مقالات > سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۹ تعداد بازدید: 120

دشمنان اسلام هم که بعد از قرنها درگیری با مسلمانان مشاهده کردند که با جنگ سخت نمی توانند اسلام را به انحطاط بکشانند با طرح فکر در اتاق های فکر خود، به این نتیجه رسیدند که به اسلام نه از بیرون بلکه از درون باید حمله کنند.نويسنده : عبا محمدنژاد
 
کلمات کليدي : سلفیت،مذاهب،اربعه

ظهور و بروز تفکرات و عقاید انحرافی در هر جامعه و گروه، مهلک ترین سم برای نابودی آن است. به عنوان مثال در یک خانواده پدر و مادر خانواده در یک مسئله اختلاف باشد بذر کینه بین آنها رشد خواهد کرد و چه بسا باعث از هم پاشیدن آن خانواده و جامعه خواهد گردید.

دشمنان اسلام هم که بعد از قرنها درگیری با مسلمانان مشاهده کردند که با جنگ سخت نمی توانند اسلام را به انحطاط بکشانند با طرح فکر در اتاق های فکر خود، به این نتیجه رسیدند که به اسلام نه از بیرون بلکه از درون باید حمله کنند.

در این بین چه بهتر آن که کارهای خود را با نام اسلام و بر علیه اسلام انجام دهند .این کار دارای منافع بی شماری برای کفار بوده هزینه های جنگ های معمول را هم ندارد.

 این عمل چند قرن است که توسط عوامل آنها بدون هیچ مزد و مواجبی در لباس اسلام و در لباس اهل سنت و حال در لباس احناف و شوافع صورت می گیرد و این مزدوران بی جیره و مواجب خطرناک تر از هر کافر حربی تیشه به ریشه اسلام می زنند.

در شرایط کنونی تکلیف کافران حربی مشخص است و در نبرد رو در رو با شما قرار دارند. اما کسانی که در لباس اسلام و اهل سنت و حنفی و شافعی قرار می گیرند و بنام بازگشت به اصالت های مذهبی برخلاف آن عمل می کنند، در واقع از پشت خنجر زده سعی در نابودی تفکر و ایدئولوژی اسلامی دارند.

پس باید از کسانی که با نام های فریبنده سعی در انجام چنین خیانتی دارند بر حذر باشیم. البته گاها خود این افراد هم بنابر نادانی و اطلاع نادرست از مذهب دست به خیانت می زنند و بلکه خود هم از اعمال خود خبرندارند. 
به راحتی می توان درک کرد که هدف گروه ها و تفکراتی که در چند دهه اخیر در جامعه اسلامی ایجاد شده اند ایجاد اختلاف و چند دستگی در جامعه اسلامی است .این هدفی است که در 1400 سال گذشته به شیوه های مختلف از طرف کفار پیگیری شده است .

  در چند دهه اخیر در بین امت اسلامی ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪﻩ است ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ و مسیر آنها را ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ  می دانند، ﻭ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﺋﻤﻪ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿ ﺪﻫﻨﺪ.

ﺍﺯ این جهت ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻠﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ می شود. ﺳﻠﻔﯽ می گوید : ‏« ﻣﺎ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺮﻭﯼ می کنیم. ‏ اما  ﻻﺯﻣﻪ ﯼ پذیرش ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ این است ﻛﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺮﻭﯼ نمی کنند، ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺮﻭﯼ می کنند، ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ بیان ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﯾﺒﻜﺎﺭﯼ مطرح می گردد، ﺯﯾﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺩﻟﯿﻞمی گیرند. ﻟﯿﻜﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻛﻪ ﺍﻫﻞ ﯾﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ می گیرند، ﺍﻫﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ نمی گیرند. ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﺣﺪﯾﺚ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻟﯿﻞ می گیرند. ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ می توان ﮔﻔﺖ ﯾﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻞ می کند.


ﺳﻠﻔﯽ  ها اعتقاد دارند :ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻞ می کنیم ﻭ ﺍﺣﺎﺩﯾﺜﯽ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ می کنید ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‏»

در پاسخ به این شبهه باید گفت که  ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ، ﻛﺎﺭ ﻣﺠﺘﻬﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺣﺪﯾﺚ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ، ﯾﺎ ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﺳﻄﺤﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﯾﻚ ﺃﻣﺮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻭ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀ باید ﺁﻥ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.

   ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﻚ ﻣﺤﺪﺙ ﻭ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﻚ ﻣﺤﺪﺙ ﻭ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻜﺮ می کنند ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ می شود ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ، ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺻﺤﯿﺢ است.

   ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ گفته می شود ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺿﻌﯿﻒ است . ﺩﺭ حالی که ﺍﯾﻦ برداشت ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺘﺪﺍﯼ ﺳﻠﻔﯿﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻭ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺗﻘﻠﯿﺪ می کنند ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺣﺎﺩﯾﺜﯽ ﻛﻪ ﺷﯿﺦ ﺁﻥ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺭﺍ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻋﯽ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮﺍﺭ می دهند.

 ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﺦ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻭﯼ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺭﺩ ﺷﯿﺦ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﺘﺎﺏ : ‏« ﻻﻣﺬﻫﺒﯿﺖ‏» ﺗﺄﻟﯿﻒ: ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻮﻃﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻜﺮﻣﯽ. ‏«ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻓﯽ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﯽ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﯽ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻉ‏» ﻷﺑﯽ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺪﯾﻖ. ‏« ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﯽ ﺷﺬﻭﺫﻩ ﻭ ﺃﺧﻄﺎﺅﻩ ‏» ﺑﻘﻠﻢ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﻠﻔﯽ . ‏«ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﯽ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺎﺕ ‏» ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺴﻘﺎﻑ ﺭﺍ  می توانﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .

   ﭼﻮﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻮﻃﯽ ﻻﻣﺬﻫﺐ، ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺒﺘﺪﻉ، ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﻠﻔﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻚ ﺭﻭﯼ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺣﺴﻦ ﺳﻘﺎﻑ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻮﺩﻩ، ﻟﺬﺍ می بینیم ﻛﻪ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﻭﯼ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻛﻪ ﺍﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ می کنند .

 ﺳﻠﻔﯽ ها می گویند: ‏«ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ ‏».

 در پاسخ به این ادعا می توان گفت  ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻧﺪ.

 ﭘﺲ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻤﻪ، ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﻟﯿﻜﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻧﺪ، ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﯾﻚ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﻘﻠﯿﺪ می کنند، ﺑﯿﺎﻥ می کند.

 ﻟﺬﺍ  می بینیم ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺮﻕ می کند ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ می کنم: ﺩﺭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯼ ﺳﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﺎ ﯾﻚ ﻟﻔﻆ، ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ ﻛﻼ ﺍﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ‏ﭘﺲ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﯼ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ، ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ!

 ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

سلفی ها می گویند :« ﻣﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻑ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﭘﯿﺮﻭﯼ می کنیم .اما ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﭘﯿﺮﻭﯼ می کنیم  ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﺳَﻠَﻒْ؛ ﯾﻌﻨﯽ، ﮔﺬﺷﺘﻪ . ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ : ‏« ﻓﺠَﻌَﻠْﻨَﺎﻫُﻢْ ﺳَﻠَﻔًﺎ ﻭَﻣَﺜَﻠًﺎ ﻟِﻠْﺂﺧِﺮِﯾﻦَ ‏ 56 ‏[ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ : 56 ‏] ﭘﺲ ﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪﯾﻢ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﻭ ﻋﺒﺮﺗﻰ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﯾﻨﺪﮔﺎﻥ. ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺮﻃﺒﯽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ می نویسد ‏«ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪّﻡ؛ ..... ﻭﺳَﻠَﻒُ ﺍﻟﺮﺟُﻞِ : ﺁﺑﺎﺅﻩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪّﻣﻮﻥ؛ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﺳﻼﻑ ﻭ ﺳُﻼَّﻑ ‏» . ﺳﻠﻒ؛ ﯾﻌﻨﯽ، ﮔﺬﺷﺘﻪ ... ﺳﻠﻒ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﮔﺬﺷﻪ ﻭﯼ؛ ‏( ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﯽ - ‏(1 / 5033‏)
ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﺳَﻠَﻒ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻨﯽ می شود، ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ‏« ﻓَﻤَﻦْ ﺟَﺎﺀَﻩُ ﻣَﻮْﻋِﻈَﺔٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻪِ ﻓَﺎﻧْﺘَﻬَﻰ ﻓَﻠَﻪُ ﻣَﺎ ﺳَﻠَﻒَ ‏[ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ 275 : ‏] 
ﻭَ ﻟَﺎ ﺗَﻨْﻜِﺤُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻧَﻜَﺢَ ﺁﺑَﺎﺅُﻛُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺳَﻠَﻒَ ‏[ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 22 : ‏] 
ﻋَﻔَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻤَّﺎ ﺳَﻠَﻒَ ‏[ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : 95 ‏] 
ﻗُﻞْ ﻟِﻠَّﺬِﯾﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺇِﻥْ ﯾَﻨْﺘَﻬُﻮﺍ ﯾُﻐْﻔَﺮْ ﻟَﻬُﻢْ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺳَﻠَﻒَ ‏[ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ:38]
«ﻋﻦ ﻋِﻤْﺮَﺍﻥَ ﺑْﻦِ ﺣُﺼَﯿْﻦٍ ﺭَﺿِﯽَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻤَﺎ ﯾَﻘُﻮﻝُ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺧَﯿْﺮُ ﺃُﻣَّﺘِﯽ ﻗَﺮْﻧِﯽ ﺛُﻢَّ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَﻬُﻢْ ﺛُﻢَّ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَﻬُﻢْ ﻗَﺎﻝَ ﻋِﻤْﺮَﺍﻥُ ﻓَﻠَﺎ ﺃَﺩْﺭِﯼ ﺃَﺫَﻛَﺮَ ﺑَﻌْﺪَ ﻗَﺮْﻧِﻪِ ﻗَﺮْﻧَﯿْﻦِ ﺃَﻭْ ﺛَﻠَﺎﺛًﺎ ﺛُﻢَّ ﺇِﻥَّ ﺑَﻌْﺪَﻛُﻢْ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﯾَﺸْﻬَﺪُﻭﻥَ ﻭَﻟَﺎ ﯾُﺴْﺘَﺸْﻬَﺪُﻭﻥَ ﻭَﯾَﺨُﻮﻧُﻮﻥَ ﻭَﻟَﺎ ﯾُﺆْﺗَﻤَﻨُﻮﻥَ ﻭَﯾَﻨْﺬُﺭُﻭﻥَ ﻭَﻟَﺎ ﯾَﻔُﻮﻥَ ﻭَﯾَﻈْﻬَﺮُ ﻓِﯿﻬِﻢْ ﺍﻟﺴِّﻤَﻦُ ‏(ﺻﺤﯿﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﯼ - ‏( 11 / 481‏) ﺑَﺎﺏ ﻓَﻀَﺎﺋِﻞِ ﺃَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟﻨَّﺒِﯽِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻭَﻣَﻦْ ﺻَﺤِﺐَ ﺍﻟﻨَّﺒِﯽَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺃَﻭْ ﺭَﺁﻩُ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﯿﻦَ ﻓَﻬُﻮَ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ‏) ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ می فرماید: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺖ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩﯾﻚ می شوند، ‏(ﯾﻌﻨﯽ، ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ‏) ﺳﭙﺲ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩﯾﻚ می شوند، ‏(ﯾﻌﻨﯽ، ﺗﺒﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ‏) ﻋﻤﺮﺍﻥ می فرماید: ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻛﻪ آن حضرت ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻗﺮﻥ ﺭﺍ ﺫﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩ، ﺳﭙﺲ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﻣﯽ می آید ﻛﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ می دهند ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻃﻠﺐ نمی گردد، ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ می کنند ﻭ ﺍﻣﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ نمی شوند، ﻭ ﻧﺬﺭ می کنند ﻭ ﻭﻓﺎ ﻧﻤﯿﻜﻨﻨﺪ، ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻇﺎﻫﺮ می شود .

‏ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﻞ می کنند. ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ، ﺻﺤﺎﺑﻪ، ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻭ ﺗﺒﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ، ﺃﺳﻼﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺃﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ شافعی،حنفی،مالکی،حنبلی،هم ازجمله ی سلفند. ﭼﻮﻥ همه ﺗﺎﺑﻌﯽ اند ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ اند. ﻭ همهﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﺵان ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮآنها افزوده می گردد.
گردآورنده: عبا محمدنژاد
منابع:
1- ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ : 56
2-‏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﯽ - ‏(1 / 5033‏)
3- ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ 275
4- ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 22
5- ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : 95
6- ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ:38
7-ﺻﺤﯿﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﯼ - ‏( 11 / 481‏)

منبع: سایت الوهابیه.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

آسیب شناسی رشد جریان‌های تکفیری در خاورمیانه

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

آشنایی با مکتب سلفیه

آل سعود و عربستان سعودی

آموزه‌ها و آینده داعش

آيا استعانت از غير خدا جايز است؟

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

آينده داعش در عراق

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

آینده جنبش های اسلامی

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

آیین وهابی؛ بنیادگرایی یا اصلاح طلبی؟!

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

ابن تیمیه و اهل بیت

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

ابن تیمیه که بود و چه کرد

ابوبكر بغدادی

ابومصعب زرقاوي و داعش

اجتهاد از نگاه وهابیون

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

احزاب سلفی در مصر

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

ارزش (ضد) امنيتي بنيادگرايي؛ با تأكيد بر نهضت سلفي‌‌‌‌‌ ـ وهابي

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

اسامه بن‌ لادن

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

استراتژی داعش در عراق و شام

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

اسلام سیاسی و منتقدان آن: اندیشه های قاضی عشماوی پیرامون رادیكالیسم سیاسی

اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

افترائات وهابیت علیه شیعه

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

افغانستان در دوران پساطالبان

افغانستان و گروه طالبان

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

التکفیر و الهجره

القاعده

القاعده در اوگاندا

القاعده در تانزانیا

القاعده و تروریسم مذهبی

القاعده و شاخه‌هاي آن؛ نيروهاي اجاره‌اي و انتحاريون مزدور

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

المرابطون؛ نسل جدید القاعده مصر

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

الگوی سازمانی القاعده و داعش

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

اندیشمندان حنفی و کژ اندیشی های ابن تیمیه

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

ایمن الظواهری

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

بدعت

بدعت از منظر وهابیان

بدعت در دین

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

بربهاری

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسى مبانى فکرى تکفیر

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی

بررسی استناددهی تروریسم تکفیری به سنت نبوی و جهاد اسلامی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

بررسی زبان شناختی واژه‌ی قرآنی «کفر»

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

بررسی قتال در قرآن 1

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی مبانی فقهی تکفیر

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

بن بست خلافت با اندیشه داعش

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

بیوگرافی ابن تیمیه

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

تأثیر اندیشه های سیاسی برنارد لویس در ترویج اسلام هراسی در غرب

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تأملی غیر غربی در افراطی گری و خشونت ورزی به نام دین

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

تأویل

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

تاريخچه فرقه وهابيه و عقايد ايشان

تاریخ وهابیت

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

تبرک و استشفا به آثار اولیا

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

تحقیقی درباره رابطه ذهبی و ابن‌تیمیه

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

تحول گفتمانی و بازتعریف نسل جدید القاعده در سوریه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

ترسیم نقشه راه جدید داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

تشبیه: مانند کردن خدا به مخلوقات

تضاد عقايد احناف با وهابيت درموضوع توسل

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

تكفير از دیدگاه مذهب شيعه

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت

توحید در مذاهب کلامی

توحید عبادی و شبهات وهابیت

توحید و شرک

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

توسل در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

تکفیر

تکفیر

تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

تکفیر از دیدگاه سید قطب

تکفیر از دیدگاه قرآن

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

تکفیر اهل قبله

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

تکفیر در آیات و روایات

تکفیر در جهان اسلام

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

تکفیر در روایات نبوی (3)

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر گذشته، حال، آینده

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

تکفیریها در انگلستان

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

جریان شناسی القاعده

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

جریان شناسی وهابیت مصری

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

جریان شناسی سلفیگری

جریان های تکفیری عراق

جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با آنها با توجه به نقش خاورمیانه ای روسیه

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

جنبش شاه ولی­ الله در هند

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

جهاد در اندیشه سید قطب

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

جهادی‌های جدید کیستند؟

جهان از نگاه داعش

جهانى شدن و القاعده

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در غرب آسیا

جوانان يهودی در صف داعش

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

حرکت سلفیه

حزب التحریر ازبکستان

حزب التحریر در آسیای مرکزی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

خاستگاه سلفی گری تکفیری

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

خاورمیانه و جنگ های دینی

خشم به فرمان خرد، شرع و غریزه: تأملی در خشونت داعش از زاویه‌ای دیگر

خشونت تکفیری‌ها، توحشی چنگیزی در لباس اسلامی است

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

خوارج، اولین گروه تکفیری در جهان اسلام (پیشینه جریان تکفیری خوارج) و پیامدها و نتایج سوء تکفیر و افراطی گری در جهان اسلام

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

داعش خوب داعش بد

داعش در مسیر القاعده شدن

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

داعش پس از ناكامي در تأسيس دولت

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

درنگی در مبانی و آینده‌ خشونت به سبک رادیکالیسم تکفیری

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

دشمن نزدیک و دور

دلایل و پیامدهای حمایت عربستان از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی

دموکراسی

دو متن ماندگار: «هنر جنگ» و «درباره جنگ»

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

راهبردهای مدیریتی نبی اکرم(ص) در راستای تحکیم وحدت بین اقوام در صدر اسلام

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

ردّ نظر وهابیت از سوی اهل‌سنت در حرمت زیارت قبور

رفت و برگشت اسلام‌گرایی رادیکال از سوریه به شمال آفریقا

رقابتى براى هويت و شناسه‏

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

روش های تبلیغی وهابیت

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

ریشه‌های تفکر داعش (١)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

زمینه های تاریخی سلفیه

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

زیارت قبور از نگاه مذاهب اسلامی

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

سب الصحابه

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

سرچشمه اندیشه وهابیت

سرچشمه های فکری القاعده

سفر وهابیت به مصر

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

سلفيان

سلفيان

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

سلفی گری

سلفی گری در مصر و دوره جدید

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

سلفیه

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

سلفیه درباری

سلفیه و تقریب

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

سونامی تکفیری در جهان بشری

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (جهادی تکفیری)

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (وهابیت تکمیلی)

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (وهابیت مقدماتی)

شباهت وهابی ها با خوارج

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

شبکه سلول هاي تروريستي داعش در آسياي مرکزي

شخصیت شناسی ابوبكر بغدادی

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

شکاف‌‌‌های درونی داعش؛ نزاع دو نسل القاعده

شگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

صحیحین و نفی تکفیر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

طالبان در عصر داعش: آینده سلفی گری تکفیری در همسایگان شرقی ایران

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

طالبان؛ دین و حکومت

ظهور داعش در شبه‌ قاره

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

ظهور و افول القاعده در عراق

عبادت

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

عبور از «خاورمیانه جدید»

عربستان در عرصه تبلیغات

عربستان معمار جنایت و مکافات

عربستان و وهابیت در آفریقا

عزاداری بدعت یا سنت

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

عقل از دیدگاه سلفیه

عقل از منظر وهابیان

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

علل و آینده حضور داعش در آفریقا

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

علمای شافعی و ابن‌تیمیه

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

عوامل روانی تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(1)

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

فتنه تكفير

فتنه و هابیت

فرا واقعیت بنا العابد!

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

فعالیت وهابیت در جهان

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

قبیله انحراف

قبیله بدعت

قبیله خشونت

قتل عام حجاج یمنی توسط وهابیان

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

قرآن و همگرایی بین مذاهب اسلامی

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

لشگر جهنگوی

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

مانیفست توحش در فقه داعش

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

مباني اعتقادی داعش

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مبانی فکری ابن تیمیه

مبانی مذهبی و قومی طالبان

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

مراتب و متعلقات ایمان

مرز بین تروریسم و جهاد در اسلام

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

مسئله توسل به اموات با نگاهی به آیه 22 سوره مبارکه فاطر

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

معیارهای توسل از دیدگاه وهابیت

مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش؛ تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

مفهوم شناسی سلف، سلفی گری و سلفی

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

مفهوم و مراحل شرک

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

موافقين و مخالفين خلافت داعش

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

مکتب تکفیر بر خلاف عقل، نص و صریح قرآن است

نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

نظری بر تاریخ وهابیت

نفی خشونت از منظر قرآن و سنت

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

نقدي بر كتاب «التبرك المشروع و التبرك الممنوع»

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

نقش وهابیت در اوگاندا

نقش وهابیت در تانزانیا

نقش وهابیت در کنیا

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

نگاه داعش به مهدویت

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

نگاهی بر وهابیت

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

نگاهی به رشد تکفیری‌ها در تونس

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

همگرايي استراتژيك؛ اتحاد سلفي‌هاي عربستان، هند و مصر

واقعه 11 سپتامبر ؛ سرآغاز شکل گیری بزرگترین گروههای تروریستی

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

واکاوی جایگاه تروریسم بنیادگرا در راهبرد خاورمیانه ای غرب

واکاوی ریشه‌های پدیده بنیادگرایی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جهانی شدن

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

وضعیت سیاسی داعش در قاره سیاه

وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا (تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی)

وهابيت از نگاهي ديگر

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

وهابیان و تحریف قرآن کریم

وهابیان و توحید در اسما و صفات

وهابیان و توحید ربوبی

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

وهابیت در آیینه تاریخ

وهابیت منطق تزویر و تکفیر

وهابیت و تحریف میراث‌های علمی

وهابیت و تخریب قبور

وهابیت و توحید الوهی (عبادی)

وهابیت و توحید ربوبی (1)

وهابیت و توحید ربوبی (2)

وهابیت و تکفیر شیعه

وهابیت و سماع موتی

وهابیت و موضع اهل سنت در قبال آن

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

وهابیت، مکتب تشبیه

پاسخ به شبهات جهاد

پاسخ به مهم‌ترین شبهات وهابیت (توسل، شفاعت، تبرک، زیارت قبور)

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

پاکستان و «نبرد جهانی علیه تروریسم»

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

پرسمان؛ آیا تبرک جایز است؟

پيشينه و جايگاه جريان هاي سلفي

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

چالش امنیتی تروریسم تکفیری علیه ایران

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

کابوس جدید آل‌سعود؛ آنچه همه باید درباره جنبش 15 سپتامبر در عربستان بدانند

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

کارنامه وهابیت؛ دوره تثبیت

کتاب شناسی تکفیر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

کفر و تکفیر در قرآن کریم و سوء برداشت از آن

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

کودتا در داعش

کویت و وهابیت در آفریقا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام