مقالات > سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۹ تعداد بازدید: 48

دشمنان اسلام هم که بعد از قرنها درگیری با مسلمانان مشاهده کردند که با جنگ سخت نمی توانند اسلام را به انحطاط بکشانند با طرح فکر در اتاق های فکر خود، به این نتیجه رسیدند که به اسلام نه از بیرون بلکه از درون باید حمله کنند.نويسنده : عبا محمدنژاد
 
کلمات کليدي : سلفیت،مذاهب،اربعه

ظهور و بروز تفکرات و عقاید انحرافی در هر جامعه و گروه، مهلک ترین سم برای نابودی آن است. به عنوان مثال در یک خانواده پدر و مادر خانواده در یک مسئله اختلاف باشد بذر کینه بین آنها رشد خواهد کرد و چه بسا باعث از هم پاشیدن آن خانواده و جامعه خواهد گردید.

دشمنان اسلام هم که بعد از قرنها درگیری با مسلمانان مشاهده کردند که با جنگ سخت نمی توانند اسلام را به انحطاط بکشانند با طرح فکر در اتاق های فکر خود، به این نتیجه رسیدند که به اسلام نه از بیرون بلکه از درون باید حمله کنند.

در این بین چه بهتر آن که کارهای خود را با نام اسلام و بر علیه اسلام انجام دهند .این کار دارای منافع بی شماری برای کفار بوده هزینه های جنگ های معمول را هم ندارد.

 این عمل چند قرن است که توسط عوامل آنها بدون هیچ مزد و مواجبی در لباس اسلام و در لباس اهل سنت و حال در لباس احناف و شوافع صورت می گیرد و این مزدوران بی جیره و مواجب خطرناک تر از هر کافر حربی تیشه به ریشه اسلام می زنند.

در شرایط کنونی تکلیف کافران حربی مشخص است و در نبرد رو در رو با شما قرار دارند. اما کسانی که در لباس اسلام و اهل سنت و حنفی و شافعی قرار می گیرند و بنام بازگشت به اصالت های مذهبی برخلاف آن عمل می کنند، در واقع از پشت خنجر زده سعی در نابودی تفکر و ایدئولوژی اسلامی دارند.

پس باید از کسانی که با نام های فریبنده سعی در انجام چنین خیانتی دارند بر حذر باشیم. البته گاها خود این افراد هم بنابر نادانی و اطلاع نادرست از مذهب دست به خیانت می زنند و بلکه خود هم از اعمال خود خبرندارند. 
به راحتی می توان درک کرد که هدف گروه ها و تفکراتی که در چند دهه اخیر در جامعه اسلامی ایجاد شده اند ایجاد اختلاف و چند دستگی در جامعه اسلامی است .این هدفی است که در 1400 سال گذشته به شیوه های مختلف از طرف کفار پیگیری شده است .

  در چند دهه اخیر در بین امت اسلامی ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪﻩ است ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ و مسیر آنها را ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ  می دانند، ﻭ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﺋﻤﻪ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿ ﺪﻫﻨﺪ.

ﺍﺯ این جهت ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻠﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ می شود. ﺳﻠﻔﯽ می گوید : ‏« ﻣﺎ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺮﻭﯼ می کنیم. ‏ اما  ﻻﺯﻣﻪ ﯼ پذیرش ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ این است ﻛﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺮﻭﯼ نمی کنند، ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺮﻭﯼ می کنند، ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ بیان ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﯾﺒﻜﺎﺭﯼ مطرح می گردد، ﺯﯾﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺩﻟﯿﻞمی گیرند. ﻟﯿﻜﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻛﻪ ﺍﻫﻞ ﯾﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ می گیرند، ﺍﻫﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ نمی گیرند. ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﺣﺪﯾﺚ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻟﯿﻞ می گیرند. ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ می توان ﮔﻔﺖ ﯾﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻞ می کند.


ﺳﻠﻔﯽ  ها اعتقاد دارند :ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻞ می کنیم ﻭ ﺍﺣﺎﺩﯾﺜﯽ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ می کنید ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‏»

در پاسخ به این شبهه باید گفت که  ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ، ﻛﺎﺭ ﻣﺠﺘﻬﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺣﺪﯾﺚ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ، ﯾﺎ ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﺳﻄﺤﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﯾﻚ ﺃﻣﺮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻭ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀ باید ﺁﻥ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.

   ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﻚ ﻣﺤﺪﺙ ﻭ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﻚ ﻣﺤﺪﺙ ﻭ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻜﺮ می کنند ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ می شود ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ، ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺻﺤﯿﺢ است.

   ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ گفته می شود ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺿﻌﯿﻒ است . ﺩﺭ حالی که ﺍﯾﻦ برداشت ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺘﺪﺍﯼ ﺳﻠﻔﯿﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻭ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺗﻘﻠﯿﺪ می کنند ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺣﺎﺩﯾﺜﯽ ﻛﻪ ﺷﯿﺦ ﺁﻥ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺭﺍ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻋﯽ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮﺍﺭ می دهند.

 ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﺦ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻭﯼ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺭﺩ ﺷﯿﺦ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﺘﺎﺏ : ‏« ﻻﻣﺬﻫﺒﯿﺖ‏» ﺗﺄﻟﯿﻒ: ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻮﻃﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻜﺮﻣﯽ. ‏«ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻓﯽ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﯽ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﯽ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻉ‏» ﻷﺑﯽ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺪﯾﻖ. ‏« ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﯽ ﺷﺬﻭﺫﻩ ﻭ ﺃﺧﻄﺎﺅﻩ ‏» ﺑﻘﻠﻢ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﻠﻔﯽ . ‏«ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﯽ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺎﺕ ‏» ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺴﻘﺎﻑ ﺭﺍ  می توانﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .

   ﭼﻮﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻮﻃﯽ ﻻﻣﺬﻫﺐ، ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺒﺘﺪﻉ، ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﻠﻔﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻚ ﺭﻭﯼ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺣﺴﻦ ﺳﻘﺎﻑ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻮﺩﻩ، ﻟﺬﺍ می بینیم ﻛﻪ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﻭﯼ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻛﻪ ﺍﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ می کنند .

 ﺳﻠﻔﯽ ها می گویند: ‏«ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ ‏».

 در پاسخ به این ادعا می توان گفت  ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻧﺪ.

 ﭘﺲ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻤﻪ، ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﻟﯿﻜﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻧﺪ، ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﯾﻚ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﻘﻠﯿﺪ می کنند، ﺑﯿﺎﻥ می کند.

 ﻟﺬﺍ  می بینیم ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺮﻕ می کند ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ می کنم: ﺩﺭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯼ ﺳﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﺎ ﯾﻚ ﻟﻔﻆ، ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ ﻛﻼ ﺍﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ‏ﭘﺲ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﯼ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ، ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ!

 ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

سلفی ها می گویند :« ﻣﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻑ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﭘﯿﺮﻭﯼ می کنیم .اما ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﭘﯿﺮﻭﯼ می کنیم  ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﺳَﻠَﻒْ؛ ﯾﻌﻨﯽ، ﮔﺬﺷﺘﻪ . ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ : ‏« ﻓﺠَﻌَﻠْﻨَﺎﻫُﻢْ ﺳَﻠَﻔًﺎ ﻭَﻣَﺜَﻠًﺎ ﻟِﻠْﺂﺧِﺮِﯾﻦَ ‏ 56 ‏[ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ : 56 ‏] ﭘﺲ ﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪﯾﻢ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﻭ ﻋﺒﺮﺗﻰ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﯾﻨﺪﮔﺎﻥ. ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺮﻃﺒﯽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ می نویسد ‏«ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪّﻡ؛ ..... ﻭﺳَﻠَﻒُ ﺍﻟﺮﺟُﻞِ : ﺁﺑﺎﺅﻩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪّﻣﻮﻥ؛ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﺳﻼﻑ ﻭ ﺳُﻼَّﻑ ‏» . ﺳﻠﻒ؛ ﯾﻌﻨﯽ، ﮔﺬﺷﺘﻪ ... ﺳﻠﻒ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﮔﺬﺷﻪ ﻭﯼ؛ ‏( ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﯽ - ‏(1 / 5033‏)
ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﺳَﻠَﻒ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻨﯽ می شود، ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ‏« ﻓَﻤَﻦْ ﺟَﺎﺀَﻩُ ﻣَﻮْﻋِﻈَﺔٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻪِ ﻓَﺎﻧْﺘَﻬَﻰ ﻓَﻠَﻪُ ﻣَﺎ ﺳَﻠَﻒَ ‏[ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ 275 : ‏] 
ﻭَ ﻟَﺎ ﺗَﻨْﻜِﺤُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻧَﻜَﺢَ ﺁﺑَﺎﺅُﻛُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺳَﻠَﻒَ ‏[ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 22 : ‏] 
ﻋَﻔَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻤَّﺎ ﺳَﻠَﻒَ ‏[ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : 95 ‏] 
ﻗُﻞْ ﻟِﻠَّﺬِﯾﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺇِﻥْ ﯾَﻨْﺘَﻬُﻮﺍ ﯾُﻐْﻔَﺮْ ﻟَﻬُﻢْ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺳَﻠَﻒَ ‏[ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ:38]
«ﻋﻦ ﻋِﻤْﺮَﺍﻥَ ﺑْﻦِ ﺣُﺼَﯿْﻦٍ ﺭَﺿِﯽَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻤَﺎ ﯾَﻘُﻮﻝُ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺧَﯿْﺮُ ﺃُﻣَّﺘِﯽ ﻗَﺮْﻧِﯽ ﺛُﻢَّ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَﻬُﻢْ ﺛُﻢَّ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَﻬُﻢْ ﻗَﺎﻝَ ﻋِﻤْﺮَﺍﻥُ ﻓَﻠَﺎ ﺃَﺩْﺭِﯼ ﺃَﺫَﻛَﺮَ ﺑَﻌْﺪَ ﻗَﺮْﻧِﻪِ ﻗَﺮْﻧَﯿْﻦِ ﺃَﻭْ ﺛَﻠَﺎﺛًﺎ ﺛُﻢَّ ﺇِﻥَّ ﺑَﻌْﺪَﻛُﻢْ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﯾَﺸْﻬَﺪُﻭﻥَ ﻭَﻟَﺎ ﯾُﺴْﺘَﺸْﻬَﺪُﻭﻥَ ﻭَﯾَﺨُﻮﻧُﻮﻥَ ﻭَﻟَﺎ ﯾُﺆْﺗَﻤَﻨُﻮﻥَ ﻭَﯾَﻨْﺬُﺭُﻭﻥَ ﻭَﻟَﺎ ﯾَﻔُﻮﻥَ ﻭَﯾَﻈْﻬَﺮُ ﻓِﯿﻬِﻢْ ﺍﻟﺴِّﻤَﻦُ ‏(ﺻﺤﯿﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﯼ - ‏( 11 / 481‏) ﺑَﺎﺏ ﻓَﻀَﺎﺋِﻞِ ﺃَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟﻨَّﺒِﯽِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻭَﻣَﻦْ ﺻَﺤِﺐَ ﺍﻟﻨَّﺒِﯽَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺃَﻭْ ﺭَﺁﻩُ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﯿﻦَ ﻓَﻬُﻮَ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ‏) ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ می فرماید: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺖ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩﯾﻚ می شوند، ‏(ﯾﻌﻨﯽ، ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ‏) ﺳﭙﺲ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩﯾﻚ می شوند، ‏(ﯾﻌﻨﯽ، ﺗﺒﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ‏) ﻋﻤﺮﺍﻥ می فرماید: ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻛﻪ آن حضرت ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻗﺮﻥ ﺭﺍ ﺫﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩ، ﺳﭙﺲ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﻣﯽ می آید ﻛﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ می دهند ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻃﻠﺐ نمی گردد، ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ می کنند ﻭ ﺍﻣﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ نمی شوند، ﻭ ﻧﺬﺭ می کنند ﻭ ﻭﻓﺎ ﻧﻤﯿﻜﻨﻨﺪ، ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻇﺎﻫﺮ می شود .

‏ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﻞ می کنند. ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ، ﺻﺤﺎﺑﻪ، ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻭ ﺗﺒﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ، ﺃﺳﻼﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺃﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ شافعی،حنفی،مالکی،حنبلی،هم ازجمله ی سلفند. ﭼﻮﻥ همه ﺗﺎﺑﻌﯽ اند ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ اند. ﻭ همهﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﺵان ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮآنها افزوده می گردد.
گردآورنده: عبا محمدنژاد
منابع:
1- ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ : 56
2-‏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﯽ - ‏(1 / 5033‏)
3- ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ 275
4- ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 22
5- ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : 95
6- ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ:38
7-ﺻﺤﯿﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﯼ - ‏( 11 / 481‏)

منبع: سایت الوهابیه.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

القاعده و تروریسم مذهبی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

افغانستان و گروه طالبان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام

جهانى شدن و القاعده

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

القاعده

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

سلفیه درباری

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

طالبان؛ دین و حکومت

جریان شناسی القاعده

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانی مذهبی و قومی طالبان

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

بدعت در دین

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

آشنایی با مکتب سلفیه

سلفیه و تقریب

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

لشگر جهنگوی

تاریخ وهابیت

وهابیت در آیینه تاریخ

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

نظری بر تاریخ وهابیت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

نگاهی بر وهابیت

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مباني اعتقادی داعش

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

افترائات وهابیت علیه شیعه

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

تبرک و استشفا به آثار اولیا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

کتاب شناسی تکفیر

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

سونامی تکفیری در جهان بشری

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

اجتهاد از نگاه وهابیون

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

بدعت از منظر وهابیان

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

صحیحین و نفی تکفیر

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

تکفیر از دیدگاه سید قطب

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

تکفیر از دیدگاه قرآن

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

تکفیر

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

روش های تبلیغی وهابیت

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

وهابیت و تخریب قبور

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

عبور از «خاورمیانه جدید»

فتنه و هابیت

وهابيت از نگاهي ديگر

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

سفر وهابیت به مصر

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

سلفيان

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

تکفیر گذشته، حال، آینده

شباهت وهابی ها با خوارج

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

فتنه تكفير

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

جهاد در اندیشه سید قطب

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

آسيب‏ شناسى جريان‏هاى تكفيرى و ...، از منظر مقام معظم رهبرى

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

زمینه های تاریخی سلفیه

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر در روایات نبوی (3)

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

ابوبكر بغدادی

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تکفیر در آیات و روایات

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

جریان شناسی وهابیت مصری

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

الگوی سازمانی القاعده و داعش

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

جهادی‌های جدید کیستند؟

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (١)

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

ابومصعب زرقاوي و داعش

موافقين و مخالفين خلافت داعش

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

دشمن نزدیک و دور

جریان شناسی سلفیگری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

داعش خوب داعش بد

دموکراسی

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

عقل از منظر وهابیان

جریان های تکفیری عراق

بن بست خلافت با اندیشه داعش

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

آینده جنبش های اسلامی

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

جوانان يهودی در صف داعش

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

استراتژی داعش در عراق و شام

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

ظهور داعش در شبه‌ قاره

پاسخ به شبهات جهاد

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 1

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

حزب التحریر در آسیای مرکزی

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

احزاب سلفی در مصر

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

سلفی گری در مصر و دوره جدید

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

آينده داعش در عراق

جهان از نگاه داعش

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

ظهور و افول القاعده در عراق

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

رقابتى براى هويت و شناسه‏

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

عزاداری بدعت یا سنت

توحید و شرک

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

عوامل روانی تکفیر

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

تکفیر اهل قبله

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

عربستان معمار جنایت و مکافات

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

داعش در مسیر القاعده شدن

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

تکفیریها در انگلستان

کودتا در داعش

فرا واقعیت بنا العابد!

خاورمیانه و جنگ های دینی

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

فعالیت وهابیت در جهان

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر در جهان اسلام

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

نگاه داعش به مهدویت

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

عقل از دیدگاه سلفیه

عبادت

سب الصحابه

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

افغانستان در دوران پساطالبان

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش