تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید:86

تقابل علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در تأویل صفات خبریعلمای دیوبند با اندیشه وهابیت در مساله تمسک به ظواهر آیات قران و عدم پذیرش تاویل به شدت مخالفند و در تقابل با یکدیگر هستند. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید:80

تأویل بردن صفات خبری توسط صحابهدیدگاه ابوزهره از علمای اهل سنت این است که صحابه نیز در برخی مواقع قائل به مجاز بوده اند. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید:77

تاویل اوزاعی و امام مالک از صفات خبری همچون «استوی علی العرش»اوزاعی و امام مالک از کسانی اند که صفات خبری قران همچون «استوی علی العرش» را تاویل کرده اند و از انتساب صفات ممکنات به خدا امتناع می کنند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید:79

 تأویل در صفات خبری و تنزیه باری تعالی از جهت و مکان از منظر دیوبندیه دیوبندیه در مساله صفات خبری به تاویل قائلند خداوند متعال را از جهت و مکان منزه می دانند و از این جهت کاملا مخالف دیدگاه وهابیت هستند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید:82

تأویل بردن برخی از آیات توسط احمد بن حنبلاحمدبن حنبل برخی از آیات قران را تاویل برده است و گفته است که مراد از آیه «جاء امر ربک»، قدرت پرودگار است. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله