(1) 2 3 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۷ تعداد بازدید:56

ادله جواز استغاثه - نورالدین هیثمینورالدین هیثمی از علمای شافعی قرن نهم، روایتی از رسول خدا (صلی الله علیه وآله و سلم) نقل می کند که در آن روایت، پس از وصف نزول حضرت عیسی ع می فرماید: به تحقیق اگر او بر قبر من حاضر شود و بگوید: یا محمد! حتما ندای او را اجایت خواهم کرد. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:138

شنوایی امواتدر روایتی که به قلیب بدر معروف است پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به صراحت به شنوایی اموات حکم می کند. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:219

نداء میت - نداء ابوبکر پس ار وفات پیامبر(ص) مطابق آنچه که در کتاب صحیح بخاری آمده است ابوبکر خلیفه اول پس از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم با ایشان نجوا می کرد. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:156

مطابق روایتی از اهل سنت که در آن پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم تشهد نماز را آموزش می دهد که در آن سلام به پیامبر وارد شده است. این سلام نشان از شنوایی داشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:59

نداء میت - سلام پیامبر(ص) به امواتدر این روایت پیامبر خدا صلی الله علیه وآله و سلم نحوه  سلام دادن هنگان زیارت قبور را آموزش می دهد. مضامین این زیارت نامه شنوایی را برای اموات نشان می دهد. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۲ تعداد بازدید:88

تواتر در روایات سماع موتی

در کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری وارد شده است که تواتر روایات سماع موتی ثابت است. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۲ تعداد بازدید:73

اجماع علمای اسلام مبنی بر شنوا بودن اموات ابن کثیر نیز از جمله علمایی است که با ذکر روایاتی و مویداتی، شنوایی اموات را ثابت می داند. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۲ تعداد بازدید:77

 آگاهی میت از اهل و خانواده خودابن تیمیه با ذکر روایاتی که اعمال بر اموات عرضه می گردد معتقد است که میت از احوال اهل و خانواده خود باخبر است. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۲ تعداد بازدید:83

اجماع علمای اسلام مبنی بر شنوا بودن امواتابن قیم جوزی از علمای سلفی است که مشرح افکار ابن تیمیه است. وی کتابی به نام الروح دارد که درآن با ادله فراوان شنوایی اموات را ثابت کرده است. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۱ تعداد بازدید:84

ابلاغ صلوات زندگان به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلمروایات متعددی وجود دارد که در آن سفارش شده است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کثرت صلوات بفرستید که این صلوات بر پیامبر عرضه می گردد.


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۰ تعداد بازدید:73

ابلاغ صلوات زندگان به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلمروایات متعددی وجود دارد که در آن سفارش شده است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کثرت صلوات بفرستید که این صلوات بر پیامبر عرضه می گردد.


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۰ تعداد بازدید:73

ابلاغ صلوات زندگان به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلمروایات متعددی وجود دارد که در آن سفارش شده است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کثرت صلوات بفرستید که این صلوات بر پیامبرعرضه می شود. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۰ تعداد بازدید:87

http://takfir.ir/uploads/picito/131573908____________.jpgروایات متعددی وجود دارد که در آن سفارش شده است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کثرت صلوات بفرستید که این صلوات بر پیامبر ابلاغ می شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۰ تعداد بازدید:90

باخبر بودن اموات از اعمال زندگاندر این روایت آمده است که عایشه همسر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می گوید: زمانی که پیامبر اکرم و پدرم ابوبکر در خانه من دفن بودند پوشش نمی گرفتم ولی از زمانی که عمر دفن شد به خاطر حیاء از عمر حجاب گرفتم.  


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۰ تعداد بازدید:68

باخبر بودن اموات از اعمال زندگاندر این روایت آمده است که عایشه همسر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می گوید: زمانی که پیامبر اکرم و پدرم ابوبکر در خانه من دفن بودند پوشش نمی گرفتم ولی از زمانی که عمر دفن شد به خاطر حیاء از عمر حجاب گرفتم.  


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۰ تعداد بازدید:85

باخبر بودن اموات از اعمال زندگاندر این روایت آمده است که عایشه همسر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می گوید: زمانی که پیامبر اکرم و پدرم ابوبکر در خانه من دفن بودند پوشش نمی گرفتم ولی از زمانی که عمر دفن شد به خاطر حیاء از عمر حجاب گرفتم.  


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۰ تعداد بازدید:69

باخبر بودن اموات از اعمال زندگان

در این روایت آمده است که عایشه همسر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می گوید: زمانی که پیامبر اکرم و پدرم ابوبکر در خانه من دفن بودند پوشش نمی گرفتم ولی از زمانی که عمر دفن شد به خاطر حیاء از عمر حجاب گرفتم.  


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۰ تعداد بازدید:92

باخبر بودن اموات از اعمال زندگاندر این روایت آمده است که عایشه همسر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می گوید: زمانی که پیامبر اکرم و پدرم ابوبکر در خانه من دفن بودند پوشش نمی گرفتم ولی از زمانی که عمر دفن شد به خاطر حیاء از عمر حجاب گرفتم.  


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۹ تعداد بازدید:89

باخبر بودن اموات از اعمال زندگاندر این روایت آمده است که عایشه همسر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می گوید: زمانی که پیامبر اکرم و پدرم ابوبکر در خانه من دفن بودند پوشش نمی گرفتم ولی از زمانی که عمر دفن شد به خاطر حیاء از عمر حجاب گرفتم.  

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۹ تعداد بازدید:70

علم اموات به احوال زندگانمطابق روایتی که ابن تیمیه آن را ذکر کرده، وقتی ارواح از میت تازه قبض روح شده، سراغ احوال زندگان را می گیرند، او به سوال آن ها پاسخ می دهد. در ادامه روایت بیان شده است  که اعمال زندگان به مردگان عرضه می شود. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۹ تعداد بازدید:78

پاسخ سلام از سوی شهداء به سلام کننده به آنانمطابق حدیثی که از رسول خدا نقل شده، ایشان می فرمایند: بر شهیدان سلام دهید که در این صورت آنان پاسخ سلام شما را خواهند داد. 


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۹ تعداد بازدید:74

پاسخ سلام از سوی شهداء به سلام کننده به آنان مطابق حدیثی که از رسول خدا نقل شده، ایشان می فرمایند: بر شهیدان سلام دهید که در این صورت آنان پاسخ سلام شما را خواهند داد. 


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۹ تعداد بازدید:72

پاسخ سلام از سوی شهداء به سلام کننده به آنان مطابق حدیثی که از رسول خدا نقل شده، ایشان می فرمایند: بر شهیدان سلام دهید که در این صورت آنان پاسخ سلام شما را خواهند داد. 


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۹ تعداد بازدید:87

پاسخ سلام از سوی شهداء به سلام کننده به آنانمطابق حدیثی که از رسول خدا نقل شده، ایشان می فرمایند: بر شهیدان سلام دهید که در این صورت آنان پاسخ سلام شما را خواهند داد. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۹ تعداد بازدید:72

سلام میت به زائرین قبرشمیت، نسبت به کسی که او را غسل می دهد و کفن می کند یا او را حمل می کند شناخت دارد، حتی فرزند و والدین و همسایه خود را می شناسد. حتی میت مطابق روایت وارد شده جواب  کسی را که به وی سلام می دهد را پاسخ می دهد. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

(1) 2 3 »