پرسش و پاسخ > جریان «اخوان التوحید» چه گروهی بودند و چه عملکردی داشتند؟

جریان «اخوان التوحید» چه گروهی بودند و چه عملکردی داشتند؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۱ تعداد بازدید: 1053

جریان اخوان التوحید یکی از جریان های مذهبی متعصب و بسیار تند تکفیری است که در عربستان ظهور یافته و جنایات بسیاری زیادی در عربستان انجام دادند و توسط عبد العزیز آل سعود از بین رفتند.دوره سوم وهابيت که با روي کار آمدن «عبدالعزيز» آغاز شد، همراه با نوعي چرخش و گذار از جريان افراطي و تند روي وهابيت به سوي تساهل بود؛ زيرا در اين دوره، ارتباط مستقيم وهابيت با انگلستان و آمريکا از يک سو، و رويارويي آل سعود با مظاهر مدرنيسم و نوگرايي از سوي ديگر، موجب تغيير در ديدگاه هاي تند خاندان آل سعود شد.

براي نمونه، در حالي که جناح تند رو و تکفيري وهابيت، اتومبيل، تلفن و تلگراف را از شيطان مي دانست، عبدالعزيز در جريان فتح حجاز، به اهميت اين ابزار ها براي استقرار سلطه ي خود به خوبي پي برد.[1] با وجود اين تحول، آل سعود هم چنان به مکتب وهابيت نيازمند بود؛ زيرا آنچه مشروعيت آل سعود و حملات ويرانگر آن ها را براي گسترش حاکميتشان توجيه مي کرد، شعار توحيد بر پايه آموزه هاي مکتب وهابي بود. بنابراين ناچار بود در ظواهر، خود را پايبند به آموزه هاي وهابي نشان دهد و از ظرفيت هاي اين مذهب نوساخته، براي پيشبرد هدف هاي خود بيش ترين بهره را ببرد.

از سوي ديگر، شيوخ وهابي نيز تنها در صورتي امکان ادامه ي حيات داشتند که حکومت آل سعود پابرجا مي ماند و با وجود انتقاد هايي که به آن داشتند، چاره جز حمايت براي آن ها نمانده بود.

 چنين وضعيتي، آل سعود را در تعارضي آشکار قرار داد؛ از يک سو براي ايجاد حاکميت بر شبه جزيره و تأسيس کشوري واحد در دنياي مدرن، نيازمند تحمل ديگران و تعامل بيش تر با دنياي خارج بود، و از سوي ديگر، براي حمله به ديگر مناطق شبه جزيره و اشغال آن ها، به ايدئولوژی وهابيت نياز داشت.

در اين ميان، عبدالعزيز پس از تثبيت اوليه ي قدرت خود و فتح مناطق اطراف رياض، به اين نتيجه رسيد که لشکر کوچک وي نمي تواند با توجه به گستردگي شبه جزيره عربستان، زمينه هاي چيرگي وي را بر اين مناطق هموار کند؛ بنابراين به فکر تشکيل سپاهي افتاد که بتواند در فتح ديگر مناطق شبه جزيره، مانند بخش شرقي و منطقه ي حجاز، آل سعود را ياري نمايد. لشکري که با تمسک به آموزه هاي وهابي، با تمام وجود در خدمت هدف هاي وهابيان باشد.

از اين رو زمينه هاي تشکيل لشکري با نام «اخوان» را فراهم کرد. جريان اخوان داراي ويژگي هايي بود که مي توانست منافع آل سعود را تأمين کند:

الف) اخوان متشکل از صحرانشين بود که به علت زندگي ساده و انعطاف پذير، به سرعت براي جنگ آماده مي شدند وهنگام نياز مي توانستند تجهيز شوند.

ب) اخواني ها باديه نشيناني فقير بودند و به علت شرايط جوي و اقليمي شبه جزيره، همواره با مشکلات مادي بسياري دست و پنجه نرم مي کردند. کمک هاي مالي و ايجاد انگيزه هاي مادي در آن ها، مانندبه دست آوردن غنايم و مقام، مي توانست آنان را به شدت به دستگاه آل سعود وابسته کند.

ج) گروه اخوان از نظر معلومات ديني، کاملا بي سواد بودند و اين امر آنان را مستعد القاي عقايد وهابيت مي کرد. در ميان آن ها عالمي نبود که با عقايد انحرافي وهابيت مبارزه کند. به همين دليل، برخي از پژ وهشگران بنيان گذاران جريان اخوان را هبه دو بخش تقسيم کرده ند: نخست، عبد العزيز و خاندان آل سعود که زمينه سياسي شدن و بسيج آنان را براي عملي کردن اهداق خود فراهم کردند، و دوم، مبلغان و شيوخ وهابي، مانند «عبدالله محمد بن عبد اللطيف»، قاضي رياض که از خاندان محمد بن عبدالوهاب بود و «شيخ عيسي»، و «عبدالکريم مغربي»، که انگيزه هاي معنوي لازم را در آن جا براي حمله هاي ويرانگر برضد مسلمانان ايجاد کردند.[2]

د) روحيه ي بياباني و زندگي در شرايط دشوار و جنگ هايي که پيوسته ميان آن ها شعله ور بود، از آنان افرادي بي احساس و خشن ساخته بود که براي هر مأموريتي آماده بودند و هر اشاره اي از سوي خاندان آل سعود کافي بود که منطقه ي زيبايي را، تنها پس از ساعتي، به ويرانه اي تبديل کنند. عمل کرد اخوان در حمله هايشان به مناطق شرقي و منطقه ي حجاز، به ويژه طائف، به خوبي نشانگر چنين روحيه اي است.

با همه اين امتيازها، مشکلي اساسي فراروي آل سعود و داعيان وهابي وجود داشت. بيابان نشين ها، زندگي مستقري نداشتند و در سراسر بيابان هاي نجد پراکنده بودند و کوچ دائمي آن ها براي يافتن مرتع وآب، استفاده از آن را مشکل مي کرد. هم چنين به علت پراکندگي و جابه جايي آنها، آموزش آنان بسيار دشوار بود.

وهابيان براين اين مشکل نيز چاره جويي کردند. عبد العزيز شهرک هايي را با نام «هجر» براي استقرار دائمي بدويان ايجاد کرد. نخستين و شايد معروف ترين اين شهرک ها، شهرک «ارطاويه» بود که در سال1913ميلادي به وجود آمد. ارطاويه منطقه اي آباد بر سر کاروان هايي بود که از کويت به سوي «قصيم» رهسپار مي شدند. ساکنان اين هجر، بيش تر از قبيله «مطير» - يکي از قوي ترين قبيله هاي منطقه مرکزي شبه جزيره – بودند و پس از استقرار و روي آوردن به کشاورزي، براي خود خانه و کاشانه ساختند.[3]

 پس از ارطاويه، تعداد شهرک ها افزوني يافت در حالي که در سال 1920 تعداد آن ها به 52 شهرک رسيد، در سال 1929 به 120 شهرک رسيد.[4]

آن چه بيش از هرچيز بدويان را علاقه مند به سکونت در اين شهرک ها مي کرد، سختي هاي کوچ نشيني و زندگي بدوي بود. عبدالعزيز با کمک هاي مالي به اين شهرک ها و در اختيار گذاشتن امکانات کشاورزي، آنان را به سکونت دائم تشويق مي کرد. چنين شرايطي موجب مي شد که وهابيان به راحتي بتوانند در اين مناطق به تبليغ و ترويج مکتب ابداعي خود بپردازند. مساجد و مدارس بسياري در اين شهرک ها فعال شد و مبلغان وهابي، تمام تلاش خود را براي آموزش بدوياني که با معارف ديني هيچ گونه آشنايي نداشتند، به کار گرفتند. به بزرگان اين شهرک ها به گونه اي ويژه توجه مي شد. آنان با توجه به جايگاه و نقششان در اداره شهرک و ميزان تعامل با حکومت آل سعود، ماهيانه مبلغي را دريافت مي کردند.

وهابيان به ايشان تلقين کردند که اسلام حقيقي، آن چيزي است که محمد بن عبدالوهاب، ارائه مي کند و مسلمانان ديگر مشرک هستند. مي توان گفت، اخواني ها در اعتقاد به مباني وهابيت، از بنيان گذاران مکتب وهابي پيش گرفتند. در ميان بدويان اين عقيده رايج بود که آنان پس از استقرار در اين شهرک ها، از جاهليت به اسلام حقيقي وارد شده اند. اخوان، صفت «مشرکان» را به همه کساني که با انديشه هاي آنان مخالف بودند، نسبت مي دادند.

در کنار ديگر آموزه هاي وهابي، آن چه بيش از هر چيز در ميان آنان تبليغ مي شد، جهاد با مشرکان بود. آنان در مبارزه با مشرکان (مسلمانان) از هيچ گونه سنگ دلي دريغ نمي کردند، و تاريخ، سرشار از جنايت ها وغارت هاي آنان است. آنان ظاهر خود را نيز با ديگر مسلمانان متفاوت کرده بودند تا به گمان خودشان، از مشرکان قابل تشخيص باشند. دستار سفيدي بر سر مي بستند؛ سبيل هايشان را مي تراشيدند و ريش هايشان را زياد بلند نمي کردند؛ محاسن خود را حنا مي بستند و لباس هاي عربي کوتاه مي پوشيدند؛ قهوه نمي نوشيدند، به اين دليل که در دوران رسول خدا قهوه وجود نداشت. در مجموع، با نگاهي به باور ها و عمل کرد آن ها، مي توان آنان را خوارج متأخر جهان اسلام ناميد.

اخوان با کمک هاي آل سعود و فعاليت مبلغان وهابي، رفته رفته رشد بسياري پيدا کرد و با پيوستن ديگر قبايل منطقه به آن ها قدرت يافتند. آل سعود در خلال سال هاي 1913 تا 1925 بهره هاي فراواني از سپاه اخوان برد و با کمک اين لشکر جرار، سيطره خود را بر شبه جزيره کامل کرد. رياست اخوان بر عهده فردي به نام «فيصل الدويش» گذارده شد که بعد ها خود به يکي از مخالفان اصلي آل سعود و خاندان آل شيخ تبديل شد و به دست عبدالعزيز کشته شد.

جنايت هاي اخوان در گوشه و کنار شبه جزيره عرب، چنان گسترده بود که زبان زد خاص و عام است. در مناطقي مانند «حائل»، «قصيم»، «بريده»، «جوف»، «تربه»، «حفر»، اخواني ها به بهانه ي شرک، رسما به کشتار مسلمانان پرداختند. آنان در منطقه حائل، مردم را زنده زنده در آتش سوزاندند و تعداد زيادي را گردن زدند.[5]  تر س و وحشت چنان مردم منطقه را دربر گرفت که بيش از پنجاه هزار نفر به کشور عراق، سوريه و اردن مهاجرت کردند. عبد العزيز، هرچند تعهد کرده بود که فردي را از اهالي حائل به امارت آن ها بگمارد، پس از چندي عمو زاده خود «عبد العزيز بن مساعد جلوي» را که در خشونت و جنايت شهره عام و خاص بود، به امارت اين شهر گمارد.[6] در منطقه قصيم، در بريده بيش از پانصد نفر را سر بريدند که برخي از آنان، از عالمان و بزرگان اهل سنت بودند. يکي از آنان، قاضي بزرگ «شيخ ابراهيم بن عمر» بود که عبد العزيز از وي خواست فتوا به کفر دشمنان وي دهد، اما وي نپذيرفت و در مقابل گفت:" نمي توانم بگويم آن ها کافرند؛ بلکه کسي کافر است که مسلماني را نسبت کفر دهد."[7]

به همين دليل، گودالي کندند واو را با دست هاي بسته، داخل آن انداختند و زنده زنده سوزاندند و در پايان، در حالي که هنوز نفس مي کشيد، او را زنده به گور کردند.[8] چنين وضعيتي در «عنيزه» نيز وجود داشت.

در منطقه «احسا» که محل زندگي شيعيان بود، آل سعود و در رأس آنان اخوان، جنايات و فجايع را از حد گذراند. عبد العزيز پس از فتح اين منطقه درسال 1331 قمري، دستور داد سر بسياري از بزرگان و مشايخ را بريدند و بر روي طبق هاي غذا قرار دادند و مردم را مجبور به خوردن از اين غذاها نمودند. در بخش هاي ديگر احساء، مانند «قطيف»، «عقير»، و «جبيل»، چنين جنايت هايي رواج يافت. «عبدالله بن جلوي» که در خشونت و سنگ دلي زبان زد بود، به حکومت اين منطقه برگزيده شد.[9] وي در خصوص شيعه، به ويژه در قطيف-مرکز احسا- جنايت هاي بيشماري انجام داد.[10] به دليل ستم هاي بسيار آل سعود در اين منطقه، بيش از يک مليون نفر از احسا و قطيف به عراق مهاجرت کردند که بيش تر آن ها در منطقه بصره و زبير سکونت گزيدند.[11]

در سال 1337 قمري، سپاه عبدالعزيز به رهبري فيصل الدويش، هنگامي که بر سپاه «عبدالله بن حسين» که از حجاز به جنگ وي آمده بودند پيروز شد، دو روستاي بزرگ با نام «خرمه»، «تربه»، را ويران کرد و ساکنان آن، حتي زنان و کودکان را قتل عام کرد. تعداد قربانيان را تا سه هزار نفر ذکر کردند.[12] پس از آن، نخلستان ها و مزرعه ها را به آتش کشيدند و در اين منطقه، جز ويرانه چيزي باقي نماند.

 

پی نوشت:

[1] . H. st J J.B phi;by. "Saudi Arabia" p. 305.

[2] . الکسی فاسیلیف، نتایخ المملکة العربیة السعودیة»، ص 295.

[3] . همان، ص 297.

[4] . همان، ص295.

[5] . ناصر السعید، «تاریخ ال سعود»، ص 104 تا 105.  ناصر السعيد که خود از اهالي «حائل» بود، برخي قربانيان منطقه حائل را با نام و مشخصات ذکر مي کند. وي از سوزانده شدن يکصد و شصت نفر در يک جا و سوزاندن 47 نفر در جاي ديگر گزارش مي دهد و مجموع قربانيان دوره سوم حکومت آل سعود را چهار صد هزار نفر برآورد مي کند.

[6] . ناصر السعید، «تاریخ ال سعود»، ص 106 تا 107.

[7] . لا يمکن أن اقول إنهم کفره و الذني يقول من کفر مومنا فقد کفر ... "

[8] . ناصر السعید، «تاریخ ال سعود»، ص 139.

[9] . همان ص 143 تا 145.

[10] . الکسی فاسیلیف، نتایخ المملکة العربیة السعودیة»، ص 301.

[11] . ناصر السعید، «تاریخ ال سعود»، ص 147.

[12] . ناصر السعید، «تاریخ ال سعود»، ص 167 تا 168.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

آیا عائشه منکر سماع موتی است؟

آیا تعریف سلفیه از عبادت، جامع افراد و مانع اغیار است؟

آیا توسل، استغاثه، استشفاع و تبرک مصداق عبادت غیر الله و شرک است؟

آیا چنانچه سلفیان می گویند؛ تقیه مسلمان در برابر مسلمان داخل در نفاق و کذب است؟

آیا شیعیان به خاطر اعتقاد به مقامات اهل البیت غالی و کافر هستند؟

آیا شیعه قائل به کفر اهل سنت است؟

آیا بزرگان اهل سنت درباره سماع موتی ادعای تواتر معنوی کرده اند؟

آیا جشن گرفتن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) بدعت است؟

اهل سنت واقعی از نگاه ابن عثیمین چه کسانی هستند؟

آیا سند روایت مالک الدار در جواز توسل به رسول خدا صحیح است؟

آیا رسول خدا و اهل بیت برای عزیزان خود گریه و عزاداری می کردند؟

حدود ایمان و کفر در عقیده اهل سنت و جماعت چیست؟ (بخش دوم)

حدود ایمان و کفر در عقیده اهل سنت و جماعت چیست؟ (بخش اول)

آیا سفر به مدینه منوره به قصد زیارت قبر رسول الله اشکال دارد؟

مرز بين تروريسم و جهاد در اسلام چيست ؟

آیا سلفیان تکفیری شیعه را مسلمان می دانند؟

مقصود از آیاتی که به صراحت شفاعت را نفی می کند، چیست؟

مخازن فکری این همه خشونت تکفیری چیست؟ و از کجا نشات و تغذیه می شود؟

آیا تکریم و بزرگ داشت قبور انبیاء و اولیاء تعظیم شعائر الهى است؟

آیا طلب شفاعت از اموات شرک است؟

آیا ابن تیمیه در عمل پیرو احمد بن حنبل بوده است؟

آیا در طول تاریخ، وهابیت با غیر مسلمانان هم جنگ کرده است؟

ابن قيم جوزي چه تأثیری در ترویج افکار ابن تیمیه داشت؟

ازدرخواست حضرت یوسف برای سرپرستی خزائن مصرچگونه علیه تکفیریها استدلال می شود؟

شرط علمای اسلام بر استعانت کردن مسلمین از کفار چیست؟

آیا گروه های تکفیری در موضوع استعانت از کفار اختلاف نظر دارند؟

انتقاد علمای اهل سنت برتقسیمات سه گانه توحید ابن تیمیه چیست؟

آیا ابن تیمیه از تکفیر مسلمانان به بهانه استغاثه به اولیای الهی پشیمان شد؟

با توجه به آیه انک لا تسمع الموتی آیا مردگان قدرت شنوایی ندارند؟‌

روایت ابن‌عمر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) صحیح است یا تأویل عایشه؟

وهابیت در موضوع شفاعت دچار چه انحرافی شده اند؟

انحراف وهابیت در شرک پنداشتن استغاثه به ارواح انبیاء و اولیاء چیست؟

گروه های تکفیری دچار چه انحرافی در فهم مساله جهاد شدند؟

استناد تکفیری ها به «قاعده لا ضرر»دچار چه انحرافی است؟

دیدگاه علماء درباره استعانت از کفار چیست؟

شباهت میان تکفیری ها با خوارج در مساله هجرت چیست؟

آیا هر استعانتی از کفار به معنای موالات داشتن به ایشان است؟

تکفیری ها در تفسیر آیه افحم الجاهلیه دچار چه انحرافی شده اند؟

برخورد رسول گرامی اسلام با مظاهر جاهلیّت چگونه بوده است؟

تکفیری ها در معنای «اِجْتَنِبُوا اَلطّاغُوت» دچار چه انحرافی شده اند؟

از نظر تکفیری ها علم غیب از مصادیق طاغوت است انحراف این اندیشه در چیست؟

چه نقدهایی بر دیدگاه تکفیری ها بر تکفیر یاری کنندگان طواغیت وجود دارد؟

آیا کفر به طاغوت، مقدمه ایمان به خدا است؟

تکفیری ها در معنای «یَکفُر بالطّاغوت» دچار چه انحرافی شده اند؟

چه اشکالاتی بر دیدگاه تفکیری ها نسبت به آیه من لم یحکم بما انزل الله وجود دارد؟

آیا از انتساب جاهلیت به کفار می توان رفتارهای تعصبی را محکوم به کفر نمود؟

آیا قران عنوان جاهلیت را به مسلمانان نیز نسبت داده است؟

اخوان المسلمین یکی از گرو ه های نسل دوم سلفیان، دارای چه ویژگی های بودند؟

آیا دلایلی برای همراهی ابن تیمیه و اهل حدیث با حاکم فاجر وجود دارد؟

پاسخ به اشتباه وهابیت در تفسیر آیه ما انت بمسمع من فی القبور چیست؟

اندیشه های سیدقطب چه تاثیراتی بر جریان های فکری معاصر داشته است؟

انتقادات تند علمای اهل سنت نسبت به ابن تیمیه شامل چه مواردی است؟

متن نامه توبیخی ذهبی نسبت به ابن تیمیه چه بوده است؟

گروه های تکفیری جهت تحقق مفهوم امت دچار چه انحرافاتی شدند؟

آیا این ادعای وهابیت که «عنوان وهابیت را دشمنان بر ما نهاده اند» صحیح است؟

اشتباهات تکفیری ها در فهم معنای دموکراسی شامل چه مواردی است؟

برخی از فتاوای وهابیت که نشان ازعدم تعمق آنان از اسلام است را بیان کنید؟

اقدامات فتنه برانگیر بربهاری و یاران او علیه مذاهب اسلامی چه بوده است؟

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت که بوده است؟

آیا روش سلف در تبیین صفات خبریه موافق دیدگاه وهابیت است؟

پاسخ به اشکال وهابیت درباره پیامد تاویل صفات خبری در قران چیست؟

نقد دیدگاه وهابیت در معنای صفات خبری خداوند چیست؟

چه اشکالاتی بر عقیده توحید سلفیه درباری وارد است؟

علمای وهابی درباری که آنان را جامی یا مدخلی می نامند چه کسانی هستند؟

آیا ساختار قومی و قبیله ای جامعه افغانستان علاقه ای به حضور طالبان دارد؟

نقد دیدگاه وهابیت در نفی سماع موتی مستند به آیه انک لاتسمع الموتی چیست؟

چه نقدهایی بر سلفیه بر عدم وجود مجاز در قران وجود دارد؟

گزیده ای از اعتقادات ابن تیمیه را بیان کنید؟

دلائل مخالفت اسلام با ترور چیست؟

مانیفست توحش در فقه داعش برگرفته از چه محتوایی است؟

جهاد به مفهوم نظامی در اسلام چه شرائطی دارد؟

آیا ترور در فرهنگ اسلامی وجود دارد؟

تفاوت دیدگاه سلفیه و اهل سنت در موضوع اجتهاد و تقلیدچیست؟

برخی از اختلاف میان دیوبندیه و وهابیت چیست؟

نقدهای حسن بن علی السقاف بر افراط گری های وهابیت چیست؟

رمضان البوطی چه دیدگاهی نسبت به وهابیت دارد؟

اشکالات مبانی فکری وهابیت از نظر حسن بن فرحان المالکی چیست؟

محمد زاهد کوثری چه نقدهایی بر اندیشه وهابیت دارد؟

نقدهای سید احمد زینی دحلان بر اعتقادات وهابیت چیست؟

نقد سلیمان بن عبدالوهابی بر اعتقادات برادرش محمد بن عبدالوهاب چه بوده است؟

دیدگاه علما و اندیشمندان اسلام درباره وهابیت و ابن تیمیه چیست؟

یکی از شبهات وهابیت در خصوص احتفال را پاسخ دهید.

بررسی واژه رب در لغت و اصطلاح را بیان کنید؟

برخی از نتايج و آثار توحيد در حاکميت چیست؟

برخی از ادله انحصار توحید حاکمیت خدا را بیان کنید؟

مفهوم حاکمیت در اسلام چیست؟

توحید در حاکمیت چیست؟

اشکالات وهابیت در تعریف عبادت چیست؟

انحراف وهابیت در فهم توحید عبادت چیست؟

توحید الوهی در قران به چه مفهومی استعمال شده است؟

رابطه ایمان و اسلام چیست؟

آیا اجتماع ایمان و شرک ممکن است؟

مراتب و درجات ایمان چگونه است؟

سلفيه جهادی به چه معناست؟

تکفیر چه پیامدهایی در پی دارد؟

موضع داعش نسبت به اسرائیل چگونه است؟

تعریف وهابیت از عبادت و اشکالات وارد بر آن چیست؟

پاسخ این ادعای نادرست که اسلام با جنگ و لشکر کشی گسترش یافت چیست؟

از تناقضات محمد بن عبدالوهاب پذیرش اجتهاد دیگران است توضیح آن چیست؟

از تناقضات محمدبن عبدالوهاب مدعای جواز استغاثه به مخلوق است. تناقض آن در چیست؟

از ادعاهای محمد بن عبدالوهاب عدم ادعای اجتهاد است، تناقض این ادعا در چیست؟

چند مورد از توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت، بیان کنید؟

ادله جواز توسل به انبیاء و اولیاء صالح چیست؟

چه ادله ای بر جواز توسل وجود دارد؟

دعا در قران دارای چند معنا و چه اقسامی است؟

آیا بین دعاء و نداء که در موضوع استغاثه مطرح است تفاوتی وجود دارد؟

چه نقد هایی بر ادله وهابیت بر عدم جواز استغاثه وجود دارد؟

حکم انواع استغاثه و صورت های آن چگونه است؟

چرا استغاثه و درخواست از پیامبر و صالحان منجر به شرک نمی شود؟

از نظر اسلام اگر فردی کفر کافری را اعلام نکند خودش مرتکب کفر می گردد؟

موضع قرآن و سیره مسلمین در حفظ آثارو اماکن تاریخی چیست؟

آیا توسل به اولیای الهی، همچون عمل مشرکین، مصداق آیه ی سوم سوره زمر است؟

مقصود از آیاتی که به صراحت شفاعت را نفی می کند؛ چیست؟

مهم ترین اندیشه وهابیت و چهار اشتباه اساسی آنان چیست؟

نمونه های تاریخی از چگونگی توسل به انبياء و صالحان را ذکر نمایید؟

کفر و اقسام کفر را نام ببرید. دیدگاه علمای اسلام در تکفیراهل قبله چیست؟

ادله ای از قران و سنت نام ببرید که نشان دهد عمل شرط ایمان نیست؟

نام گروه های تکفیری در عراق چیست و عملکرد آنان چگونه بوده است؟

دیدگاههای علما را در مورد بدعت بیان کنید؟

خطرات تفکر افراطی وهابیت برای جهان اسلام چیست؟

چه کتابهایی در رد وهابیت نگارش شده است ؟

القاعده پس از بروز امواج بیداری اسلامی از چه فرصتهایی بهره برد؟

مهمترین اختلاف گروه های سلفی جهادی با وهابیت در چه موضوعی است؟

اصطلاح «دشمن نزدیک و دشمن دور» چه نقشی در رفتار سلفی های مسلح دارد.

مبانی جهاد از منظر القاعده چگونه شکل گرفته است؟

آرا و افکار القاعده برگرفته از چه کتبی است و توحید از منظر آنان چیست؟

مهم ترین اقدامات سازمان القاعده چه بوده است؟

سازمان القاعده چگونه بوجود آمد؟

تاریخچه مختصر عقاید سلفی چیست؟

نام اصلی سازمان القاعده چیست و اهداف آن چه بوده است؟

آیا تکفیر نکردن کافر سبب کفر می شود؟

آیا وهابیت قائل به اجتهاد هستند؟ دیدگاه آن ها نسبت به اجتهاد چیست؟

دیدگاه وهابیت نسبت به مکاتب فقهی و کلامی اهل سنت چیست؟

کتابهایی از علمای اهل سنت نام ببرید که در جواز برگزاری جشن میلاد پیامبر اسلام نگارش شده است.

آئين وهابيت چيست ؟ و پايه گذار آن كيست؟

آیا توسل به اولیای الهی شرک است؟

آیا در خواست از اولیاء الهی پس از مرگ آنها جایز است؟

نظر علمای اهل سنت در مورد گروه های تکفیری چیست؟

ارتداد چیست و چه عواملی موجب ارتداد می شود؟

تفاوت توحید ربوبی و توحید الوهی در چیست؟

عوامل موفقیت محمد بن عبدالوهاب در شکل گیری وهابیت چیست؟

وهابیت چه جنایت هایی در مکه و مدینه مرتکب شدند؟

ادله جواز توسل به اوليای الهي چیست؟

ادله جواز بوسیدن ضریح معصومین و امامزاده ها چیست؟

آیا طلب شفاعت از اولیاء خدا شرک است؟

آیا بزرگداشت ایام تولد و وفات اولیاء خدا بدعت است؟

آیا توسل به پیامبر و اولیاء الهی شرک است؟

نظر علماي اهل سنت درباره گريه بر اموات چیست؟

آيا ساختن و بناء بر قبور از قبيل گنبد و ضريح منع شرعى دارد؟

ادله استحباب زیارت قبور پاکان چیست؟

دیدگاه علمای اهل سنت در جواز نذر چیست؟

چرا خواندن و صدا زدن غیر خدا در کنار خدا شرک نیست؟

آیا نامگذاری فرزندان به عبدالنبی و عبدالرسول شرک محسوب می شود؟

آیا تنها معیار در تعریف عبادت خضوع و خشوع است؟

نظر سلفیان تکفیری در ارتباط با آیه «فَقَاتلُواْ أَوْليَاء الشَّيْطَان» چیست؟

آیا برگزاری جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام شرک است؟

آیا تکفیر مسلمانان با مبانی قرآن و سنت سازگاری دارد؟

آیا استعمال عدو قریب(دشمن نزدیک) برای مسلمین صحیح است؟

توحید و شرک از دیدگاه وهابیت چگونه است؟

آیا مرکز دولت داعش به شمال افغانستان و آسیای مرکزی منتقل می‌شود؟

واژه ی دعا (خواندن) در قرآن به چند معنی استعمال شده است؟

از دیدگاه تکفیری ها، «انصار طاغوت» به چه کسانی گفته می شود؟

مراد از آیه «و ما انت بمسمع من القبور» چیست؟

حاکمان طاغوتی از منظر سلفیان تکفیری چه کسانی هستند؟

آيا سوگند به غير خدا جايز است؟

اقسام طاغوت از دیدگاه سلفیه تکفیری چیست؟

طاغوت چیست و دیدگاه سلفیه تکفیری جهادی در این باره چیست؟

دیدگاه وهابیت درباره تبرک به پیامبر و قبر آن حضرت چیست؟

آیا در سیره ی اهل بیت(علیهم السلام) توسل انجام شده است؟

انتقادات احناف نسبت به وهابی ها چیست؟

گروه تکفیری «اجناد القوقاز» در منطقه چچن چه کسانی هستند؟

وحدت بین اهل سنت و شیعه به چه معنا است؟

سلفی ها چه کسانی هستند؟

در نظر تکفیری ها، تقلید از چه جایگاهی برخوردار است؟

انحراف وهابیت در تعریف «نواقض الاسلام» چیست؟

مفهوم طاغوت و دیدگاه سلفیه تکفیری-جهادی در این باره چیست؟

اختلافات داعش و القاعده چیست؟

نظرعلمای اهل سنت درباره جشن ولادت پیامبر(صلی الله علیه وآله) چیست؟

آیا جشن میلاد پیامبر بدعت و حرام است؟

چگونه رشید رضا پس از برهه ای مخالفت با وهابیت به یکباره از مروجین تفکر وهابیت شد؟

عقیده گروه های تکفیری درباره ولاء و براء چیست؟

دلائل عقلی بر جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام چیست؟

آیا صحابه به غیر خدا قسم خورده اند؟

نقش معبود در مفهوم عبادت به چه شکل است؟

چه شباهتی بین وهابیت و خوارج وجود دارد؟

ماهیت و ارکان ایمان از نگاه علمای دیوبند چگونه است؟

منظور از جاهلیت در ادبیات گروه‏‎های تکفیری چیست؟

ارکان بدعت چیست؟

منظور از «انقطاع عمل» بعد از موت چیست؟

«آل الشیخ» به چه کسانی گفته می شود؟

فرق عبادت و اطاعت در چیست؟

آیا طبق نظر محمد بن عبد الوهاب، احمد بن حنبل مشرک بود؟

نقش مدارس مذهبی پاکستان در رشد افراطی‌گری به چه شکل است؟

نظر متکلمین و فقهای اهل سنت درباره تکفیر چیست؟

آیا اموات در قبر و برزخ می شنوند؟

مفهوم اسلام در قرآن و روایات به چه معنا است؟

وهابیت و تکفیری ها از چه روش هایی در تبلیغات خود استفاده می کنند؟

آیا نام گذاری اشخاص به عبد النبی و یا عبد الحسین و امثال آن اشکال دارد؟

جریان «سلفیه درباری» چه جریانی است؟

عقاید داعش چیست؟

آیا دلیلی بر زیارت قبور توسط زنان وجود دارد؟

دیدگاه ابن تیمیه در مورد مسح و تقبیل اماکن متبرکه چیست؟

آیا علمای هم عصر ابن تیمیه با افکار او مخالف بودند؟

نگاه مکتب دیوبند به جریان‌های تکفیری چگونه است؟

دیدگاه سلفی های معاصر در مورد عملیات استشهادی چیست؟

نظر فقهای مذاهب اربعه در مورد عملیات استشهادی چیست؟

آیا از منظر اسلام، کمک گرفتن از کفار جایز است؟

مفهوم عملیات استشهادی، انتحاری و انغماسی چیست؟

منظور از کفر چیست؟

منظور از توسل چیست؟ و چه جایگاهی در دین دارد؟

منظور از سنت و بدعت در نگاه سلفیه چیست؟

منظور از «نکایه و انهاک» و «اداره التوحش» در نگاه تکفیری ها چیست؟

نظر علمای حنفی در مورد توسل به مقام و جاه انبیاء و اولیاء چیست؟

آیا از سیره صحابه دلیلی بر جواز سفر برای زیارت (شد الرحال) وجود دارد؟

آیا همکاری با کفار ناقض رکن عبودیت است؟

آیا قرآن، استعانت از کفار را از نتایج دوستی با آنها می‌داند؟

نظر علمای اسلام در جواز کمک خواستن از کفار در جنگ چیست؟

اندیشه سیاسی سلفی ها در زمینه های اجتماعی چیست؟

آیا در سیره پیامبر خدا دلیلی بر استعانت از کفار در جنگ وجود دارد؟

اقسام همکاری با کفار از دیدگاه اسلام به چند صورت است؟

چرا درخواست از غیر خدا شرک نیست؟

آیا نذر بر قبور اولیاء مانند عمل مشرکان است؟

آیا اموات می شنوند؟

جریان تکفیری «حدادیه» چیست و بر چه کسانی اطلاق می شود؟

آیا رسول خدا حیات برزخی داشته و با این دنیا در ارتباط هستند؟

آیا علمای اهل سنت، توسل به صالحین برای رسیدن به حوائج را جایز می دانند؟

دیدگاه وهایت و تکفیری ها در خصوص «حقیقت و مجاز» چیست؟

دیدگاه تکفیری ها در مورد دموکراسی چیست؟

آیا در مفهوم و مصداق عدو قریب و بعید انحراف ایجاد شده است؟

قاعده اولويت جهاد عليه دشمن نزدیک چیست؟

زمینه های شکل گیری وحدت و ریشه کن شدن تکفیر چیست؟

مفهوم سلف در کلمات سلفی های امروزی به چه معناست؟

آیا انبیاء و اولیاء الهی دارای قدرت خارق العاده (سلطه غیبی) هستند؟

آیا تقسیم افعال به مقدور انسان و غیر مقدور انسان صحیح است؟

دیدگاه وهابیت، نسبت به تقلید اهل سنّت از ائمه اربعه چیست؟

نواقض الاسلام از دیدگاه تفکیری ها چیست؟

جریان «اخوان التوحید» چه گروهی بودند و چه عملکردی داشتند؟

مفهوم و مراحل شرک چیست؟

چرا وهابیون استغاثه و درخواست از پیامبر و صالحان را شرک می دانند؟

وهابیت در مخالفت با اهل سنت از چه روشهایی استفاده می کند؟

دیدگاه وهابیت نسبت به مسئله شفاعت چیست؟

آیا گسترش دین اسلام با شمشیر بوده است؟

آیا ازآیه يُحَكِّمُوكَ فِيمَاشَجَرَبَيْنَهُمْ می توان به کفرحكام حکم کرد؟

سیر تحول حاکمیت نزد اهل سنت در دوران معاصرچگونه رقم خورد؟

آیادلیل شرک مشرکین عصرپیامبر،تنها درعبادت و پرستش غیرخدابود؟

تترس چیست و چرا داعش به بهانه آن اقدام به بمب گذاری می کند؟

آیاقوانین وضع شده دربلاد اسلامی مخالفت با«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه‏»است؟

آیا جریانی تندرو و افراطی تر از داعش نیز وجود دارد؟

معیار کفر و کافر از دیدگاه فقهای اهل سنت چیست؟

معیار کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه چیست؟

مصادیق جاهلیت در قران چیست؟

سلفی‌گری ایرانی چیست؟

آیا محمد ابن عبدالوهاب، مسلمانان قبل از زمان خود را کافر می دانست؟

معنا و اقسام کفر چیست و دیدگاه علمای اسلام در تکفیر اهل قبله چیست؟

معیار ایمان چیست؟ آیا عمل در ایمان شرط است؟

چه اطلاعاتی در مورد جریانهای تکفیری موجود در عراق موجود است؟

چه اطلاعاتی در مورد جریانهای تکفیری موجود در لبنان موجود است؟

آیا وهابیت در مورد خداوند قائل به تشبیه و تجسیم هستند؟

تفاوت مشرکین جاهلیت با مسلمانان

دیدگاه سلفیان جهادی، نسبت به حکومت داعش چیست؟

سازمان تروریستی «جماعة التوحید والجهاد» چه سازمانی است؟

آیا داعش علیه اسرائیل نیز عملیات نظامی انجام می دهد؟

آیا خشونت و جنایت وهابیت علیه مسلمین اقدامی اسلامی است؟

از باورهای «اهل حدیث و حنابله» که ریشه ی فکری سلفی ها هستند توضیح دهید؟

ابن تیمیه با اشعری ها چگونه برخورد می کرد؟

آیا علمای اهل سنت در رابطه با مراسم جشن میلاد، با نظر ابن تیمیه مخالفند؟

آیا نذر برای اموات، مانند نذر مشرکان است؟

چه كساني جذب گروه‌های تکفیری مي‌شوند؟

آمریکا در سوریه به دنبال چیست؟

منهج ابن تیمیه در پذیرش احادیث چگونه است؟

معنای «من لم یحکم بما انزل الله» از دیدگاه علمای اسلام

دیدگاه علمای اهل سنت در مورد خروج بر حاکم چیست؟

آیات قرآنی دال بر معذور بودن جاهل در امور دینی چیست؟

دیدگاه سلفیان تکفیری در مورد آیه (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ) چیست؟

پیامدهای فردی، اجتماعی و بین‌المللی خروج بر حاکم اسلامی چیست؟

چه چیزی مجوز خروج گروه های تکفیری بر علیه حاکم مسلمان است؟

ملاک دار الاسلام در نظر سلفیان تکفیری چیست؟

تفاوت «قتال فی سبیل الله» با قتال فی سبیل طاغوت» در چیست؟

آیا روایتی دال بر معذور بودن جاهل در غیر مسائل توحید و شرک وجود دارد؟

چه اشکالاتی بر روایات معذور نبودن جاهل وجود دارد؟

دیدگاه وهابیون نسبت به مسئله تقریب چیست؟

موضع علمای اهل‌سنت در برابر حرمت سفر برای زیارت قبور چیست؟

آیا مسلمانان برای غیر خدا نذر می کنند؟

آیا محمد بن عبد الوهاب کسی را تکفیر معین کرده است؟

آیا رسول خدا در زمان حیاتش به پیامبران گذشته متوسل شدند؟

آیا شیعیان رو به قبر امامان خود نماز می خوانند؟

آیا گریه و عزاداری برای امام حسین (عليه السلام) بدعت است؟

آیا توسل مسلمانان مانند فعل مشرکین جاهلیت شرک می باشد؟

مهمترین اختلاف وهابیت با اهل سنت در چه مسائلی است؟

آیا اموات سخن ما را می‌شنوند؟

آیا حیات برزخی وجود دارد؟ دیدگاه وهابیت در این زمینه چیست؟

شرایط و موانع خروج بر حاکم چیست؟

آیا روایات نبوی بر معذور بودن جاهل دلالت می کند؟

منظور از تکفیر مطلق و معین چیست؟

آیا رسیدن حجت (بلوغ حجت) به تنهایی کفایت در اتمام حجت می کند؟

آیا جهل حواریون به قدرت خداوند دلیل بر معذور بودن جاهل در مسائل توحیدی است؟

آیا با اجرای برخی قوانین بشری، کشور اسلامی به دارالکفر تبدیل می‌شود؟

منظور از آیه سیف (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ...) چیست؟

آیا آیه میثاق بر معذور نبودن جاهل در مسائل توحیدی دلالت دارد؟

منظور از آیه (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) چیست؟

احکام مترتب بر دار الاسلام و دار الکفر چیست؟

اصل در بر خورد با کفار و مشرکین صلح است یا قتال؟

معنای سلفیه و سلفی‌گری چیست؟ از چه زمانی پیدا شده است؟

موجبات کفر در احادیث نبوی چیست؟

معیار کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت چیست؟

بنیادگرائی چیست و از چه پیشینه ای برخوردار است؟

رابطه میان سازمان القاعده و داعش چگونه است؟

مراد از سلفیه جهادی چه کسانی هستند؟

موجبات کفر در قرآن چیست؟

مراتب ایمان و کفر را از دیدگاه علماء سلفی بیان کنید؟

تعریف ایمان و کفر از دیدگاه علماء اهل سنت و شیعه چیست؟

بنیادگرائی و گونه های آن را بیان فرمائید؟

«وهابی» و «سلفی» به چه کسانی گفته می شود؟

معنا و معیار ایمان و کفر چیست؟

خطرات تفکر افراطی وهابیت برای جهان اسلام چیست؟

رابطه جهاد و قتال در قرآن چیست؟

پیرامون تکفیر و انواع تکفیر و ضوابط آن توضیح دهید؟

آیا در منابع دینی واژه "سلف" که مورد ادعای سلفی هاست، وجود دارد؟

آیا در منابع اهل سنت، روایتی نسبت به جواز توسل وجود دارد؟

آیا رفتن بانوان به زیارت قبور دارای اشکال است؟

آیا صحابه بعد از رحلت پیامبر، به ایشان توسل کرده اند؟

آیا وهابیت مسأله مجاز و حقیقت را در آیات قرآن قبول دارند؟

آیا فهم وهابیت از توحید ربوبی و الوهی با فهم بقیه مسلمین فرق دارد؟

ابن تیمیه را در حوزه هستی شناسی چگونه می بینید؟

وهابیت چه دیدگاهی درباره یزید بن معاویه دارند؟

چگونه دعوت محمدبن عبدالوهاب رشد پیدا کرد؟

آیا محمد بن عبدالوهاب دارای اثر علمی بوده است؟