« 1 2 (3) 4 5 6 ... 28 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱ تعداد بازدید:302

ﮐﺘﺎب التوحید مهم ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺰد وﻫﺎﺑﯿﺎن دارد. وﻫﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ آﯾﺎت ﻗﺮآن، ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۳۰ تعداد بازدید:235

در این پژوهش دیدگاه عالمان بزرگ اسلامی را در مسئله تکفیر اهل قبله مرور می کنیم و به بررسی این موضوع می پردازیم آیا از نگاه رهبران اسلامی تکفیر اهل قبله مجاز است؟ اکثریت متکلمان و فقهای تسنن و تشیع اهل قبله را مسلمان می دانند، برای مال، جان و آبروی آنان حرمت قائلند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۳۰ تعداد بازدید:179

درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ تاویل دو دیدگاه معرفت ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد. ﻣﺴﺌﻠﮥ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺗﺄوﯾﻞ از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو در آن، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺗﺄوﯾﻞ و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺄوﯾﻞ در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ، دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ.

 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۸ تعداد بازدید:280

«فرقه‌سازی درون‌مذهبی» به عنوان پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد در جریان سلفیۀ معاصر، این مکتب را به مناقشات و چالش‌های عمیق عقیدتی و کلامی گرفتار کرده است. بدین روی، پی‌جویی زمینه‌های شکل‌گیری این خرده‌فرقه‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در راستای تحلیل حقیقت جریان سلفیه به شمار می‌رود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۶ تعداد بازدید:186

استدلال های وهابیت دربارة «توسل » تا چه میزان با مواضع متفکران اهل سنت تطابق دارد؟ نگارندة مقاله برای پاسخ به این پرسش، به بررسی دیدگاه های «محمد بن علوی مالکی » و «محمد بن صالح عثیمین » از علمای اهل سنت پرداخته و روشن می کند که استدلال وهابیت در این باره پذیرفته نیست.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۵ تعداد بازدید:221

برقعی در کتاب «خرافات وفور در زیارات قبور»، به نقد اعتقاد به زیارت و توسل به اولیای الهی پرداخته است. وی با استناد به آیات قرآن مدعی می‌شود که در عالم برزخ، حيات كامل وجود ندارد و برزخ تنها شبه‌حياتی است كه فاقد بسياري از صفات حياتي از قبيل بينايي، شنوايي و... است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۴ تعداد بازدید:227

تفحص در مکتوبات سید قطب، تضادهای عمیق وی با قاطبة سلفیة سنتی در تبیین مباحثی چون توحید صفاتی را آشکار می سازد؛ به ویژه این که او در تقابل تام با بنیان های توحیدی سلفی ها، قائل به جزئیت توحید حاکمیت و تشریع در مفهوم توحید الوهی است. در این میان، نقطة عطف مدعیات سید قطب به تاکید وی بر مدخلیت عمل در تکفیر حاکم بغیر ما انزل الله و محکومین وی بازمی گردد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۱ تعداد بازدید:173

يكى از مهم ترين تلاش هاى سلفيه در تقويت آراء افراطى شان، سعى در انتساب آراء اين جريان به علماى بزرگ اهل سنت همچون ابوالثناء آلوسى است. ليكن با تطبيق منهج آلوسى بر مبانى سلفيه در مسئله «تكفير»، تضاد اصولى وى با اين جريان آشكار مى گردد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۹ تعداد بازدید:191

وی «ابوعباس احمد بن عبدالحليم» معروف به ابن­ تيميّه، بنیانگذار فکری وهابیّت در سال 661ه.ق در حــرّان ـ از توابع ترکیه کنونی­ ـ به دنيا آمد. به علت ترس از حملات مغولان به شام، عبدالحليم پدر وى با تمام خانواده­اش به دمشق كوچ كردند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید:267

بيشترين واژه‌هاي به کار رفته در وهابيت «توحيد» و «شرک» مي‌باشند؛ به همين جهت، بايد به بررسي و تبيين مفهومي که وهابيت از اين دو واژه در نظر دارد، پرداخت. از انتقادهاي تندي که وهابي‌ها به ديگر فرق اسلامي وارد مي‌کنند مي‌توان از زيارت قبور انبياء، صالحان و علما و توسل به آنها تحت عنوان تعظيم شعائر ديني ياد کرد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:182

از آنجایی ‌که بحث بدعت یکی از بحث‌های مهم در بین سلفی‌ها و وهابی‌ها است، و از سوی دیگر، تفکر البانی در بین سلفی‌ها و وهابی‌ها تأثیرگذار است، در این مقاله در پی آنیم که بدعت را از دیدگاه البانی بررسی و تبیین کنیم و ضعف‌های دیدگاه وی را نشان دهیم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۶ تعداد بازدید:198

روی آوردن به اندیشه تکفیر عوامل گوناگونی دارد که افراد مختلف از آنها به عنوان توجیه کار خود استفاده می کنند، از قبیل فشارهای حکومتی، ادعای رجوع به قرآن و عمل به آن، ادعای عمل به سنّت، جهاد اسلامی و ادعای کفر مخالفین.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:216

شدّ رحال و بستن بار سفر برای زیارت قبور مطهر، از جمله قبر شریف پیامبر اعظم ، نه‌تنها مشروع است، بلکه از باب مقدمة عمل مستحبی (که همان زیارت قبور مطهر باشد)، رُجحان عقلی نیز دارد. منتها برخی اندیشوران فقه اهل سنت، در فرع مذکور مناقشه کرده‌اند؛ تا جایی­که با استناد به برخی روایات نبوی، سفر مسلمانان را برای زیارت قبور مطهر، بدعت و حرام شرعی دانسته اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:205

از سال‌های پایانی سده هجدهم میلادی همزمان با افزایش سفرهای خاورشناسان در شبه جزیرة عربی، شکل‌گیری و رشد وهابیت و ظهور قدرت آل سعود زمینة تازه‌ای برای کنجکاوی آنان به وجود آورد. در این دوران، شبه جزیرة عربی شاهد ورود چندین خاورشناس اروپایی بود که در آثار خود اطلاعاتی دربارة این فرقة تازه تأسیس به مخاطبان اروپایی خود ارائه می‌کردند.
 

 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۱ تعداد بازدید:229

«تکفیر» مبتنی بر تحقق احکام کفر می باشد؛ لذا باید ابتدا کفر را بشناسیم؛ زیرا حکم در مورد چیزی، فرع بر تصور آن است؛ یعنی ابتدا باید آن چیز را تصور نمود؛ سپس در مورد آن حکم صادر کرد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۱ تعداد بازدید:306

هدف از نوشتن اين مقاله بيان و بررسي مباني فقهي قرآني و روايي زيارت قبور توسط زنان از ديدگاه فقهاي اسلام است که نه تنها جايز، بلکه بعضي آن را مستحب مي دانند. نوآوري اين مساله تحليل دقيق ديدگاه مذاهب اربعه در اين زمينه است که تصوير دقيق و روشني از مساله را پيش روي افراد قرار مي دهد و اذهان را از ترديد و شبهه پاک مي کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۹ تعداد بازدید:179

روی کار آمدن ملک سلمان در عربستان و متعاقب آن ولایتعهدی محمد بن سلمان در ژوئن ۲۰۱۷ با تحولات مختلفی در این کشور همراه بوده است. برخی شاهزادگان قدرتمند سعودی نفوذ خود را از دست داده اند، این کشور از ۲۰۱۵ درگیر جنگ یمن شده، و از سال گذشته مجموعه ای از اصلاحات حقوقی در این کشور آغاز شده که به اجرای طرح ۲۰۳۰ مربوط می‌شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۸ تعداد بازدید:239

با توجه به رفتار‌ها و اقدام‌ های گروه داعش، به نظر می‌ رسد بیشتر اعضای آن شخصیت غیر طبیعی دارند و تفکراتشان غیر منعطف، ابتدایی و بدوی است. آنها معمولا عادت دارند و آموخته‌ اند به مسائل خیلی ساده‌ انگارانه نگاه کنند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲ تعداد بازدید:276

اینفوگرافی و اطلاعاتی در خصوص ۱۲ گروه مسلح مهم وابسته به ترکیه که در شمال و شمال غرب سوریه در حال فعالیت هستند.

 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲ تعداد بازدید:191

با مطالعه تاریخچه عملکرد قدرت‌های استعماری درکشورهای اسلامی به‌ویژه در دو قرن اخیر این موضوع کاملاً قابل تصدیق است که قدرت‌های سلطه‌گر همواره از ظرفیت‌ها و زمینه‌های درون جهان اسلام برای تضعیف اسلام و خنثی نمودن توانایی‌های بالقوه آن بهره‌برداری نموده‌اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲ تعداد بازدید:169

در مقاله حاضر، رویکرد امام خمینی نسبت به ترور مورد بحث قرار گرفته و تلاش می شود به این سؤال که «دیدگاه امام خمینی در مورد ترور چیست؟» پاسخ داده شود. این بررسی نشان می دهد که در اندیشه ایشان، ترور به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هر گونه هدفی، مطرود و محکوم است و هیچ فردی حق ندارد از آموزه‌های اسلامی برای توجیه اقدامات خشونت بار و تروریستی خود، سوء استفاده کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱ تعداد بازدید:283

خشونت مقدس در دنیای معاصر اسلامی و زمینه تحول در صورت‌بندی آن، موضوع این مقاله است. نکته مهم این پژوهش، نشان دادن فرایند تصریح بر جهاد و گذر از آن و روی‌آوری به اندیشه تکفیر،‌ تا نفی تکفیر است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۷ تعداد بازدید:264

شبه‌قاره هند به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی و فرهنگی، اهمیت خاصی در جهان اسلام دارد و این اهمیت انگیزه پژوهش درباره جریان‌های فکری شکل‌گرفته در این اقلیم را بیشتر می‌کند. در این نوشتار، ضمن اشاره به چگونگی ظهور اسلام در شبه‌قاره هند، ابتدا شخصیت‌های تأثیرگذار سده‌های اخیر در این منطقه را معرفی می‌کنیم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۷ تعداد بازدید:182

این مقاله ملاک و شرایط تکفیر را از دید رشید رضا می‌کاود. او در مقام مصلح اجتماعی معتقد است باید بین بیان ملاک کلی تکفیر و احکام ارتداد، تکفیر فرد معین و اجرای احکام ارتداد فرق گذاشته شود. ملاک کلی تکفیر را انکار یکی از ضروریات دین می‌داند، ولی معتقد است جهل و تأویل، مانع اجرای احکام تکفیر در خصوص اشخاص است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۶ تعداد بازدید:200

محمد قطب برادر کوچک‌تر نویسنده و مفسر فقید مصری، سید قطب، که متأثر از مکتب فکری اوست، ملغمه‌ای از اندیشه‌های ارتدوکس اسلامی (راست‌کیشی و سلفی‌گری غیرتکفیری) و اعتزال نوین است که درصدد بازیافت شکوه و تمدن بزرگ اسلامی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 2 (3) 4 5 6 ... 28 »