(1) 2 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید:131

ندبه میت - نداء ابوبکر پس از وفات پیامبر(ص) مطابق این روایت  ابوبکر پس از وفات پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) ندبه نموده است. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:115

ابن کثیر در کتاب «البدایه و النهایه» درباره امام سجاد علیه السلام مطالب فراوانی نوشته است از جمله اینکه آن حضرت کثیر البکاء بودند؛ و خو امام سجاد درباره کثرت گریه می فرمودند: یعقوب نبی علیه السلام به جهت از دست دادن یکی از فرزندانش، آن قدر گریه کرد که چشمانش سپید شد در حالی که نمی دانست رحلت کرده است. اما من در یک روز بیش از ده نفر از اهل بیتم را دیدم که سر از بدن مبارکشان جدا کردند لذا حزن و اندوه آنان هیچگاه از قلبم خارج نمی شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:156

ابونعیم اصفهانی در کتاب «حلیه الاولیاء و  طبقه الاصفیاء» از ابوحمزه ثمالی و او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود از امام سجاد علیه السلام سوال شد که چرا این قدر (بر امام حسین علیه السلام) گریه می کنید؟ و امام سجاد در پاسخ فرمود: مرا به خاطر کثرت گریه ملامت نکنید زیرا یعقوب نبی علیه السلام به جهت از دست دادن یکی از فرزندانش، آن قدر گریه کرد که چشمانش سپید شد در حالی که نمی دانست رحلت کرده است. اما من در یک جنگ شاهد شهادت 14 نفر از اهل بیتم بودم. آیا انتظار دارید حزن و اندوه آنان از قلبم خارج شود!!.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:124

ابن عساکر دمشقی شافعی در کتاب «تاریخ مدینه دمشق» از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود از امام سجاد علیه السلام سوال شد که چرا این قدر (بر امام حسین علیه السلام) گریه می کنید؟ و امام سجاد در پاسخ فرمود: مرا به خاطر کثرت گریه ملامت نکنید زیرا یعقوب نبی علیه السلام به جهت از دست دادن یکی از فرزندانش، آن قدر گریه کرد که چشمانش سپید شد در حالی که نمی دانست رحلت کرده است. اما من در یک روز 14 نفر از اهل بیتم را دیدم که سر از بدن مبارکشان جدا کردند لذا حزن و اندوه آنان هیچگاه از قلبم خارج نمی شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:118

ابوبکر احمد بن مروان دینوری قاضی مالکی مذهب در کتاب «المجالس و جواهر العلم» از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود از امام سجاد علیه السلام سوال شد که چرا این قدر (بر امام حسین علیه السلام) گریه می کنید؟ و امام سجاد در پاسخ فرمود: مرا به خاطر کثرت گریه ملامت نکنید زیرا یعقوب نبی علیه السلام به جهت از دست دادن یکی از فرزندانش، آن قدر گریه کرد که چشمانش سپید شد در حالی که نمی دانست رحلت کرده است. اما من در یک روز 14 نفر از اهل بیتم را دیدم که سر از بدن مبارکشان جدا کردند لذا حزن و اندوه آنان هیچگاه از قلبم خارج نمی شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:160

ملا علی قاری در کتاب «مرقاه المفاتیح» ذیل روایت گریه پیامبرخدا صلی الله علیه وآله وسلم بر امام حسین علیه السلام از احمد بن حنبل از یعلی الثوری نقل می کند که امام سجاد علیه السلام فرمود: کسی که در عزای ما (مظلومیت ما اهل بیت) اشکش جاری شود یا قطره ی اشکی بریزد خداوند بهشت را به عنایت می کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:89

احمد بن حنبل امام مذهب حنبلی در کتاب «فضائل الصحابه» از یعلی الثوری نقل می کند که امام سجاد علیه السلام فرمود: کسی که در عزای ما (مظلومیت ما اهل بیت) اشکش جاری شود یا قطره ی اشکی بریزد خداوند جایگاهش را بهشت قرار می دهد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵ تعداد بازدید:99

امام طبری در کتاب «تراجم آل بیت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی» از یعلی الثوری نقل می کند که امام سجاد علیه السلام فرمود: کسی که در عزای ما (مظلومیت ما اهل بیت) اشکش جاری شود یا قطره ی اشکی بریزد خداوند بهشت را به عنایت می کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:153

دستور پیامبر به گریه بر حمزهپیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از جنگ احد وقتی می بیند گریه کننده ای برای حمزه نیست، با افسوس می فرماید: گریه کننده ای برای حمزه نیست که همین امر موجب می گردد زنان انصار برای شهادت حمزه ع نیز گریه نمایند. 


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:123

دستور پیامبر به گریه بر حمزهپیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از جنگ احد وقتی می بیند گریه کننده ای برای حمزه نیست، با افسوس می فرماید: گریه کننده ای برای حمزه نیست که همین امر موجب می گردد زنان انصار برای شهادت حمزه ع نیز گریه نمایند. 


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:91

دستور پیامبر به گریه بر حمزهپیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از جنگ احد وقتی می بیند گریه کننده ای برای حمزه نیست، با افسوس می فرماید: گریه کننده ای برای حمزه نیست که همین امر موجب می گردد زنان انصار برای شهادت حمزه ع نیز گریه نمایند. 


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:136

ذهبی در کتاب «سیر اعلام النبلاء» از رزین و او از سَلمی نقل می کند که گفت روزی وارد بر ام‌المومنین ام‌سلمه شدم و مشاهده کردم که گریه می کند؛ از علت گریه ایشان پرسیدم و او گفت: رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دیدم که مرا فرامی‌خواند در حالی که سر مبارک و محاسن مبارک ایشان خاک آلود بود؛ عرض کردم یا رسول الله چه اتفاقی افتاده است، فرمود: هم اکنون شهادت حسین را دیدم. ذهبی بعد از نقل این روایت، ابن معین رزین که همان ابن حبیب است را توثیق کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:159

حاکم نیشابوری در کتاب «المستدرک علی الصحیحین» از صحابی بزرگ سلمان فارسی نقل می کند که گفت روزی وارد منزل ام المومنین ام سلمه شدم و مشاهده کردم که گریه می کند؛ از علت گریه ایشان پرسیدم و او گفت: رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دیدم که مرا فرامی خواند در حالی که سر مبارک و محاسن مبارک خاک آلود بود؛ عرض کردم یا رسول الله چه اتفاقی افتاده است، فرمود: هم اکنون شهادت حسین را دیدم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:108

ترمذی در کتاب «جامع الکبیر» از سَلمی نقل می کند که گفت روزی وارد بر ام المومنین ام سلمه شدم و مشاهده کردم که گریه می کند؛ از علت گریه ایشان پرسیدم و او گفت: رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دیدم که مرا فرامی خواند در حالی که سر مبارک و محاسن مبارک خاک آلود بود؛ عرض کردم یا رسول الله چه اتفاقی افتاده است، فرمود: هم اکنون شهادت حسین را دیدم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:152

دستور پیامبر به گریه بر حمزهپیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از جنگ احد وقتی می بیند گریه کننده ای برای حمزه نیست، با افسوس می فرماید: گریه کننده ای برای حمزه نیست که همین امر موجب می گردد زنان انصار برای شهادت حمزه ع نیز گریه نمایند. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:119

دستور پیامبر به گریه بر حمزه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از جنگ احد وقتی می بیند گریه کننده ای برای حمزه نیست، با افسوس می فرماید: گریه کننده ای برای حمزه نیست که همین امر موجب می گردد زنان انصار برای شهادت حمزه ع نیز گریه نمایند. 


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:177

احمد بن حنبل امام مذهب حنبلی در کتاب «مسند احمد» از فردی به نام نجی نقل می کند که در جنگ صفین همراه امیرالمومنین علی علیه السلام بودم که به منطقه نینوی رسیدیم و علی دو بار فریاد زد: اباعبدالله صبر کن؛ گفتم ابا عبدالله کیست؟ مولی علی فرمود: روزی بر پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم وارد شدم و مشاهده کردم اشک از چشمان حضرت جاری است؛ عرض کردم یا رسول الله آیا کسی شما را ناراحت کرده است؟ پیامبرخدا فرمود: جبرائیل نزد من بود و گفت همانا حسین را کنار نهر فرات می کشند و سپس پیامبرخدا فرمود: جبرئیل گفت: آیا می خواهی، خاک قتلگاه حسین را استشمام کنی؟ گفتم بله او دست خود را دراز کرد و قبضه ای از خاک را به من اعطا کرد و من دیگر نتوانستم جلوی جاری شدن اشکهایم را بگیرم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:264

اجر داشتن حضرت یعقوب برای گریه بر یوسفدر نفسیر طبری روایتی وارد شده است که  حضرت یعقوب به اندازه هفتاد مادر فرزند مرده در فراغ یوسف گریه کرد که مطابق روایت بابت این مساله، اجر صد شهید به او داده می شود. 


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:111

ابن ابی شیبه در کتاب «المصنف» از فردی به نام نجی نقل می کند که در جنگ صفین همراه امیرالمومنین علی علیه السلام بودم که به منطقه نینوی رسیدیم و علی دو بار فریاد زد اباعبدالله صبر کن؛ گفتم اباعبدالله کیست؟ مولی فرمود: روزی بر پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم وارد شدم و مشاهده کردم اشک از چشمان حضرت جاری است؛ عرض کردم یا رسول الله آیا کسی شما را ناراحت کرده است؟ پیامبرخدا فرمود: جبرائیل از نزد من رفت در حالی که خبر داد که حسین را کنار نهر فرات می کشند و من دیگر نتوانستم جلوی جاری شدن اشکهایم را بگیرم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:114

ابن عساکر در کتاب «تاریخ مدینه دمشق» از فردی به نام نجی نقل می کند که در جنگ صفین همراه امیرالمومنین علی علیه السلام بودم که به منطقه نینوی رسیدیم و علی دوبار فریاد زد اباعبدالله صبر کن؛ گفتم اباعبدالله کیست؟ مولی علی فرمود: روزی بر پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم وارد شدم و مشاهده کردم اشک از چشمان حضرت جاری است؛ عرض کردم یا رسول الله آیا کسی شما را ناراحت کرده است؟  پیامبرخدا فرمود: جبرائیل نزد من بود و گفت همانا حسین را کنار نهر فرات می کشند و سپس پیامبرخدا فرمود: جبرئیل گفت: آیا می خواهی، خاک قتلگاه حسین را استشمام کنی؟ گفتم بله، او دست خود را دراز کرد و قبضه ای از خاک را به من اعطا کرد و من دیگر نتوانستم جلوی جاری شدن اشکهایم را بگیرم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:81

طبرانی در کتاب «معجم الاوسط» از ام المومنین عایشه نقل می کند که امام حسین بر روی ران مبارک پیامبرخدا صلی الله علیه وآله وسلم نشته بود که جیرائیل امین نازل شد و گفت: آیا حسین فرزند توست؟ پیامبرخدا فرمود: بله؛ جیرائیل گفت امت تو بعد از تو او را می کشند؛ در این حال اشک از چشمان پیامبرخدا جاری شد و جبرائیل گفت ای بخواهی تربت آن زمین را که حسین در آن کشته می شود را بیاورم، پیامبرخدا فرمود بله؛ جبرائیل نیز مقداری از خاک کربلا آورد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:144

هیثمی در کتاب «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» از ام المومنین عایشه نقل می کند که امام حسین بر پشت پیامبرخدا صلی الله علیه وآله وسلم بازی می کرد که بر حضرت وحی نازل شد؛ پیامبرخدا فرمود جیرائیل امین از من پرسد آیا حسین را دوست داری؟ من(رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم) گفتم ای جیرائیل چرا دوست نداشته باشم! جیرائیل گفت امت تو بعد از تو او را می کشند؛ و مقداری از خاک کربلا آورد و زمانی که جبرائیل از نزد رسول الله رفت، آن حضرت در حالی که تربت حسین دست پیامبرخدا بود گریه می کرد و فرمود: ای عایشه جبرائل به من خبر داده است که  حسین در سرزمینی به نام طف کشته می شود و امت من او را می کشند...

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴ تعداد بازدید:107

 اجر داشتن حضرت یعقوب برای گریه بر یوسف در نفسیر طبری روایتی وارد شده است که  حضرت یعقوب به اندازه هفتاد مادر فرزند مرده در فراغ یوسف گریه کرد که مطابق روایت بابت این مساله، اجر صد شهید به او داده می شود. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۲ تعداد بازدید:154

طبرانی در کتاب «معجم الکبیر» از ام المومنین عایشه نقل می کند که امام حسین بر پشت پیامبرخدا صلی الله علیه وآله وسلم بازی می کرد که بر آن حضرت وحی نازل شد؛ پیامبرخدا فرمود جیرئیل امین از من پرسید آیا حسین را دوست داری؟ من گفتم ای جیرئیل چرا فرزندم دوست نداشته باشم! جیرئیل گفت امت تو بعد از تو او را می کشند؛ و مقداری از خاک کربلا آورد و زمانی که جبرئیل از نزد رسول الله رفت، آن حضرت در حالی که تربت حسین در دست مبارکش بود گریه می کرد و فرمود: ای عایشه جبرئیل به من خبر داده است که  حسین در سرزمینی به نام طف کشته می شود و امت من او را می کشند...

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۲ تعداد بازدید:147

گریه فراوان حضرت یعقوب بر فراق یوسفمطابق روایتی که در تفسیر طبری وارد شده است حضرت یعفوب بر فراق یوسف به کثرت گریسته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

(1) 2 »