برخى از محققّان و جامعه شناسان و عالمان علم سیاست مانند برنارد لوئیس، آنتونى گیدنز، منفرد استگر و بنجامین باربر، براى توضیح پدیده القاعده و تروریسم ضدآمریکایی آن، از جهانى  شدن به عنوان متغیر مستقل استفاده نموده اند. بنابر این تعبیر، القاعده به عنوان یکى از گروه های مخالف جهانى  شدن از طریق توسل به اقدامات خشونت آمیز علیه آمریکا که از نظر آن ها، رهبرى پروژه جهانى  شدن را بر عهده  دارد، مخالفت خود را ابراز مى دارند.

 

به طورکلى نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش کیفى-اسنادى، به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطه اى بین فرآیند جهانى  شدن و جنبش القاعده وجود دارد؟ در این راستا، فرضیه ما این است که بین فرآیند جهانى  شدن و جنبش القاعده، یک رابطه مستقیم حکم فرماست؛ به گونه ای که جنبش القاعده از ابزارهایى که فرآیند جهانى  شدن در بُعد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى و به ویژه نظامى در اختیار آن ها قرار داده، به بهترین نحو بهره برده است.

 

از سویى دیگر نیز این جنبش سعى بر آن دارد تا نقش رهبرى ایالات متحده آمریکا را بر فرآیند جهانى شدن، کم رنگ جلوه دهد. در پایان نیز براى جمع آورى داده ها و اطلاعات موردنظر خود از منابع اسنادى، کتابخانه اى و اینترنتى استفاده خواهیم نمود.

 

تعریف مفاهیم

1- جهانى شدن

پیامدهاى جهانى شدن، به مثابه روندى فراگیر، کلیه ابعاد زندگى فردى و گروهى بشر را در گستره فضا متأثر ساخته است. سطح و ژرفاى این روند، پیوند مستقیمى با نقش آفرینى واحدهاى سیاسى در گستره دانش، اقتصاد، برخورداری از میزان فنّاورى و... داشته است. (Salzano,45) تاکنون تعاریف متعددى در رابطه با اصطلاح جهانى  شدن ارائه شده است که در ذیل به برخى از آن ها اشاره خواهیم کرد.

 

مالکوم واترز معتقد است فرآیند جهانى شدن، فرآیندى اجتماعى است که در آن قید و بندهاى جغرافیایى اى که بر روابط اجتماعى و فرهنگى سایه افکنده، از بین مى رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه مى شوند. (واترز، ص 12)

 

کلاوس دودس نیز بنیادهاى جهانى  شدن را چنین مى شمارد: پایان جنگ سرد، شبکه هاى مالى و اطلاعات، چندپارگى حاکمیت دولت، منطقه گرایى و رسانه ها. (Dodds,10)

 

هم چنین در سطح تحلیل کلان، مارتین آلبرو، جهانى  شدن را به فرآیندهایى که بر اساس آن تمام مردم جهان در یک جامعه فراگیر جهانى به هم مى پیوندند، تعریف مى کند. (صداقت، ص 21)

 

درواقع تعاریف عرضه شده از جهانى  شدن تنوعى چشمگیر یافته اند؛ فشردگى جهان، وابسته تر شدن بخش های مختلف جهان، ادغام همه جنبه هاى اقتصادى در گستره اى جهانى، پهناورتر شدن گستره تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى کنش هاى اجتماعى، کاهش هزینه هاى تحمیل شده توسط فضا و زمان.

 

در این گونه تعاریف و مفهوم بندى هاى متفاوت، محورها و عناصر مشترکى را مى توان شناسایى کرد. (Archer, 1) می توان نقطه مشترک تمامى این دیدگاه ها و برداشت هاى مختلف جهانى  شدن را در  کاهش تأثیر مرزهای کشورها و رو به اضمحلال- رفتن آن خلاصه کرد؛ به گونه اى که از این پس حکومت های ملى توانایى اراده حاکمیت مطلق بر سرزمین هاى تحت حاکمیت خود را از دست مى دهند و شرکایى چند در این باره پیدا مى کنند. (سعیدى و کیا، ص 21-20)

 

آنتونى گیدنز نیز جهانى  شدن را نتیجه پویش مدرنیته تلقی کرده است. او از طریق تفاوت بین مدرنیته و سنّت، جهانى  شدن را تفسیر و تشریح کرده است. به اعتقاد گیدنز، در مدرنیته هیچ اتکایى به سنّت وجود ندارد؛ زیرا تمامی جنبه های زندگى تابع عقل بوده و تنها در پرتو این عوامل مى توانند توجیه شوند و کاهش اهمیت فاصله ها، تأثیرى شگرف بر جنبه هاى مختلف زندگى داشته است. (Gideon's, 63 -62)

 

2- تروریسم

تاکنون تعریف جامع و کلى از تروریسم ارائه نشده است؛ براى این که بارزترین اختلاف در تعریف تروریسم در خصوص تفکیک تروریسم از مبارزات جنبش هاى آزادى بخش ملّى است که بر مبناى حق تعیین سرنوشت ملت ها طبق منشور سازمان ملل متحد مشروع است. از سویى دیگر، تروریسم یک جرم سیاسى است؛ لذا هر دولتى با توجه به اهداف و سیاست هاى خودش برداشت متفاوتى از آن دارد؛ در اینجا مى توان به برخى از تعاریف ارائه شده در ارتباط با مفهوم تروریسم اشاره کرد:

 

«الگوى نظام یافته ای از رفتار خشونت آمیز که به گونه اى طرّاحى شده است تا جمعیتى تهدید شوند تا سیاست هاى دولت خاصی تحت تأثیر قرار گیرد».

 

«عملى نهادینه ولى نامعمول که به منظور تأثیرگذارى بر رفتار سیاسى خاصی انجام مى گیرد و همواره با کاربرد تهدید یا خشونت همراه است».

 

«استفاده از زور، خشونت یا تهدید به منظور کسب اهداف سیاسى از طریق ایجاد وحشت، ارعاب و قوه قهریه». (آقایى، ص 1040)

 

به طورکلى مفهوم تروریسم همواره یکى از مسائل مهم و مطرح در اندیشه سیاسى بوده است تا این که بعد از حادثه یازده سپتامبر و به دنبال حمله انتحارى و تروریستی گروهى از هواپیماهاى مسافربرى ربوده شده به برج هاى دوقلوى مرکز تجارت جهانى در نیویورک توجه به پدیده تروریسم در اولویت قرار گرفت و این موضوع به اصلى ترین بحث کنفرانس هاى سیاسى و رسانه هاى گروهى جهان واقع شد.

 

این حادثه تاریخى فراموش نشدنى، به عنوان نقطه عطفى در نظام بین الملل، مفهومى جدید به موضوع تروریسم بخشید. در ارتباط با تعریف تروریسم نیز در دایره المعارف بریتانیکا آمده است: تروریسم یعنى کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت غیرقابل پیش بینى بر ضد حکومت ها و مردم جهت دستیابى به یک هدف سیاسى. (حاتمى، ص 44)

 

داوود آقایى نیز معتقد است تروریسم، سیاست و تاکتیک است که با هدف تصرّف قدرت و برانداختن نظم مبتنى بر قانون اساسى کشور، نقض امنیت عمومى، ارعاب مردم، ایجاد محیط هرج و مرج و نفوذ بر مقامات دولتى جهت اتّخاذ تصمیم به نفع تروریست ها براى رسیدن به اهداف سیاسى صورت مى گیرد. (آقایى، ص 242)

 

القاعده

سازمان القاعده در سال 1988م توسط اسامه بن لادن با هدف جذب و آموزش نیروهاى جهادى اسلام گرا از سراسر جهان در جریان حمله شوروى به افغانستان براى مقابله با اشغالگران کمونیست تشکیل شد. این سازمان که درواقع از دل یک سازمان دیگر تحت عنوان «دفتر خدماتى» (منظور دفتر خدماتى مجاهدین افغان است) درآمده بود، یک سازمان جهادى بود و به طور خاص به جهاد با روس ها مى پرداخت. سازمان مذکور در بیش از 50 کشور دنیا شعبه داشت. اکثر اسلام گرایان افراطى از گروه اخوان المسلمین مصر، مخالفین افراطى سعودى و افراطی های پاکستانی بودند.

 

دولت های غربى به ویژه آمریکا، در چارچوب سیاست «سد نفوذ» خود در مقابل کمونیسم شوروى در دوره جنگ سرد از طریق حمایت نظامى و مالى، اسلام گرایان را تقویت مى کردند. درواقع، در دوره جنگِ سرد، دین اسلام به عنوان یک ابزار سیاسى علیه مسکو از سوى آمریکا به کار گرفته مى شد. پس از شکست شوروی در جنگ افغانستان در سال 1989م، برخى از مجاهدین عرب به کشورهاى خود بازگشتند و مبارزه علیه دولت های «فاسد» و «سکولار» خود را ادامه دادند و برخى دیگر نیز در افغانستان ماندند و در قالب «تشکیلات القاعده» تحت آموزش نظامى قرار گرفتند.

 

اردوگاه هاى مختلفى که عمدتاً توسط اسامه بن لادن تأسیس مى شدند، به جذب اسلام گرایان از سراسر دنیا مى پرداختند و پس از آموزش هاى لازم آن ها را به جبهه هاى مختلف مانند فلسطین، کشمیر و چچن اعزام مى کردند. مؤسسان القاعده یعنى «عبدالله عزام»، «اسامه بن لادن» و «ایمن الظواهرى» با هدف رهایى  مسلمانان تحت ستم و تشکیل خلافت اسلامى مبتنى بر شریعت، راهبرد مبارزه و جهاد را انتخاب کردند.

 

در این جهاد، اولویت بر «دشمن نزدیک» یعنى حاکمان کشورهاى اسلامى و دولت هایی مثل اسراییل بود که در کشورهاى خود به سرکوب جمعیت هاى مسلمان خود مى پرداختند؛ اما این سازمان ناگهان در اوایل دهه 1990م دچار چرخش راهبردى سریع شد؛ به این معنى که اولویت خود را از «دشمن نزدیک» به سمت «دشمن دور» به عبارت بهتر ایالات متحده آمریکا تغییر داد. از این پس و به طور مشخص از سال 1992م که اولین حمله تروریستی القاعده علیه آمریکا صورت گرفت، این سازمان راهبرد خود را مبتنى بر «جهاد علیه آمریکا» در قالب تروریسم مطرح کرد.(پولى و دوران، ص 68)

 

وضعیت کشورهاى عرب و مسلمان در عصر جهانى شدن

شکاف بین کشورهاى فقیر و غنى، یکى از آثار مخرّب جهانى  شدن است؛ در این میان کشورهاى عرب و مسلمان و به ویژه کشورهاى خاورمیانه، با وجود برخوردارى برخى از آن ها از منابع عظیم انرژى نسبت به کشورهاى صنعتى غرب و حتّى کشورهاى آسیاى جنوب شرقى، جایگاه مناسبى ندارند.

 

سیاست هاى اقتصادى حال حاضر در کشورهاى مسلمان به استثنای کشورهاى مالزى، اندونزى و ترکیه براى رشد پایدار طراحى نشده است؛ نواقص بازار و مداخله دولت های اقتدارگرا در اقتصاد موجب ناکارآمدی و بی انگیزگی شرکت های داخلى شده است. روند جهانى شدن، کشورهاى مسلمان را از طریق در معرض قراردادن اقتصادهایشان با یک درجه بالاى وابستگى، دسترسى جهانى محدود، بیکارى بالا، نابرابرى درآمد و فقر، قربانى کرده است؛ در سال 2000م درآمد سرانه متوسط در کشورهاى مسلمان حدود 1015 دلار بود که این مقدار 5 برابر کمتر از درآمد سرانه متوسط جهانى است. علی رغم این که مسلمانان با 000/000/360/1 جمعیت، حدود 5/22 درصد جمعیت دنیا را تشکیل مى دهند، امّا سهم آن ها از کل درآمد جهانى در سال 2000م، 4/4 درصد بوده است. این در حالى است که بیش از دو سوم مسلمانان جهان در سال 1999م، هنوز در شرایط توسعه انسانى متوسط به پائین به سر مى برند. (الربیه، ص 54-56)

 

بر اساس گزارش توسعه انسانى سازمان ملل متّحد در سال 2001م، کمتر از 1 درصد مسلمانان از یک استاندارد توسعه انسانى بالا برخوردار بودند و حدود 38 درصد از آن ها زیر شرایط بسیار پایین تر از حدّ متوسط زندگى قرار داشتند. (الربیه، ص 77) ذکر برخى آمار مقایسه اى که «عامر الربیه» در کتاب خود تحت عنوان «جهانى  شدن و جهان اسلام» به آن پرداخته، شاید خالى از فایده نباشد.

 

در سال 2000م، فروش شرکت نفتى عظیم «اکسون موبیل» 210 میلیارد دلار بود که بیشتر از تولید ناخالص داخلى 25 کشور مسلمان مى باشد. (الربیه، ص 3)

 

مطابق تحقیقاتى که توسط «مجله فورچون» انجام شده است، شش شرکت چندملیتی بزرگ آمریکایى در سال 2000 میلادى، بیش از 1 تریلیون دلار درآمد کسب کردند که این مبلغ بیش از 4 برابر کل درآمد همه کشورهاى مسلمان و یا 8 برابر درآمد کل کشورهاى عرب است.

 

مقایسه اى که «پیتر وارن سینگر» با استفاده از گزارش توسعه انسانى اعراب به وسیله برنامه توسعه سازمان ملل که در سال 2002م منتشر کرده نیز جالب توجه است؛ 22 کشور عرب شامل کشورهاى خلیج فارسِ تولیدکننده نفت، جمعاً تولید ناخالص داخلى شان کمتر از کشور اسپانیا است؛ هم چنین تمام 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامى که یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل مى دهند، جمعاً تولید ناخالص داخلى شان کمتر از کشور فرانسه است. (Singer, 417)

 

اسلام سیاسى، عاملى مؤثر در تروریسم ضدآمریکایى القاعده

القاعده یکى از گروه های اسلام گرای سیاسی معاصر محسوب مى شود. ازاین رو بررسى پدیده اسلام گرایی سیاسى و تحولات آن در شناخت القاعده حائز اهمیت مى باشد. اکثر محققان ریشه ها و عوامل اسلام گرایی سیاسى را به شرایط تاریخى دوره استعمار غربى بازمی گردانند. «هرایر دکمجیان» معتقد است اسلام گرایی سیاسى در پاسخ به شرایط بحرانى جهان اسلام در سه قرن اخیر شکل گرفت و یک پاسخ فرهنگى بومى به این شرایط داد. (دکمجیان، 21)

 

از نظر بنیادگرایان اسلامى، بازگشت به اصول و بنیادهاى دینى مطابق جامعه اسلامى نخستین زمان پیامبر(ص) و خلفاى راشدین، بازگشت به اصل و قاعده است. واکنش بنیادگرایانه به تدریج تبدیل به  گفتمان مسلط سیاسى در اغلب کشورهاى اسلامى در سه دهه پایانى قرن بیستم شد. «لورنس دیویدسون» اصول مشترک جنبش های بنیادگرا را این گونه برشمرده است: تأکید بر زوال سیاسى و اخلاقى جهان اسلام در طول قرن ها در اثر فراموشى اسلام، تهاجم غرب علیه سرزمین هاى اسلامى در اثر این زوال و تأکید بر احیاى اسلام و شریعت اسلامى به عنوان راه حل. (Davidson, 13 - 12)

 

از دیگر ویژگى هاى مشترک جریان های بنیادگرا، تأکید بر اصل جهاد به عنوان رکن ششم اسلام مى باشد. در ضمن، همه گروه های بنیادگرا بر اساس دشمنى و تضاد با غرب شناخته مى شوند. (روا، ص 216)

 

همه گروه های بنیادگرا خشونت طلب نیستند و اصلاً همه آن ها سیاسى نیستند. این گروه ها شامل طیف وسیعى از گروه هاى میانه رو تا رادیکال مى شوند. بر اساس دیدگاه «وینچنزو اولیوتى»، مى توان دو جریان کلى بنیادگرایی اسلامی را در جهان سنّى تشخیص داد: یکى جریان وهابی-سلفى و دیگرى نیز جریان اخوان المسلمین.

 

وهابى ها و نیز جنبش بزرگ تر سلفى آن گونه که تصور مى شوند بى رحم و خشن نیستند، فقط «سلفى هاى تکفیرى» که اقلیت بسیار کوچکى را تشکیل مى دهند، به استفاده از خشونت قائل اند. به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان جهان، در اسلام جهاد تدافعى واجب است؛ آن هم داراى قواعد خاص خود ازجمله عدم کشتار غیرنظامیان است. تکفیرى ها به هیچ کدام از این قواعد پایبند نیستند.

 

 به عنوان مثال «گروه مسلح اسلامى» الجزایر که تکفیرى است، در جنگ هاى داخلى آن کشور از کشتار ده ها هزار انسان بى گناه حمایت کرد، اما گروه «جبهه آزادى بخش اسلامى» که سلفى است، فقط کشتار افراد دولتى را مجاز دانست. (Olivetti, 43 - 48)

 

بن لادن و طرفداران او خود را وهابى یا سلفى یا تکفیرى توصیف نمى کنند، ایدئولوژى بن لادن قبل از این که وهابى یا سلفى باشد، یک دیدگاه سیاسى نسبت به وضعیت خاورمیانه است؛ مبارزه القاعده با دولت آمریکا به این علّت نیست که آن ها در زمره کفّار قرار دارند، بلکه آن ها از سیاست هاى سرکوبگرانه آمریکا انتقاد مى کنند. البته آن ها براى توجیه اقدامات خود از اصول و مبانى مذهبى استفاده مى کنند؛ اما اخوان المسلمین، مادر و محور اغلب حرکت هاى اسلامی محسوب مى شود. اکثر فعّالان سیاسى که از این گروه الهام مى گیرند، بر اصول دموکراسى و رعایت قواعد بازی سیاسی تأکید دارند. (قرضاوى، ص 47)

 

تجربه اخوان المسلمین نشان مى دهد که سازمان هاى بنیادگراى اسلامى توسط افراد نسبتاً میانه رو به وجود مى آیند و پس از سرکوب دولتى به سمت خشونت پیش مى روند. گروه «جماعت اسلامى» و «جهاد اسلامى» که از اخوان المسلمین جدا شدند، بیانگر این تحول است. بین «اخوان المسلمین» مصر و وابستگان آن مثل «جبهه عمل اسلامى» اردن و «جماعه الاصلاح» کویت که بر ابزار مسالمت آمیز تأکید دارند از یک طرف و «جماعت اسلامى» یا «التکفیر و الهجره»، «جهاد اسلامى»، «القطبیون» مصر، «جبهه مسلح اسلامى» الجزایر و «القاعده» که بر شیوه هاى خشونت آمیز تأکید دارند، تمایز اساسى وجود دارد. سال 1967م که در آن ارتش هاى متحد عرب از اسراییل شکست خوردند، سال احیاى اسلام سیاسى محسوب مى شود.

 

 پس از آن دو حادثه مهم دیگر در سال 1979م یعنى «انقلاب اسلامى ایران» و «تجاوز شوروى به افغانستان»، موج جدید اسلام گرایی را در خاورمیانه به راه انداخت. حوادث مذکور تأثیر عمده اى در ایجاد بیش از یکصد جنبش اسلامى معاصر در خاورمیانه، آسیا، آفریقا، قفقاز، بالکان و هم چنین اروپا داشت. از اواخر دهه 1970م به بعد، روند افراطی شدن بنیادگرایى اسلامى نیز آغاز شد. در مصر گروه های خشونت طلب منشعب از جنبش نسبتاً میانه رو اخوان المسلمین در دهه مذکور شروع به حملات خشونت بار علیه مقامات دولتى نمودند که اوج آن ترور «انور سادات» در اکتبر 1981م بود.

 

 در عربستان نیز در 20 نوامبر 1979م، شورشیان مسلح اسلام گرا به رهبرى «جهیمان العتیبه»، کنترل سرزمین هاى اطراف مکه و مدینه را به دست گرفتند و خواستار آزادسازى کشور از دست پادشاهى سعودى شدند. جنگ شوروى علیه افغانستان در سال 1979م، هزاران داوطلب جنگجو را از سراسر جهان اسلام به جهاد علیه شوروى و کمک به مجاهدین کشاند. این داوطلبان که به آن ها «اعراب افغان» نیز گفته مى شد، در جریان جنگ تجربه نظامى فراوانى کسب کردند که این خود مرحله مهمى در توسعه راهبردى سلفی های انقلابی محسوب مى شد.

 

جنگ مذکور به بین المللی شدن اسلام گرایی و تمایل هرچه بیشتر آن به خشونت انجامید. تجربه اسلام گرایی در مصر، سودان و الجزایر در دهه 1990م به خوبى نشان از روند افراطی شدن اسلام گرایی دارد. تحول جدیدى که در جهت افراطى تر شدن جنبش هاى اسلام گرا رخ داد، جنگ خلیج فارس در سال 1991م بود.

 

حضور آمریکا در خلیج فارس و به ویژه عربستان در جریان جنگ، این برداشت را در گروه های افراطى اسلامى ایجاد کرد که غرب استعمار دوباره کشورهاى اسلامى را آغاز کرده است. ازاین رو به تدریج روند به سمتى پیش رفت که در نهایت جهاد علیه کُفر بزرگ یعنى آمریکا، در برابر کُفر کوچک یعنى رژیم هاى فاسد کشورهاى اسلامى، در رأس برنامه گروه های تندرو اسلامى و القاعده قرار گرفت.

 

جهانى شدن و القاعده

مفهوم جهانى  شدن ابزارى مرسوم براى تحلیل تحولات مختلف در عرصه سیاست بین الملل در یکى دو دهه اخیر بوده است. برخى محققان براى توضیح پدیده القاعده و تروریسم ضدآمریکایی آن از جهانى  شدن به ویژه جهانى  شدن فرهنگ به عنوان یک متغیر مستقل استفاده کرده اند. به طورکلى، جهانى  شدن فرهنگ به افزایش تعاملات فرهنگى از طریق مبادله انسان ها، عقاید، نگرش ها و کالاهاى فرهنگى و به تبع آن دگرگونى در افکار و عقاید و شیوه هاى زندگی محلی در اثر مواجهه با رویه هاى فرهنگى جهانى مربوط مى شود.

 

دو دیدگاه متفاوت در مورد جهانى  شدن فرهنگ وجود دارد؛ دیدگاه تجانس گرا و دیدگاه تنوع گرا.

 

دیدگاه نخست بیشتر متعلّق به نویسندگان مارکسیست است؛ این دیدگاه جهانى  شدن را آخرین مرحله امپریالیسم غربى مى داند. به عبارت دیگر، جهانى  شدن فرآیند سلطه غرب به رهبرى آمریکا یا سرمایه دارى بر همه فرهنگ ها مى باشد (آمریکایی شدن). آن ها جهانى  شدن را به معنى گسترش ارزش های فرهنگى، کالاهاى مصرفى و شیوه زندگى آمریکایى مى دانند و آن را نفى مى کنند.

 

دیدگاه دوم یا دیدگاه تنوع گرا، جهانى  شدن فرهنگ را بر اساس تنوع فرهنگى تبیین مى کند. جهانى  شدن تولید، باعث پاسخ هاى گوناگون فرهنگى به نیروهاى جهانى  شدن مى شود؛ نتیجه آن هم تجانس فرهنگیِ در حال افزایش نیست، بلکه «جهانی محلی شدن» است؛ یعنی تعامل پیچیده بده و بستان هاى فرهنگى جهانى و محلى و جهانى شدن در برگیرنده یک حالت «دیالکتیک جهانى و محلى» است.

 

به گفته عامر الربیه، در جوامع مسلمان برداشت غربی شدن و آمریکایی شدن از جهانى  شدن برداشت غالب است. جهانى  شدن به عنوان تولید تمدن غرب با گسترش عناصر غیرمذهبى، فردگرایى، مصرف گرایى، برابرى جنسیتى و آزادى، نظام ارزشى و اعتقادات مذهبى مردم را تضعیف مى کند. (الربیه، ص 27)

 

به اعتقاد فوزى نجّار، اکثر اعراب جهانى  شدن را یک طرح آمریکایى مى دانند که مى خواهد فرهنگ آمریکایى را به عنوان یک مدل در کل جهان گسترش دهد. (نجّار، ص 91)

 

برخى محققان بر نقش جهانى  شدن در گسترش تروریسم ضدآمریکایی القاعده تأکید دارند؛ از بین این افراد، برخی مانند «برنارد لوئیس» بیشتر به جنبه هاى اقتصادى جهانى  شدن تأکید دارند و برخى دیگر مانند «بنجامین باربر» و «آنتونى گیدنز» به جنبه هاى فرهنگى آن. لوئیس در توضیح ریشه های تروریسم القاعده گفته است که وضعیت ناگوار اقتصادى در اکثر کشورهاى جهان اسلام، باعث ایجاد روحیه یأس و به تبع آن اعمال خشونت علیه غرب شده است. (Lewis, 113)

 

«منفرد استگر» از القاعده تحت عنوان عناصر افراطى در جمعیت ضد جهانى   شدن یاد کرده است. القاعده، به گفته او حملات 11 سپتامبر را علیه نمادهاى اقتصاد و فرهنگ جهانى  شدن تحت سلطه ایالات متحده ترتیب داده است. (Steger, 11) «باربر» نیز در توضیح مبارزات ضدآمریکایی القاعده گفته است که امپریالیسم فرهنگى که او آن را «مک ورلد» نامیده، سرمایه دارى مصرفى بى روح را در  جهان گسترش داده و جهان را به یک بازار یکپارچه تبدیل کرده است.

 

مک ورلد از نظر او محصول فرهنگ آمریکایى و به عبارتى نماد فرهنگ آمریکاست. از نظر او گرایش های استعماری مک ورلد، مقاومت هاى سیاسى و فرهنگى را در شکل جهاد تحریک کرده است؛ اما به تعبیر «گیدنز»، القاعده یک جنبش بنیادگرا مى باشد و بین سنّت و بنیادگرایى یک رابطه اجتناب ناپذیر وجود دارد. بنیادگرایی اسلامی از نظر او مدافع خانواده سنتى است و با هرگونه پیشرفت زن و آزاد شدن از نقش هاى اجتماعى و فرهنگى سنّتى مخالف است و با دموکراسى خصومت شدید دارد؛ براى رد این فرضیه باید به چند نکته اساسى اشاره کرد: نخست این که با توجه به عدم توافق محققان در مورد تاریخ دقیق شروع جهانى شدن، براى برقرارى از سال ها پیش از القاعده شکل گرفته است و تشکیل یا تغییر راهبرد آن، ارتباط علّى یافت. (Barber, 17)

 

وضعیت اقتصادى نامساعد کشورهاى اسلامى که «لوئیس» آن را متغیر مستقل خود قرار داده، چیزى مربوط به دهه 1990م نیست. «آنتونى گیدنز» نیز جهانى  شدن را درواقع گسترش فرهنگ مدرنیته دانسته است و معتقد است مدرنیته موضوع جدیدى نیست و حداقل به دوره استعمار برمی گردد؛ اما اگر براى رفع مشکل زمانى به این توجیه روی بیاوریم که جهانى شدن به طور خاص به دهه 1990م برمى گردد، کمى به بحث «استگر» و «باربر» نزدیک مى شویم؛ اما مشکلى که اینجا مطرح مى شود بحث چگونگى اثرگذارى است؛ دو محقق مذکور اساساً شواهدى در این خصوص ذکر نمى کنند و هر دو بر اساس این توجیه بنیادى بحث کرده اند که جهانى  شدن به سلطه و گسترش اقتصاد و فرهنگ لیبرال به رهبری آمریکا انجامید و این امر تبعاتى براى اقتصاد و فرهنگ دیگر کشورها، به ویژه جهان سوم، به دنبال داشته است و آن ها به نوبه خود به حرکت هاى مقاومت گرایانه روى آورده اند. (Gideon's, 13)

 

به طورکلى، القاعده براى کم رنگ نشان دادن نقش آمریکا در رهبرى فرآیند جهانى شدن، از ابزارهایى که این فرآیند در ابعاد فناورى هاى اطلاعاتی و ارتباطى در اختیار آن ها قرار داده، به بهترین نحو بهره برده است تا به این هدف خود جامه عمل بپوشاند.

 

نتیجه گیرى

پس از تبیین و بررسى مفاهیم جهانى شدن، تروریسم و القاعده و وضعیت کشورهاى عرب و مسلمان در عصر جهانى  شدن و نیز عکس العمل جنبش القاعده در مقابل روند رو به  رشد فرآیند جهانى شدن، به این نتیجه رسیدیم که جهانى شدن، به سلطه و گسترش اقتصاد و فرهنگ لیبرال به رهبرى آمریکا انجامیده است. این امر تبعاتى را برای اقتصاد و فرهنگ دیگر کشورها به ویژه کشورهاى جهان سوم به دنبال داشته است و آن ها را به انجام حرکت هاى  مقاومت گرایانه اى سوق داده است.

 

گروه های بسیارى در سطح جهانى باانگیزه ها و دلایل مختلف با تأکید بر پیامدهاى منفى جهانى  شدن به رهبرى ایالات متحده آمریکا مانند بى عدالتى ها و شکاف فقیر و غنى در سطح ملى و جهانى، از بین رفتن فرهنگ هاى بومى و محلی و...، به مخالفت با جهانى شدن پرداخته اند؛ القاعده نیز یکى از گروه های اسلام گرای افراطى است که ضد جهانى  شدن به رهبرى ایالات متحده آمریکاست.

 

 این گروه که از سال 1988میلادى براى مقابله با سلطه آمریکا بر کشورهاى اسلامى در حوزه هاى مختلف سیاسى و فرهنگى و اقتصادى شکل گرفت، علاوه بر استفاده از برخى از فرصت هاى اطلاعاتى و ارتباطى و به ویژه نظامى که این فرآیند در اختیار آن ها قرار داده است، اما در نهایت به راهبرد تروریسم ضدآمریکایی روى آورده که در این راه به موفقیت هایى نیز دست یافته است.

 

در پایان نیز به این نتیجه رسیدیم که بین فرآیند جهانى  شدن و جنبش القاعده، یک رابطه مستقیم حکم فرماست؛ به گونه ای که جنبش القاعده از ابزارهایى که فرآیند جهانى  شدن در بُعد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى و به ویژه نظامى در اختیار آن ها قرار داده، به بهترین نحو بهره برده است. از سویى دیگر نیز این جنبش سعى بر آن دارد تا نقش رهبری ایالات متحده آمریکا را بر فرآیند جهانى شدن، کم رنگ جلوه دهد.

 

منابع:

1- آقایى، بهمن، (1382)، فرهنگ حقوقى بهمن، چاپ دوم، تهران، انتشاران گنج دانش.

2- آقایى، داوود، (1392)، تحلیلى بر راهکارهاى سیاسى - حقوقى مقابله با تروریسم بین الملل، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دوره 43، شماره 1.

3- پولى، میشائیل؛ دوران، خالد، (1381)، اسامه بن لادن و تروریسم جهانى، ترجمه هومن وطنخواه، تهران، نشر کاروان.

4- جم، رضا، (1381)، دین و جهانى شدن؛ انگاره ها و برداشت ها، فصلنامه فرهنگ دیپلماسى وزارت امور خارجه.

5- حاتمى، محمدرضا، (1390)، تروریسم از دیدگاه اسلام، فصلنامه تحقیقات سیاسى و بین المللى، دانشگاه آزاد واحد شهرضا اصفهان، سال 2، شماره 6.

6- دکمجیان، هرایر، (1377)، اسلام در انقلاب؛ جنبش هاى اسلامى معاصر در جهان عرب (بررسى پدیده بنیادگرایى اسلامى)، ترجمه حمید احمدى، چاپ 3، تهران، انتشارات کیهان.

7- روا، الیویه، (1378)، تجربه اسلام سیاسى، ترجمه حسین مطیعى امین و محسن مدیرشانه چى، تهران، انتشارات بین المللى الهدى.

8- سعیدى، رحمان؛ کیا، على اصغر، (1385)، نقش جهانى  شدن و رسانه ها در هویت فرهنگى، تهران، خجسته.

9- صداقت، پرویز، (1379)، سرگذشت جهانى  شدن و زمینه هاى آن، ماهنامه بورس.

10- عباس زاده فتح آبادى، مهدى، (1391)، سیاست آمریکا در خاورمیانه و تروریسم ضدآمریکایی القاعده، فصلنامه مطالعات منطقه اى؛ آمریکاشناسى و اسرائیل شناسى، سال 14، شماره 2.

11- قرضاوى، یوسف، (1381)، اخوان المسلمین؛ هفتاد سال دعوت، تربیت و جهاد، ترجمه عبدالعزیز سلیمى، تهران، انتشارات احسان.

12- کوشا، سهیلا؛ فروغى نیا، حسین؛ دارابى نیا، مرتضى، (1392)، مفهوم تروریسم دریایى در مقررات حقوق بین الملل، فصلنامه علمى - تخصصى اندیشمندان حقوق، سال 1، شماره 3.

13- واترز، مالکوم، (1379)، جهانى شدن، ترجمه اسماعیل مردانى گیوى و سیاوش مریدى، تهران، دلاورى.

14. Godden's, Antony. (1990)، Cambridge, Polity Press.theConsequences of Modernity,

15. Archer, M. (1991)، Diversity, International Sociology.Sociology Forone World: Unitary and

16. Barber, Benjamin. (1995)، Ballantine Books.Jihad VSM.C. World, New York:

17. Davidson, Lawrence, (1998)، York: GreenWood Press, P 13-12.Islamic Fundamentalism, New

18. Dodd's, Klaus. (2000)، Prentice HalPub.Geopolitics in a Changing World,

19. Gideon's, Anthony. (2002)، Globalization IsReshaping Our Lives,Runaway World; How London: Profile Books.

20. Lewis, Bernard. (2003)، Unholy terror, New York: The Modern Library.The Crisisof Islam: Holy War and

21. Olivetti, Vincenzo. (2002)، and its Consequences, United Kingdom: Am de UsTerror's Source: the Ideology of books, P 48 -43.Wahhabi - Slavism

22. Najjar, Fuzzy. (2005)، Middle East Policy, 5002, Vol.theArabs, Islam and Globalization, 7, No. 3, P. 19.

23. Rabi'e, Amer. (2000)، Malaysia: Malta JayaGlobalization and the Muslim World, Publishing House, P. 27.

منبع: فصلنامه حبل المتین شماره 12

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

الگوسازی از طالبان برای نجات القاعده

سلفیت سعودی؛ چالش بقاء

اندیشه‌ی سیاسی اسلام: مورد مطالعاتی "جهیمان العتیبی"

(مروری بر اهداف طالبان و چالش‌های پیش روی آن) نقشه جنگ طالبان و دلایل شکست احتمالی آن

القاعده و طالبان اختلافات و همکاری مشروط

مولفه هاي توحيد عبادي در مقارنه ديدگاه اماميه و سلفيه

دیدگاه ابن‌تیمیه در تعارض عقل صریح و نقل صحیح

فرایند شکل‌گیری اصطلاح «نواقض الاسلام» و کاربرد آن در تألیفات سلفیت نوین

مطالعه تطبیقی خط ‌ مشی سیاسی سلفیت اصلاحی- تنویری و سلفیت جهادی- تکفیری

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

«وَ الا قُتِل»های ابن‌تیمیه کتاب قانون کُشتارهای داعش

اسلام هراسی و سناریوهای پیش روی آن

بررسی عقاید جریانات سلفی جهادی بر اساس عامل هویت

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (2)

آموزه‌های بربهاری و تأثیر آن بر جریان‌های سلفی‌گری

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (1)

پدیده تکفیر از دیدگاه قرآن و حدیث

زمینه‌های اصلی سربرآوردن گروهک‌های تروریستی مانند انصار الفرقان در ایران چیست؟

مشروعیت نام‌گذاری به «عبد النبی»، «عبد الحسین» و… از دیدگاه شیعه و اهل سنت

نبرد رمضان البوطي و سلفيت..؛ داستاني که بسياري دوست ندارند بشنوند!

رهبران داعش در چنگ آمریکا؛ اسیر یا پناهجو؟

زندان‌‌‌ها؛ کارخانه‌جات تولید تروریست تکفیری

افراط گرایی و تفریط گرایی: آسیب اصلی وحدت در جهان کنونی اسلام و ضرورت مقابله با آن

اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه

چگونگی پیدایش ایدئولوژی تکفیری

وهابیت و گسترش اسلام تندرو در جنوب شرق آسیا

مجرای فهم تکفیریها: مشابهت های تکفیریها و خوارج

گسترش نوسلفی‌گری در اروپا؛ زمینه‌های هویتی و پیامدهای امنیتی

آیندة گروهک های تکفیری و راه کارهای ثبات بخش دولت سوریه و عراق

بررسی علل نفوذ داعش در آسیای مرکزی و پیامدهای احتمالی آن

ساختار نظام بین الملل و هویت یابی اسلام سلفی-افراطی

علل ظهور و تکوین گروه‌های تکفیری در جهان اسلام؛ از تقابل زندگی قبیله ای با مدنیت تا تقابل سنت با مدرنیته؛ مطالعۀ موردی؛ خوارج و داعش

تبارشناسی دگرستیزی گروه‌های افراطی-تکفیری: گذار از دیگر دگرسازی به خود دگرسازی

تبیین خاستگاه های شناختی و ترسیم مدل ذهنی گروه تروریستی داعش

معنا و پاسخ: (بررسی تطبیقی افراط‌گرایی اسلامی و نهیلیسم)

آینده پژوهی گروههای تکفیری و تاثیر آنها بر منازعات منطقه ای در غرب آسیا

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک با نگاهی به تفسیر آیه اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي...

وحدت؛ یگانه راه مبارزه با افراط

خدا در نگاه وهابیت

فضیلت زیارت قبور بزرگان دین، در فقه فریقین

پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر پس از وفـات

ریشه ‏های پدیده تکفیر در گذر تاریخ

سلفى‏ گرى دیرینه و نوین

وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

مشروعیت دعا نزد قبور اولیای الهی

پاسخ به شبهات وهابیان بر روایات عثمان‏ بن حنیف در خصوص توسل

انحرافات وهابیت در توحید صفات

بررسی تطبیقی«شفـاعت» از منظر آیات و روایات و دانشمندان فریقین

ریشه‏ هاى اعتقادى تکفیر‏نوین در تاریخ اسلام‏

تقابل توحید محمد بن عبدالوهاب با توحید قرآنی

ممنوعیت تکفیر اهل قبله از نگاه متکلمان و فقیهان تشیع و تسنن

ماهیت «تأویل» از دیدگاه ابن‌تیمیه و علامه طباطبائی

واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

بررسی و تقویت نقدهای «محمد بن علوی مالکی» بر «محمد بن صالح عثیمین» درباره توسل

نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

بررسی تطبیقی مبانی کلامی سید قطب و سلفیه در مباحث توحید و تکفیر

تكفير در انديشه كلامى ابوالثناء آلوسى با محوريت تطبيق رويكرد وى بر جريان فكرى سلفيه

ابن تيميه از ديدگاه علماي شافعي

بررسي تطبيقي توحيد و شرک از ديدگاه مذاهب اسلامي و جريان‌هاي تکفيري

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

گفت و گو با اندیشه تکفیر و مخالفان آن

مشروعیت شدِّ رحال برای زیارت قبور

وهابیت در سفرنامه دومینگو بادیا ای لبلیچ (علی بیک عباسی)، خاورشناس اسپانیایی

معنا و شروط تکفیر

واکاوي فقهي مشروعيت زيارت قبور توسط زنان با تاکيد بر مباني قرآن و سنت

چالش‌های انتقال سیاسی در عربستان سعودی

روانشناسی داعش و داعشی ها

معرفی مهم ترین گروه های مسلح تحت پشتیبانی ترکیه در شمال سوریه

نقش ایالات متحده امریکا در شکل گیری جریانهای افراطی در جهان اسلام(مطالعه موردی القاعده و داعش)

بررسی پدیده ترور و نفی و محکومیت آن از منظر امام خمینی(ره)

جهاد و تکفیر در جهان اسلام؛گذر از فقه الخلافه به فقه المصلحه

جریان‌شناسی سلفی‌گری هندی و تطبیق مبانی آن با سلفی‌گری وهابی

ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

بازنگری مفاهیم قابل تأمل اندیشه‌های محمد قطب در پرتو سلفی‌گری اعتدالی و اعتزال نوین

نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن

بررسی و نقد آراء وهابیّت در انتساب عنوان شرک به شیعه از منظر قرآن کریم

ابن قيم جوزيه

ابن تیمیه

آل سعود

غزالی و ابن تیمیه

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (2)

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (1)

ارزش و جایگاه وحدت از منظر قرآن و سنّت

تفکر تکفیری

راهبردهای ضدتروریسم در ایران: رویکرد فرهنگی

سند «نقشه محرمانه» القاعده در مصر

توسل به اموات

بررسی علل رفتار خشونت آمیز نیروهای اسلامی در پاكستان با تاكید بر طالبانیسم

داعش: پیوند سلفیت تکفیری و بعثی گرایی

تحليل عملكرد گروه هاي تكفيري در تضاد با هويت تمدني مسلمان

تحلیل گفتمانی نقش دستگاه استنباطی گروه های تکفیری بر عملکرد آن ها

بازکاوی روانشناختی کنش گروه‌های سلفی- تکفیری: مطالعه موردی داعش

القاعده، داعش؛ افتراقات و تشابهات

مبانی اعتقادی تروریسم تکفیری

ریشه یابی مؤلفه هاي تأثیرگذار بر گسترش تروریسم در خاورمیانه

روانشناسی تروریسم و تأثیر آن بر گسترش تکفیر

مفهوم‌سازی گفتمان ژئوپلیتیکی تروريسم؛ تصویرسازی ژئوپلیتیکی دولت بوش از خاورمیانه

سنخ شناسی و دگردیسی گروه های تروریستی ادلب

گزارش کتاب «الصارم المسلول علی من انکر التسمیة بعبد النبي و عبدالرسول»

بررسی دلایل حضور گروهک تروریستی- تکفیری داعش در افغانستان بر اساس تئوری دومینوی ویلیام بولیت

تبیین زیرساختار های ایدئولوژیک و ساختاری گروه تکفیری تروریستی داعش

بررسی اندیشه‌های سلفی ـ تکفیری و تفاوت‌های داعش با سایر گروه‌های تروریستی

سلفی کیست و چه می گوید؟چرا سلفی گری بزرگترین خطر پیش روی جهان اسلام است؟

مرحله جدید اختلافات درونی دواعش

اهداف آمریکا و هم‏ پیمانان از ایجاد تا ائتلاف علیه جریان‏هاى تکفیرى

بررسی و تکوین حضور داعش در غرب آسیا؛ مطالعه موردی افغانستان

بررسى مبانى فکرى تکفیر

علل و آینده حضور داعش در آفریقا

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

تكفير از دیدگاه مذهب شيعه

مکتب تکفیر بر خلاف عقل، نص و صریح قرآن است

نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

واکاوی ریشه‌های پدیده بنیادگرایی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جهانی شدن

خشم به فرمان خرد، شرع و غریزه: تأملی در خشونت داعش از زاویه‌ای دیگر

آسیب شناسی رشد جریان‌های تکفیری در خاورمیانه

دو متن ماندگار: «هنر جنگ» و «درباره جنگ»

تأملی غیر غربی در افراطی گری و خشونت ورزی به نام دین

خشونت تکفیری‌ها، توحشی چنگیزی در لباس اسلامی است

درنگی در مبانی و آینده‌ خشونت به سبک رادیکالیسم تکفیری

سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی

راهبردهای مدیریتی نبی اکرم(ص) در راستای تحکیم وحدت بین اقوام در صدر اسلام

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

واکاوی جایگاه تروریسم بنیادگرا در راهبرد خاورمیانه ای غرب

خوارج، اولین گروه تکفیری در جهان اسلام (پیشینه جریان تکفیری خوارج) و پیامدها و نتایج سوء تکفیر و افراطی گری در جهان اسلام

قرآن و همگرایی بین مذاهب اسلامی

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی

زیارت قبور از نگاه مذاهب اسلامی

تأثیر اندیشه های سیاسی برنارد لویس در ترویج اسلام هراسی در غرب

آيا استعانت از غير خدا جايز است؟

داعش پس از ناكامي در تأسيس دولت

بررسی زبان شناختی واژه‌ی قرآنی «کفر»

چالش امنیتی تروریسم تکفیری علیه ایران

شبکه سلول هاي تروريستي داعش در آسياي مرکزي

پرسمان؛ آیا تبرک جایز است؟

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا (تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی)

رفت و برگشت اسلام‌گرایی رادیکال از سوریه به شمال آفریقا

اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه

طالبان در عصر داعش: آینده سلفی گری تکفیری در همسایگان شرقی ایران

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

واقعه 11 سپتامبر ؛ سرآغاز شکل گیری بزرگترین گروههای تروریستی

دلایل و پیامدهای حمایت عربستان از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی

آموزه‌ها و آینده داعش

بررسی استناددهی تروریسم تکفیری به سنت نبوی و جهاد اسلامی

توسل در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه

سرچشمه های فکری القاعده

تضاد عقايد احناف با وهابيت درموضوع توسل

مسئله توسل به اموات با نگاهی به آیه 22 سوره مبارکه فاطر

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

نگاهی به رشد تکفیری‌ها در تونس

نقدي بر كتاب «التبرك المشروع و التبرك الممنوع»

ردّ نظر وهابیت از سوی اهل‌سنت در حرمت زیارت قبور

نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی

قبیله خشونت

تحقیقی درباره رابطه ذهبی و ابن‌تیمیه

اندیشمندان حنفی و کژ اندیشی های ابن تیمیه

وهابیان و توحید ربوبی

وهابیان و تحریف قرآن کریم

محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او

وهابیان و توحید در اسما و صفات

شگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)

قبیله بدعت

وهابیت و تحریف میراث‌های علمی

بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت

قبیله انحراف

علمای شافعی و ابن‌تیمیه

مرز بین تروریسم و جهاد در اسلام

سرچشمه اندیشه وهابیت

القاعده در تانزانیا

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(1)

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

عربستان و وهابیت در آفریقا

پاکستان و «نبرد جهانی علیه تروریسم»

التکفیر و الهجره

نقش وهابیت در کنیا

کفر و تکفیر در قرآن کریم و سوء برداشت از آن

نقش وهابیت در اوگاندا

کویت و وهابیت در آفریقا

القاعده در اوگاندا

نقش وهابیت در تانزانیا

المرابطون؛ نسل جدید القاعده مصر

مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش؛ تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو

مانیفست توحش در فقه داعش

وهابیت و تکفیر شیعه

بدعت

توحید در مذاهب کلامی

ابن تیمیه و اهل بیت

وهابیت و توحید الوهی (عبادی)

وهابیت و سماع موتی

مراتب و متعلقات ایمان

پاسخ به مهم‌ترین شبهات وهابیت (توسل، شفاعت، تبرک، زیارت قبور)

بررسی مبانی فقهی تکفیر

توحید عبادی و شبهات وهابیت

مفهوم و مراحل شرک

وضعیت سیاسی داعش در قاره سیاه

خاستگاه سلفی گری تکفیری

تأویل

سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات

معیارهای توسل از دیدگاه وهابیت

تحول گفتمانی و بازتعریف نسل جدید القاعده در سوریه

شکاف‌‌‌های درونی داعش؛ نزاع دو نسل القاعده

وهابیت و توحید ربوبی (2)

وهابیت و توحید ربوبی (1)

تشبیه: مانند کردن خدا به مخلوقات

وهابیت، مکتب تشبیه

تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

حرکت سلفیه

سلفی گری

سلفیه

عربستان در عرصه تبلیغات

آل سعود و عربستان سعودی

بیوگرافی ابن تیمیه

قتل عام حجاج یمنی توسط وهابیان

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

بربهاری

همگرايي استراتژيك؛ اتحاد سلفي‌هاي عربستان، هند و مصر

وهابیت و موضع اهل سنت در قبال آن

کارنامه وهابیت؛ دوره تثبیت

تاريخچه فرقه وهابيه و عقايد ايشان

تکفیر

توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت

مبانی فکری ابن تیمیه

وهابیت منطق تزویر و تکفیر

حزب التحریر ازبکستان

جنبش شاه ولی­ الله در هند

ترسیم نقشه راه جدید داعش

نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن

پيشينه و جايگاه جريان هاي سلفي

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

سلفيان

ارزش (ضد) امنيتي بنيادگرايي؛ با تأكيد بر نهضت سلفي‌‌‌‌‌ ـ وهابي

اسلام سیاسی و منتقدان آن: اندیشه های قاضی عشماوی پیرامون رادیكالیسم سیاسی

ابن تیمیه که بود و چه کرد

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در غرب آسیا

جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با آنها با توجه به نقش خاورمیانه ای روسیه

القاعده و شاخه‌هاي آن؛ نيروهاي اجاره‌اي و انتحاريون مزدور

کابوس جدید آل‌سعود؛ آنچه همه باید درباره جنبش 15 سپتامبر در عربستان بدانند

آیین وهابی؛ بنیادگرایی یا اصلاح طلبی؟!

مفهوم شناسی سلف، سلفی گری و سلفی

نفی خشونت از منظر قرآن و سنت

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت

القاعده و تروریسم مذهبی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

افغانستان و گروه طالبان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام

جهانى شدن و القاعده

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

القاعده

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

سلفیه درباری

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

طالبان؛ دین و حکومت

جریان شناسی القاعده

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانی مذهبی و قومی طالبان

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

بدعت در دین

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

آشنایی با مکتب سلفیه

سلفیه و تقریب

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

لشگر جهنگوی

تاریخ وهابیت

وهابیت در آیینه تاریخ

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

نظری بر تاریخ وهابیت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

نگاهی بر وهابیت

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مباني اعتقادی داعش

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

افترائات وهابیت علیه شیعه

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

تبرک و استشفا به آثار اولیا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

کتاب شناسی تکفیر

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

سونامی تکفیری در جهان بشری

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

اجتهاد از نگاه وهابیون

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

بدعت از منظر وهابیان

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

صحیحین و نفی تکفیر

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

تکفیر از دیدگاه سید قطب

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

تکفیر از دیدگاه قرآن

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

تکفیر

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

روش های تبلیغی وهابیت

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

وهابیت و تخریب قبور

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

عبور از «خاورمیانه جدید»

فتنه و هابیت

وهابيت از نگاهي ديگر

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

سفر وهابیت به مصر

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

سلفيان

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

تکفیر گذشته، حال، آینده

شباهت وهابی ها با خوارج

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

فتنه تكفير

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

جهاد در اندیشه سید قطب

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

زمینه های تاریخی سلفیه

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر در روایات نبوی (3)

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

ابوبكر بغدادی

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تکفیر در آیات و روایات

شخصیت شناسی ابوبكر بغدادی

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

جریان شناسی وهابیت مصری

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

الگوی سازمانی القاعده و داعش

جهادی‌های جدید کیستند؟

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (١)

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

ابومصعب زرقاوي و داعش

موافقين و مخالفين خلافت داعش

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

دشمن نزدیک و دور

جریان شناسی سلفیگری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

داعش خوب داعش بد

دموکراسی

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

عقل از منظر وهابیان

بن بست خلافت با اندیشه داعش

جریان های تکفیری عراق

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

آینده جنبش های اسلامی

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

جوانان يهودی در صف داعش

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

استراتژی داعش در عراق و شام

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

ظهور داعش در شبه‌ قاره

پاسخ به شبهات جهاد

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 1

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

حزب التحریر در آسیای مرکزی

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

احزاب سلفی در مصر

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

سلفی گری در مصر و دوره جدید

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

آينده داعش در عراق

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

جهان از نگاه داعش

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

ظهور و افول القاعده در عراق

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

رقابتى براى هويت و شناسه‏

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

عزاداری بدعت یا سنت

توحید و شرک

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

عوامل روانی تکفیر

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

تکفیر اهل قبله

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

داعش در مسیر القاعده شدن

عربستان معمار جنایت و مکافات

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

تکفیریها در انگلستان

کودتا در داعش

فرا واقعیت بنا العابد!

خاورمیانه و جنگ های دینی

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

فعالیت وهابیت در جهان

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر در جهان اسلام

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

نگاه داعش به مهدویت

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

عقل از دیدگاه سلفیه

عبادت

سب الصحابه

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

ایمن الظواهری

اسامه بن‌ لادن

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

افغانستان در دوران پساطالبان

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش