تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:12

ابن عثیمین در کتاب «مجموع فتاوی» می گوید: جایز نیست مطلق تشبیه خالق بر مخلوق را نفی کنیم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:15

ابن عثیمین در کتاب «مجموع فتاوی» می گوید: ما قائل هستیم که خدا دارای وجه است اما وجهی که شایسته خداست و انسان نیز وجه  مناسب با خود دارد. همانطور که شیر و گربه و انسان هرکدام صورت‌هایی مختص به خود دارند که شبیه دیگری نیست، صورت خدا نیز مثل هیچکدام از صورتهای مخلوقاتش نیست.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:10

خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ در کتاب «شرح عقیده الطحاویه» می گوید: ما مطلقا تشبیه خالق به مخلوق را رد نمی کنیم. بلکه در اصل معانی صفات (حتی صفات خبری مانند ید و وجه) مشابهت وجود دارد. اما در کیفیت و کمال معنا، مشابهت را نفی می‌کنیم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:11

خالد بن عبدالله یکی از علمای معاصر وهابیت در کتاب «شرح عقیده طحاویه» می گوید: جایز است خدا را به مخلوقات تشبیه کنیم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:9

ابوجعفر طحاوی در کتاب «العقیده الطحاویه» می گوید: کسی که خدا را به معنائی از معانی بشر تشبیه کند، کافر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:10

ابن تیمیه در کتاب «بیان تلبیس الجهمیه» با قبول به جسمانیت و ترکیب خدا، می گوید: وصف خدا به عضو یا جزء داشتن به صورت تمثيل به انسان نيست بلكه اسماء و صفات خبری خداوند، بدون تمثیل است. او در اینجا از ابعاض و اجزاء ذات خداوند سبحان سخن گفته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:20

ابن تیمیه در کتاب «بیان تلبیس الجهمیه» با قبول جسمانیت خدا، می گوید: وصف خدا به عضو یا جزء داشتن به معنای اطلاق فی الجمله آن، دیدگاه صحابه و تابعین است و جزو اعتقادات جمهور مذاهب اسلامی و همه ملت ها و دیدگاه سلف امت اسلام است. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲ تعداد بازدید:17

در عصر جاهلیت و در زمان پیامبر(ص) مشرکین دچار اشکالات عمده در شرک ربوبی بوده‌اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعداد بازدید:33

http://takfir.ir/modules/smartsection/item.php?itemid=2724مغیره که از اصحاب پیامبر(ص) است به شرک ربوبی در زمان جاهلیت تصریح می‌کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعداد بازدید:20

وهابیت مشرکین عصر بعثت را از شرک ربوبی مصون می داند.اما اسناد بیشماری این ادعا را مردود می‌سازد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعداد بازدید:17

مشرکین در زمان پیامبر (ص) به دلیل عدم اعتقاد صحیح به ربوبیت خداوند، در دام شرک الوهی و عبادت بتها افتادند

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعداد بازدید:16

صابئین که در زمان پیامبر(ص) نیز بودند، دچار شرک ربوبی بودند. و اعتقاد ایشان در شرک الوهی به دلیل مشکلات اعتقادی در شرک ربوبی بود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعداد بازدید:23

وهابیت معتقد است مشرکین در توحید ربوبی کامل و در توحید الوهی دارای نواقصی در عقیده بودند و لذا مشرک شدند. اسناد نشان می دهد طبق روایات، مشرکان صدر اسلام، دارای شرک در ربوبیت بوده‌اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله